Så fungerar kommunen

En organisationsskiss över kommunen. En tillgänglighetsanpassad förklaring finns på sidan.

Här hittar du information om hur kommunen styrs och hur politiska beslut fattas.

Kommunen ansvarar för en stor del av den service som samhället ger till sina medborgare. Vi ansvarar bland annat för barnomsorg, utbildning, räddningstjänst, socialtjänst, idrotts- och fritidsanläggningar och äldreomsorg. Ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst ligger också hos oss på kommunen.

Vi är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Det är politiker som styr kommunen. Politikerna är valda av dig som är kommuninvånare.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd, krisledningsnämnd och överförmyndarnämnd måste finnas i alla kommuner. Övriga nämnder är frivilliga och av varje kommun inrättar nämnder efter behov. Ledamöterna i Jönköpings kommuns 12 nämnder är mellan 3 och 15 till antal.

Vem ansvarar för vad?

Kommunfullmäktige - högst beslutande organ

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Valet till kommunfullmäktige är samtidigt som riksdagsvalet och fördelningen av platserna går till på ett liknande sätt.

Kommunfullmäktige fattar beslut i viktiga frågor, t.ex. som rör skatter, avgifter, kommunens verksamhet, stora investeringar och byggnationer.

Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder, och utser dess ledamöter, som behövs för att fullgöra de uppgifter som enligt lagar ligger på kommunerna (socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, skollagen m.m.).

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen - utför intern kontroll

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och säkerställa att den kommunala verksamheten bedrivs med god intern kontroll. Kommunrevisionens uppdrag är fastställt av kommunallagen.

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen - leder och samordnar

Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt är kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet.

Kommunstyrelsen

Kommunalråd - ansvarar för olika områden

Ett kommunalråd är en politiker som jobbar heltid med sina uppdrag i kommunen. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden.

Kommunalråd

Förtroendevalda i nämnder och styrelser - beslutar och sätter mål

Utöver kommunstyrelsen har kommunen 12 politiska nämnder.

Varje kommunalt bolag har en egen styrelse.

De förtroendevalda politikerna i kommunens nämnder och styrelser beslutar i frågor inom nämndens ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Många lagar säger också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Nämnder

Förvaltningar - utför det som nämnden har beslutat

Varje nämnd har en förvaltning som består av anställda medarbetare, de kallas också tjänstepersoner. Till exempel har stadsbyggnadsnämnden en förvaltning som heter stadsbyggnadskontoret. Förvaltningarna förser nämnderna med beslutsunderlag och utför det arbete som respektive nämnd beslutat om.

Förvaltningar

Politisk ledning 2023-2026

Under mandatperioden 2023-2026 består styret i Jönköpings kommun av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i samverkan med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Styret kallas för Samverkan för Jönköping och tillsammans har partierna 42 av de 81 mandaten i kommunfullmäktige.

  • Socialdemokraterna (24 mandat)
  • Centerpartiet (7 mandat)
  • Liberalerna (3 mandat)
  • Vänsterpartiet (5 mandat)
  • Miljöpartiet (3 mandat)

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Så här röstade medborgare i Jönköpings kommun i valet, Val.se Länk till annan webbplats.

Detta styr hur vi arbetar i kommunen

Lagstiftning

Kommunallagen är den lag som mest styr verksamheterna i Sveriges kommuner och landsting. Andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen är också viktiga för kommunens verksamhet.

All behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

Lokala föreskrifter

Det finns dessutom lokala regler (föreskrifter)för att se till ordning och säkerhet för kommunens invånare.

I samband med olika evenemang kan det finnas tillfälliga avstängningar och förbud, med hänsyn till de lokala ordningsföreskrifterna.

Budget, mål och övergripande verksamhetsplan

Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens mål och budget ska se ut för de kommande tre åren. Mål och budget är kommunens verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen innehåller bland annat inriktningsmål för alla nämnder, utmaningar för organisationen och en beskrivning av den politiska plattformen.

Budgeten

Budgeten är ett viktigt styrdokument för all verksamhet. I budgeten anges hur de ekonomiska resurserna fördelas i organisationen samt vilka prioriterade mål och uppdrag som nämnderna ska arbeta med.

Mål

Målen är det som politiken bedömer som särskilt viktigt för en fortsatt utveckling av Jönköpings kommun.

De övergripande målen beslutas av kommunfullmäktige och har sin utgångspunkt i kommunprogrammet men länkar också ihop med Jönköpings kommuns vision.

De övergripande verksamhetsmålen är:

  • Sammanhållen samhällsplanering
  • Överbrygga klyftor
  • Barnen i fokus
  • Kompetensförsörjning

Vision 2030

Vision 2030 är vår vision för den önskade utvecklingen i ett framtida Jönköpings kommun. Visionen ska visa riktningen för kommunens verksamheter och skapar gemensamma förutsättningar och mål.

Kommunens vision är beslutad av kommunfullmäktige och har formuleringar som är långsiktiga med 10-15 års perspektiv.

Kommunprogram

Utifrån Vision 2030 beslutar kommunfullmäktige varje mandatperiod om ett kommunprogram som visar den politiska inriktningen och planerna för aktuell mandatperiod. Kommunprogrammet konkretiseras i de årliga verksamhets- och investeringsplanerna (VIP) och verkställs i den takt den samhällsekonomiska utvecklingen medger.

Verksamhetsplaner för nämnderna

Verksamhetsplanerna för varje nämnd är nämndens övergripande planering för det kommande kalenderåret. Där finns mål och uppdrag samt den prioriterade planeringen och samlade uppdraget till förvaltningen. Verksamhetsplanen innehåller en fördelning av resurser i form av internbudget.

Andra styrande dokument

Det finns även styrande dokument som ligger till grund för våra uppdrag, hur vi ska bedriva våra verksamheter och agera i olika lägen; policyer, program, vision, mål, lagar och regler.

Så fattar vi beslut i kommunen

När en privatperson, en organisation, ett företag eller en myndighet skickar in en handling till Jönköpings kommun uppstår ett ärende som kommunen ska bearbeta.

1. Ärendet registreras

Kommunen registrerar datum när ärendet kommer in och ger ärendet ett diarienummer. Diarienumret är unikt för varje ärende för att de lätt ska kunna hittas. Alla ska kunna se vilka ärenden som kommit in till kommunen.

2. Ärendet bereds och beslutas

Ärendet ska nu beredas. Det betyder att tjänstemän i kommunen tar fram nödvändig information om ärendet.

I en del ärenden beslutar sedan kommunens olika nämnder. Nämnderna kan även lämna över ärenden till en tjänsteman som då fattar ett beslut. Det gäller främst för rutinärenden.

Vissa ärenden ska gå vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut.

3. Beslut meddelas

När ett beslut är fattat skickas det till den som berörs av det. På kommunens anslagstavla på www.jonkoping.se meddelar kommunen att och när beslut är fattade. Vad som är bestämt går att läsa i protokollen som finns publicerad på här på vår webbplats.

4. Beslutet genomförs

Det är kommunens tjänstemän som ser till att det som de förtroendevalda har bestämt blir gjort.

Senast granskad/publicerad: