Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 

Här har vi samlat all information du behöver för att sälja tobaksfria nikotinprodukter. Exempelvis hur du anmäler detta till oss.

Den vanligaste tobaksfria produkten är vitt snus, vilket också kallas nikotinpåsar eller tobaksfritt snus.

I lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter regleras vad du som näringsidkare måste förhålla dig till när du säljer tobaksfria nikotinprodukter.

Tillståndsenheten ansvarar för ärenden gällande anmäld försäljning av tobaksfria produkter.

Anmälan

För att sälja tobaksfria produkter måste du göra en anmälan till kommunen innan försäljningen påbörjas. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten.

Du gör din anmälan till den kommun där försäljningsstället är beläget. Anmälan kan göras via den blankett som finns nedan. Från och med den 13 augusti kan du även anmäla via vår e-tjänst.

Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, blankett Pdf, 171.2 kB.

Anmälan om förändring eller upphörande

Förändringar i verksamheten eller bolaget, till exempel ägarbyte, nya bolagsmän eller adress, ska anmälas till kommunen utan dröjsmål. Detsamma gäller om du vill sluta med försäljningen.

Även anmälan om verksamhetsförändringar eller upphörande av verksamhet kan göras via våra e-tjänster.

Egenkontrollprogram

Ett egenkontrollprogram ska bifogas till anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Du som säljer tobaksfria nikotinprodukter ska bedriva så kallad egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen.

En del av egenkontrollen är att bolaget, föreningen eller näringsidkaren ska ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner personalen i verksamheten ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt dokument i den kommunala tillsynen. Det är viktigt att egenkontrollprogrammet är aktuellt och förankrat hos personalen.

Kommunen inväntar information om utformandet av egenkontrollprogrammen.

Tillsyn av försäljningsstället

Tillståndsenheten utför tillsynsbesök hos de verksamheter som har anmäld försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vid tillsynen kan bland annat följande kontrolleras:

  • Egenkontrollprogram
  • Rutiner för ålderskontroll
  • Rutiner mot langning
  • Skyltning för 18-årsgräns och marknadsföring.

Tillsynsbesöken kan tillståndsenheten genomföra med personal från exempelvis Polisen. Tillsyn som genomförs tillsammans med andra myndigheter kallas för samordnad tillsyn.

Vad händer när ett tillsynsärende öppnas?

Tillståndsenheten öppnar ett tillsynsärende för att utreda om verksamheten uppfyller lagkraven. Vid eventuella brister ges bolaget, föreningen eller näringsidkaren möjlighet att inkomma med synpunkter på bristerna.

Tillståndsenhetens ambition är alltid att rättelse ska ske frivilligt. Beroende på hur allvarlig tillståndsenheten bedömer att bristen är, så är det dock inte alltid möjligt med enbart frivillig rättelse. I de fall den slutliga utredningen visar att bristen är konstaterad kan det innebära att tillståndsenheten behöver vidta åtgärder genom att besluta om förbud, föreläggande, försäljningsförbud eller varning.

Detta händer vid konstaterade brister i din verksamhet:

Föreläggande

Ett föreläggande är ett beslut som är tänkt att tvinga företagaren att göra något. Det kan till exempel vara så att kommunen upptäckt att det finns reklam som inte är tillåten utanför en butik. Då kan kommunen besluta om att förelägga företagaren att plocka ner reklamen. Om tillståndshavaren inte plockar ner reklamen bryter denna mot föreläggandet. Kommunen kan lägga ett vite till föreläggandet, vilket betyder att den som bryter mot föreläggandet kan behöva betala vitet.

Förbud

Ett förbud kan användas när kommunen vill att tillståndshavaren ska sluta med en viss sak. Till exempel kan det vara att företagaren säljer tobak utan svenska varningstexter. Om företagaren fortsätter sälja tobak utan svenska varningstexter bryter denna mot förbudet och kan då tvingas betala vitet.

Vad är vite?

Ett vite är en typ av avgift. Om tillståndshavaren bryter mot ett föreläggande eller ett förbud så kan företagaren tvingas betala vitet.

Varning

Kommunen kan meddela den som har anmäld försäljning en varning. Det innebär att allvarliga brister har framkommit, dock inte så pass allvarliga att det finns skäl för försäljningsförbud. Fortsätter tillståndshavaren göra fel efter varningen så kan kommunen besluta om försäljningsförbud.

Försäljningsförbud

Ett försäljningsförbud innebär att kommunen förbjuder företagaren att sälja tobaksfria nikotinprodukter under en period, upp till sex månader. Det här beslutet använder kommunen bara när företagaren brutit mot lagen på ett mycket allvarligt sätt. Det kan till exempel vara att butiken sålt tobaksfria nikotinprodukter till personer som är under 18 år.

Vad händer efter beslut?

Om tillsynsärendet leder till en åtgärd skickar tillståndsenheten ut beslutet. Tillsammans med beslutet skickas även en besvärshänvisning. Besvärshänvisningen beskriver hur sökanden ska gå tillväga om sökanden vill överklaga beslutet. En överklagan kan lämnas in först efter att beslut i ärendet är taget.

Avgifter

Kommunen tar inte ut någon avgift för registrering av din anmälan. Kommunen har dock rätt att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten.

Något beslut om avgifter för de tobaksfria nikotinprodukterna är inte taget ännu.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

E-post: Tillståndsenheten

Erica Kvarneving, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 28 76

Nomie Artmark, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 59 37

Sandra Fagerberg, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 34 86

Felicia Lundgren, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 79 87

Ida Jerdmyr, enhetschef
Telefon 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping