Miljöfarlig verksamhet

Industrier vid Munksjön

Här kan du som driver en verksamhet som är miljöfarlig läsa om tillstånd- och anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Miljöbalken 9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Definitioner
1 § Med miljöfarlig verksamhet avses
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet

Tänker du starta en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig eller ändra en befintlig? I så fall ska du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret minst sex veckor innan verksamheten startar. Vilka som omfattas av anmälningsplikten framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251).

Om det gäller en tillståndspliktig verksamhet ska du kontakta länsstyrelsen. Även om din verksamhet varken är anmälnings- eller tillståndspliktig är det bra om du kontaktar miljö- och hälsoskyddskontoret innan du startar.

Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

pdf blankett: Anmälan miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken Pdf, 984.5 kB, öppnas i nytt fönster.

pdf blankett: Anmälan om ändring av B- eller C- verksamhet Pdf, 761.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Om du planerar att lägga ner en miljöfarlig verksamhet, ska du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret snarast.

pdf blankett: Nedläggning av miljöfarlig verksamhet Pdf, 802.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Driftstörning

Om driftsstörning uppstår eller om verksamheten ändras ska detta anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret.

pdf blankett: Anmälan om driftsstörning Pdf, 837 kB, öppnas i nytt fönster.

Information miljöfarlig verksamhet

Även icke anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter omfattas av miljöbalken och miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsansvar. Miljö- och hälsoskyddskontoret önskar därför få in uppgifter enligt blanketten som du finner här.

pdf blankett: Information miljöfarlig verksamhet Pdf, 790.4 kB.

Mellanlagring av avfall, mellanlagring av farligt avfall

Anmälan krossning, mekanisk bearbetning, sortering av jord, berg-, grus- och byggnadsmaterial

Anmälan gäller för tillstånd- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet

  • anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter
    (kod 10.50)
  • anläggning för mekanisk bearbetning av annat avfall än farligt avfall (kod 90.110)
  • anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall (kod 90.80)

pdf blankett: Anmälan krossning mekanisk bearbetning sortering av jord, berg-, grus- och byggnadsmaterial Pdf, 803.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Lantbruksföretag med över 100 djurenheter

Anmälan enligt 9 kap 6–8 § miljöbalken Gäller lantbruksföretag med 101–200 djurenheter för fjäderfä och grisar samt 101–400 djurenheter för nötkreatur.

Foldern "Regler för gödsel inom nitratkänsliga områden" är under omarbetning.

pdf blankett: Anmälan enligt 9 kap 6–8 § miljöbalken Gäller lantbruksföretag med 101–200 djurenheter för fjäderfä och grisar samt 101–400 djurenheter för nötkreatur. Pdf, 904.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

De taxor och avgifter som tas ut för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021 under redaktionell omarbetning. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021. (1 047 kronor år 2020)

Kontaktpersonerna har mer information om taxan.

Mer information i våra foldrar

Våra foldrar är under omarbetning. Kontakta kommunikatör Ann-Mari Gudmundsson om du söker material. Följande omarbetas:

  • Miljöfarliga verksamheter
  • Schakta lagligt
  • Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål
  • Tänk på det här innan du gräver

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Peter Prima
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 12

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44

Kerstin Sollander
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 25 01

Malin Landin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 34

Åsa Ekelund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 42

Peter Elofsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 50

Johanna Petersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 50 42

Miljöskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00