search
Sök
menu
Meny
Sök

Tobaksförsäljning

För att sälja tobaksvaror (exempelvis cigaretter, snus, rulltobak och tuggtobak) måste du ansöka om tillstånd. För att sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste du först göra en anmälan till kommunen.

Tobaksvaror är produkter som innehåller tobak och som genom att rökas, snusas, sugas på eller tuggas skapar beroende. Tobaksvanor grundläggs ofta i unga år. Därför ställs höga krav på dig som säljer tobaksvaror. I lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) regleras vad du som näringsidkare måste förhålla dig till när du säljer till konsument eller är partihandlare. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Ansökan och anmälan kan göras i vår e-tjänst:

E-tjänst: Ansökan/anmälan folköl, tobak och e-cigaretter Länk till annan webbplats.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen om tobak och liknande produkter. Samtliga försäljningsställen som vill sälja tobak ska nu ansöka om detta.

Du som före den 1 juli 2019 har anmält till kommunen att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende. Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror.

Till din ansökan måste du bifoga ett egenkontrollprogram. Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att du ska få tillståndet.

Du kommer kunna ansöka antingen om tillstånd för viss tid eller tills vidare.

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Ansökan ska lämnas in till den kommun där ditt försäljningsställe finns. Blanketter kommer att tas fram för ansökan, det kommer även vara möjligt att söka via en E-tjänst på hemsidan.

Kommunen kommer att ta ut en avgift för ansökan. Ansökningsavgiften kommer att bestämmas av Kommunfullmäktige utifrån självkostnadsprincipen.

När du har ansökt om att få sälja tobaksvaror ska kommunen pröva din ansökan. Enligt den nya lagen ska en lämplighetsprövning ske av ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt. Kommunen kommer även att behöva se hur du har finansierat din verksamhet. Lämplighetsprövningen kommer att ta sikte på alla som har ett betydande inflytande i verksamheten. Kommunen kommer att begära in yttrande från Polisen, Skatteverket och Kronofogden för att utreda lämpligheten.

Om du blir beviljad tillstånd att sälja tobaksvaror kommer lämplighetskraven att bestå. Kommunen kommer löpande att bedriva tillsyn för att säkerställa att du som tillståndshavare fortsatt uppfyller de kriterier som krävs för att inneha tillstånd.

pdf, blankett: Tobaksförsäljning, ansökan detaljhandel Pdf, 95.2 kB. (Pdf, 95.2 kB)

pdf, blankett: Tobaksförsäljning, ansökan partihandel Pdf, 96.4 kB. (Pdf, 96.4 kB)

Ansökan, tobaksförsäljning

Detaljhandel
För att sälja tobaksvaror till konsumenter måste du göra en ansökan till kommunen innan försäljningen påbörjas oavsett var försäljningen sker.

Partihandel
Även du som avser att sälja till andra än konsumenter, exempelvis detaljhandlare eller andra partihandlare måste ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksprodukter innan försäljningen påbörjas.

Ansökan om tillstånd
Du kan ansöka om tillstånd för försäljning som gäller tills vidare eller som gäller för en viss tid. Ansökan kan göras via våra e-tjänster eller genom att skicka in ansökan (blankett) till Jönköpings kommun, tillståndsenheten, 551 89 Jönköping.

E-tjänst: Ansökan/anmälan folköl, tobak och e-cigaretter Länk till annan webbplats.

pdf, blankett: Tobaksförsäljning, ansökan detaljhandel Pdf, 95.2 kB. (Pdf, 95.2 kB)

pdf, blankett: Tobaksförsäljning, ansökan partihandel Pdf, 96.4 kB. (Pdf, 96.4 kB)

Anmälan om förändring eller upphörande
Förändringar i verksamheten eller bolaget, t.ex. ägarbyte, nya ledamöter i styrelsen, nya bolagsmän eller adress, ska anmälas till kommunen utan dröjsmål. Detsamma gäller om du vill sluta sälja tobaksvaror.

Även anmälan om verksamhetsförändringar eller upphörande av verksamhet kan göras via våra e-tjänster eller genom att skicka in anmälan (blankett) till Jönköpings kommun, tillståndsenheten, 551 89 Jönköping.

E-tjänst: Ansökan/anmälan för folköl, tobak och e-cigaretter Länk till annan webbplats.

pdf, blankett: Tobaksförsäljning, anmälan om ändring, detaljhandel Pdf, 150.6 kB. (Pdf, 150.6 kB)

pdf, blankett: Tobaksförsäljning, anmälan om ändring, partihandel Pdf, 136.3 kB. (Pdf, 136.3 kB)

pdf, blankett: Tobaksförsäljning, anmälan om upphörande, detaljhandel Pdf, 58 kB. (Pdf, 58 kB)

pdf, blankett: Tobaksförsäljning, anmälan om upphörande, partihandel Pdf, 84.9 kB. (Pdf, 84.9 kB)

Allmänt
Vid ansökan om försäljning till konsument eller vid partihandel ska sökanden visa att hen med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten. Kommunen kan även vilja se en finansieringsplan för hur köpet av verksamheten finansierats.

När en juridisk person, exempelvis aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i bolaget utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och/eller bolagsdelägare. Om en privatperson har lånat ut pengar till den som köpt en verksamhet, kan kommunen även utreda denna person. Vid en ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel får kommunen begära in ett yttrande från Polismyndigheten.

