search
Sök
menu
Meny

Vision 2030

Vy över Jönköping. Illustrerad glödlampa i fokus. 

Nu tar vi fram en ny vision för Jönköpings kommun.

Vid kommunfullmäktige år 2000 antogs ett måldokument, Framtid Jönköping, som skulle utgöra grund för kommunens övergripande planering fram till 2010. Måldokumentet har använts och fungerat bra under de år det varit gällande. Men nu är det dags för ett nytt visionsarbete!

Den nya visionen ska innehålla ett antal målområden inom vilka kommunen vill positionera sig under tiden fram till år 2030. Visionen ska också beskriva den utveckling som önskas i framtidens Jönköping kommun.

Det är viktigt att visionen får så bred förankring som möjligt. Därför har vi fångat upp synpunkter och tankar från ett flertal grupper, såsom näringsliv, förenings- och organisationsliv, offentliga verksamheter, högskola, studenter och självklart vad kommuninvånarna tycker!

Från kommuninvånarna fick vi in en massa bra tankar och idéer som vi ska sammanställa och ta med oss i det fortsatta arbetet! Tack för ert engagemang! I dokumentet nedan kan du läsa en sammanställning av det som kommit in.

Tillsammans med mängd data, analyser och prognoser och resultatet av fokusgrupper och tankar och idéer från allmänheten var detta grunden till två workshops som hölls under maj månad.

Vid två tillfällen har politiker från kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunala bolag, förvaltningschefer och de kommunala bolagens vd:ar träffats för att få inspiration och arbeta fram den nya visionen.

Vid första tillfället fick samtliga inbjudna möjligheten att lyssna till en inspirerande föreläsning om trender och framtidsspaningar av debattören och föreläsaren Bo Dahlbom. Man fick också en redovisning av allt det underlag som tagits fram.

Vid andra tillfället blev det mer verkstad! Då fick de medverkande sitta ner i blandade mindre grupper och tillsammans diskutera och fundera på vilka målområden som är viktiga och hur dessa ska kunna nås fram till 2030.

Det blev en intressant och innehållsrik förmiddag där många skratt och djupa diskussioner förekom. Nu ska alla målområden gås igenom och sammanställas så att ett förslag kan behandlas politiskt under senhösten 2017.

Januari - Mars Insamling av data och underlag från fokusgrupper och allmänhet
April Analys och bearbetning av alla inkommen data
Maj Målområden arbetas fram genom workshops
Juni - Aug Dokument färdigställs
Hösten Politisk beredning

Så här fortsätter arbetet med visionen under 2017

 

Processen för visionsarbetet