search
Sök
menu
Meny
Sök

Oljeavskiljare, regler och tillsyn

En oljeavskiljare klass 2

Foto Peter Prima.

Här hittar du en översikt om vilka krav som gäller för oljeavskiljare vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till avloppsnätet.

Oljeavskiljare används för att hindra oljeförorenat avloppsvatten att nå avloppsreningsverk eller dagvatten. Avloppsreningsverken är främst till för att rena avloppsvatten från hushållen och det är viktigt att övrigt avloppsvatten inte innehåller ämnen som kan påverka reningsprocessen.

Oljeavskiljare behövs vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till avloppsnätet, t.ex. biltvättar, gör-det-själv-hallar och industrier. Det kan också handla om dagvattenhantering vid  bensinstationer, parkeringshus eller åkerier.

Rening av dagvatten vid parkeringsytor

För parkeringsytor över 1000 m² och eller 50 st parkeringplatser gäller det att dagvattnet leds till en eller flera oljeavskiljare innan vattnet går vidare till infiltration eller liknande. Anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret ska ske för denna dagvattenanläggning.

Oljeavskiljaren ska uppfylla svensk standard SS-EN 858

Beroende på verksamhet ställs olika krav på oljeavskiljarens funktion. Oljeavskiljaren ska vara utrustad med nivålarm samt provtagningsenhet. Var femte år ska oljeavskiljaren besiktas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ställa ytterligare krav.

För fordonstvätt krävs ofta ytterligare rening, se riktlinjer för fordonstvätt.

Riktlinjer för tvätt av fordon Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket  Länk till annan webbplats.

Sopor.nu  Länk till annan webbplats.

Farligt avfall i verksamheter

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021 under redaktionell omarbetning. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021. (1 047 kronor år 2020)

Kontaktpersonerna har mer information om taxan.

KONTAKT

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77

Peter Prima
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 12