Vid en ansökan om tillstånd att bedriva partihandel får kommunen inte meddela tillstånd utan att ett yttrande från Polismyndigheten och Tullverket hämtats in.

Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten.

Anmälan, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

För att sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen innan försäljningen påbörjas. Anmälan kan göras via våra e-tjänster eller genom att skicka in ansökan till

Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping

Förändringar i verksamheten, t.ex. ägarbyte eller adress, ska anmälas till kommunen utan dröjsmål. Detsamma gäller om du vill sluta sälja dessa produkter.

Även anmälan om verksamhetsförändringar eller upphörande av verksamhet kan göras via våra e-tjänster eller genom att skicka in anmälan till

Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping

E-tjänst: Ansökan/anmälan folköl, tobak och e-cigaretter Länk till annan webbplats.

pdf, blankett: E-cigarett påfyllnadsbehållare, anmälan om försäljning Pdf, 190.5 kB. (Pdf, 190.5 kB)

Egenkontrollprogram

Ett egenkontrollprogram ska bifogas till ansökan om försäljning av tobaksvaror. Detta gäller även för de som är partihandlare eller vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Du som säljer tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare ska bedriva så kallad egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen. Reglerna finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Det är till exempel förbjudet att sälja tobaksvaror och elektroniska cigaretter till någon som är under 18 år. Den som säljer tobaksvarorna eller elektroniska cigaretter ansvarar för att det sker en ålderskontroll om det är osäkert om köparen har fyllt 18 år. Egenkontrollen innebär att du som bedriver försäljning av tobaksvaror och elektroniska cigaretter har egen tillsyn över att ålderskontroll sker i din verksamhet och att du eller din personal inte säljer tobaksvaror och elektroniska cigaretter till någon som inte har fyllt 18 år.

En del av egenkontrollen är att du ska ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna. Egenkontrollprogrammet är tänkt som ett stöd för dig och din personal, för att du som är ansvarig för verksamheten ska kunna säkerställa att försäljningsreglerna följs. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt dokument i den kommunala tillsynen.

Det är viktigt att egenkontrollprogrammet är aktuellt och förankrat hos personalen.

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller en vägledning för egenkontrollprogram som syftar till att underlätta utformandet av egenkontrollprogrammet som ska upprättas för varje försäljningsställe.

Tillsyn

När tillstånd att sälja tobaksvaror meddelats eller när en anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare gjorts, är det viktigt att verksamheten följer de lagar och regler som finns.

Yttre tillsyn
Kommunen och Polismyndigheten kan när som helst kontrollera verksamheten, detta kallas för yttre tillsyn. En tillsyn kan ske genom att kommunen eller Polismyndigheten besöker verksamheten. Är man partihandlare kan även tillsyn göras av Folkhälsomyndigheten.

Inre tillsyn
En tillsyn kan även ske genom att kommunen kontrollerar verksamheten utan att göra ett besök, till exempel genom att begära in uppgifter från Skatteverket och Polismyndigheten. En sådan tillsyn kallas inre tillsyn.

Avgift

Avgifter för försäljningstillstånd av tobak
Varje kommun har rätt att besluta om vilka avgifter som ska gälla. Avgifterna kan därför variera, beroende på i vilken kommun man gör ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror i. Aktuella avgifter är beslutade i Kommunfullmäktige 2019-06-19.

Avgiften betalas efter att bolaget eller näringsidkaren fått en faktura. Fakturan skickas till bolaget eller näringsidkaren efter att ansökan har inkommit eller anmälan om ändring i bolaget gjorts till tillståndsenheten. Avgifterna är inte momsbelagda.

Ansökningsavgiften ska betalas oavsett om tillstånd beviljas eller inte. Detta på grund av att man betalar för den tid som kommunen lägger ned på prövningen av ansökan.

Tillsynsavgifter
Tillsynsavgiften ser olika ut, beroende på om bolaget eller näringsidkaren har tillståndsgiven tobaksförsäljning och/eller anmälningspliktig försäljning av folköl, receptfria läkemedel och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Bolaget eller näringsidkaren får en faktura på tillsynsavgiften som tas ut en gång om året.

Tillsynsavgifterna, gällande tobaken, gäller för dem som har stadigvarande tillstånd att sälja tobaksvaror och betalas först året efter att man har ansökt om tillstånd. Tillsynsavgiften anses ingå i ansökningsavgiften det år man ansöker. Tillsynsavgiften ingår även i avgiften för dem som har ansökt om tillfälligt tillstånd. Tillsynsavgiften för de anmälningspliktiga varorna gäller från det år man gör anmälan.

Avgiften reduceras vid kumulativ försäljning på grund av att tidsåtgången beräknas vara något lägre eftersom tillsynsbesöket sker på samma försäljningsställe.

Pdf: Avgifter för försäljningstillstånd av tobak samt tillsynsavgifter Pdf, 28.8 kB. (Pdf, 28.8 kB)

Kontakt

E-post: Tillståndsenheten

Robin Jansson
Telefon 036-10 28 76

Nomie Artmark
Telefon 036-10 59 37

Jonna Persson
Telefon 036-10 59 54

Shirin Fogelberg
Telefon 036-10 34 86

Ida Jerdmyr, enhetschef
Telefon 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping