Klimatstrategi och koldioxidbudget

Här hittar du information om klimatstrategi och koldioxidbudget.

Målet med arbetet är att utsläppen av växthusgaser minskar så att Parisavtalet uppfylls. Det innebär att dagens utsläppsmängder halveras till år 2030 och till år 2045 ligger nivåerna på under 1 ton CO2-ekvivalenter per person och år.

Koldioxidbudget

Den kvarstående mängd koldioxid människan har kvar att släppa ut i
atmosfären för att sannolikt inte överstiga en given temperaturökning kallas för koldioxidbudget. Den globala koldioxidbudgeten går att bryta ner till lokala budgetar för svenska kommuner. Gemensamt för samtliga kommuner är att koldioxidbudgeten, för att sannolikt klara Parisavtalets 1,5 gradersmål, tar slut inom bara några år med nuvarande utsläppstakt.

Jönköpings kommuns koldioxidbudget Länk till annan webbplats.

Klimatstrategi

Jönköpings kommun har som stor arbetsgivare och aktör i länet ett ansvar att visa vägen och vara en tydlig förebild i klimatomställningen. Kommunen ska inte bara reducera utsläppen av växthusgaser från den egna organisationen utan även bidra till klimatomställningen för hela länet. År 2045 ska koldioxidutsläppen från kommunkoncernen vara negativa genom att mer koldioxid binds in och lagras än vad som släpps ut. Dialog och samarbete med aktörer utanför organisationen skapar goda förutsättningar för tvärsektoriella lösningar för ett fossilfritt samhälle. Utmaningen att bekämpa klimatförändringen är och kommer alltid att vara ett lagarbete.

Just nu arbetar Jönköpings kommun på att ta fram en klimatstrategi med fokus på åtgärder.

Klimatanpassning

Om utsläppen skulle upphöra helt imorgon så förändras klimatet redan nu och kommer fortsätta göra så på grund av de historiska utsläpp människan orsakat. Effekterna i Jönköpings län förväntas
bli ett varmare, torrare och blötare klimat som följs av negativa konsekvenser för människa och natur. Jönköpings kommun är en av tio utpekade kommuner som riskerar stora konsekvenser
avseende ras, skred och erosion. Att jobba med klimatanpassning av samhället innebär att stärka motståndskraften och minska de negativa konsekvenser en varmare planet för med sig.

Energi

Jönköpings kommuns energiplan bygger på Program för hållbarhet i Jönköpings kommun samt Jönköping Energis utveckling av kommunens energisystem. Målen till 2030 är att:

  • Kommunkoncernen ska vidta energieffektiviseringsåtgärder så att energianvändningen per kvadratmeter i egenägda fastigheter minskar med minst 20 procent från 2020 till 2030.
  • Utbyggnaden av förnybara energikällor ska öka inom kommunkoncernen.
  • All el som köps in av kommunkoncernen ska komma från förnybara källor.

Energi och uppvärmning

Här kan du läsa om hur en översyn av energianvändning kan leda till besparingar. Exempelvis genom byte till miljövänliga alternativ som solceller eller fjärrvärme.

Energi och uppvärmning

Hållbart resande

Här finns information om kommunens arbete med hållbart resande, styrande dokument kopplat till det och tips på vad arbetsgivare och du som privatperson kan göra.

Hållbart resande

Senast granskad/publicerad: