Tobaksförsäljning, tillstånd för att sälja tobak

Här hittar du som ska sälja tobaksvaror allt du behöver veta innan du börjar din försäljning.

Tillstånd för att sälja tobaksvaror kallas även för tobakstillstånd eller försäljningstillstånd för tobaksvaror. I lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter regleras vad du som näringsidkare måste förhålla dig till när du säljer tobaksvaror.

Tillståndsenheten ansvarar för ärenden gällande försäljningstillstånd för tobaksvaror.

Innan du ansöker

När behövs försäljningstillstånd för att sälja tobaksvaror?

Vid all försäljning av tobaksvaror krävs försäljningstillstånd.

Tillstånd för försäljning av tobaksvaror kan avse olika typer av försäljning.

 • Detaljhandel omfattar den försäljning som sker direkt till konsumenter. Detaljhandel kan ske från ett fysiskt försäljningsställe eller via distansförsäljning, till exempel via en hemsida.
 • Partihandel omfattar all annan försäljning än den vid detaljhandel.

Ett försäljningstillstånd kan vara:

 • stadigvarande och gäller tills vidare.
 • tillfälligt och gäller då för en viss period eller tillfälle.

Vad krävs av dig för att få försäljningstillstånd av tobaksvaror?

Tillståndsenheten prövar lagens krav vad gäller:

 • personlig- och ekonomisk lämplighet
 • egenkontroll och egenkontrollprogram

Personlig- och ekonomisk lämplighet

Du ska vara laglydig och bör inte vara dömd för brott. Du ska kunna visa på ekonomisk skötsamhet, till exempel att du sköter din bokföring och betalar skatter och avgifter i tid. Du ska också kunna visa hur finansiering av din verksamhet gått till.

Egenkontroll och egenkontrollprogram

Du som säljer tobaksvaror ska bedriva så kallad egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen.

En del av egenkontrollen är att du ska ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner personalen i verksamheten ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt dokument i den kommunala tillsynen. Det är därför viktigt att egenkontrollprogrammet är aktuellt och förankrat hos personalen.

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller en vägledning för egenkontrollprogram som syftar till att underlätta utformandet programmet.

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror Länk till annan webbplats.

Vilka är det som prövas vid en ansökan om serveringstillstånd?

Kommunen lämplighetsprövar de personer som har ett betydande inflytande (PBI). Detta avser personer som har rätt att teckna firman eller föreningen, styrelseledamöter eller personer med en generalfullmakt att företräda firman eller föreningen. Det kan också vara en person som genom annat sätt har inflytande i verksamheten, bolaget, föreningen eller hos näringsidkaren, till exempel restaurangchef och finansiärer. Det innebär att tillståndsenheten kan kontrollera även dessa personer vid en ansökan om serveringstillstånd. Vid prövningen ser man inte bara till de fysiska personerna, utan också de juridiska.

Utredning och beslut om din ansökan

Så här handlägger vi din ansökan om försäljningstillstånd för tobaksvaror

Du ansöker om försäljningstillstånd för tobak genom e-tjänsten

Använd e-tjänsten nedan för att skicka in din ansökan:

Din ansökan handläggs av tillståndsenheten

När du skickat in din ansökan går en handläggare på tillståndsenheten igenom din ansökan och de handlingar du skickat med. Vid behov skickar de ut en begäran om kompletterande handlingar som de behöver för att ärendet ska bli komplett och kunna utredas.

Faktura för ansökningsavgiften skickas till dig i samband med att handläggningen påbörjas.

Detta händer under handläggningen:

Gemensamt möte med handläggare. Vid ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd erbjuds du ett möte tillsammans med tillståndsenheten där ni tillsammans går igenom ditt ärende och du får möjlighet att ställa frågor.

Handläggaren skickar remisser. När alla nödvändiga handlingar kommit in skickar tillståndsenheten remisser till Kronofogden och Polisen och ber dem komma med utlåtande på din ansökan.

Remiss till Skatteverket skickas till dig, som får skriva under blanketten och skicka in till Skatteverket. Blanketten kommer färdigifylld på sökandebolaget och de personer som tillståndsenheten har bedömt vara personer med betydande inflytande.

Remissinstanserna vill ha två till tre veckors svarstid. Remissvaret skickas sedan till dig och du har möjlighet att lämna synpunkter på det.

Beslut. När tillståndsenheten har gått igenom din ansökan och alla handlingar i ärendet sammanställer de en utredning och fattar därefter beslut.

Om utredningen resulterar i ett avslag på ansökan skickas förslag på beslut till sökanden för kommunicering innan beslut tas i ärendet. Med kommunicering avses att sökanden får ta del av utredningen och därmed har möjlighet att inkomma med eventuella synpunkter till tillståndsenheten. Därefter sammanställs utredningen och sökandes yttrande i en tjänsteskrivelse som skickas till socialnämnden inför beslut.

Hur lång tid tar handläggningen?

Tillståndsenheten har rätt till fyra månaders handläggningstid efter att en fullständig ansökan inkommit. En ansökan är fullständig när alla efterfrågade handlingar har inkommit. Ju snabbare du svarar desto fortare går handläggningen.

Det finns dock faktorer som tillståndsenheten inte styr över, exempelvis svarstiden hos remissinstanserna. Generellt kan du räkna med två till tre månaders handläggningstid för en fullständig ansökan om försäljningstillstånd.

Vem beslutar om försäljningstillstånd och vad händer efter du fått beslut?

Beslut om försäljningstillstånd fattas av socialnämnden eller enhetschef på tillståndsenheten.

Om din ansökan blir beviljad skickar tillståndsenheten ut beslut så snart det är taget. Tillståndsenheten skickar också ut ett tillståndsbevis till dig.

Om din ansökan avslås skickar tillståndsenheten ut socialnämndens beslut så snart tillståndsenheten tagit emot det. Tillsammans med beslutet skickas även en besvärshänvisning där det står hur gör om du vill överklaga beslutet. Du kan överklaga först efter att beslut i ärendet är taget.

När du har försäljningstillstånd för tobaksvaror

Tillsyn av försäljningsstället

Kravet på lämplighet och skötsamhet kvarstår även efter det att försäljningstillstånd har beviljats. Tillståndsenheten följer därför upp tillståndshavarnas verksamhet på olika sätt.

Yttre tillsyn

Vid tillsynsbesöket kontrolleras bland annat egenkontrollprogram, rutiner för ålderskontroll, rutiner mot langning, styckevis försäljning av tobaksvaror och elektroniska cigaretter, skyltning för 18-årsgräns, marknadsföring och märkning av tobaksvaror. Besöken kan genomföras tillsammans med personal från exempelvis Polisen.

Inre tillsyn

Din ekonomiska situation och vandel (levnadssätt) kontrolleras kontinuerligt genom uppgifter från exempelvis Skatteverket, Kronofogden eller Polisen. Tillståndsenheten kan också granska bokföringen.

Tips

Tillståndsenheten kan öppna ett tillsynsärende för att utreda de förhållanden som framkommer enligt tipset.

Vad händer när ett tillsynsärende öppnas?

Vid ett tillsynsärende utreder tillståndsenheten om du fortsatt uppfyller lag om tobak och liknande produkters krav. Vid eventuella brister får du möjlighet att komma med synpunkter på dem. Tillståndsenhetens ambition är alltid att du frivilligt ska kunna rätta till bristerna.

Beroende på hur allvarlig tillståndsenheten bedömer att bristen är, så är det inte alltid möjligt med enbart frivillig rättelse. I de fall den slutliga utredningen visar att bristen är konstaterad kan det innebära att tillståndsenheten behöver besluta om en åtgärd eller administrativ sanktion. Tillståndsenheten kan även i särskilt allvarliga fall föreslå varning eller återkallelse av försäljningstillstånd till socialnämnden.

Detta händer vid konstaterade brister i din verksamhet:

Föreläggande

Ett föreläggande är ett beslut som kan tvinga företagaren att göra något. Ett exempel kan vara så att kommunen upptäckt att det finns reklam som inte är tillåten utanför en butik. Då kan kommunen besluta om att förelägga företagaren att plocka ner reklamen. Om tillståndshavaren inte plockar ner reklamen bryter denna mot föreläggandet. Kommunen kan lägga ett vite till föreläggandet, vilket betyder att den som bryter mot föreläggandet kan behöva betala vitet.

Förbud

Ett förbud kan användas när kommunen vill att tillståndshavaren ska sluta med en viss sak. Till exempel kan det vara att företagaren säljer tobak utan svenska varningstexter. Kommunen kan lägga ett vite till förbudet vilket betyder att den som bryter mot förbudet kan behöva betala vitet.

Vad är vite?

Ett vite är en typ av avgift. Om tillståndshavaren bryter mot ett föreläggande eller ett förbud så kan företagaren tvingas betala vitet.

Varning

Innebär att allvarliga brister har framkommit men inte så pass allvarliga att försäljningstillståndet ska återkallas. Fortsätter bristerna efter varningen så kan kommunen besluta om återkallelse.

Återkallelse

Inga tobaksvaror får säljas och det kan bli svårare att för dig att få ett nytt försäljningstillstånd. Återkallelse sker vid allvarlig eller upprepad misskötsamhet i din verksamhet.

Om tillsynsärendet leder till en åtgärd skickar tillståndsenheten ut beslutet tillsammans med information om hur du överklagar beslutet. En överklagan kan lämnas in först efter att beslut i ärendet är taget.

Anmälan om förändring eller upphörande

Det är viktigt att du anmäler förändringar i din verksamhet eller bolag direkt. Det kan exempelvis vara ägarbyte, nya ledamöter i styrelsen, nya bolagsmän. Detsamma gäller om du vill sluta sälja tobaksvaror.

Använd vår e-tjänst nedan för att förändringar i din verksamhet:

Övrigt

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för sitt arbete med försäljningstillstånd av tobak. Varje kommun beslutar själva om vilka avgifter som gäller. Tillståndsenhetens arbete med ansökan och tillsyn finansieras helt av avgifter.

Här är en sammanfattning av de avgifter som finns för serveringstillstånd.

Ansökningsavgift

När du ansöker om försäljningstillstånd betalar du först en ansökningsavgift. Avgiften är densamma oavsett vilken typ av försäljningstillstånd du söker, eftersom handläggningens tidsåtgång är densamma.

 • Ansökan om försäljningstillstånd tills vidare och ägarbyte vid ny juridisk person 9 000 kr
 • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 9 000 kr
 • Ansökan om partihandlartillstånd tills vidare 9 000 kr

Avgift vid prövning av nya ägare

Avgiften vid en ändring av ägarförhållande vid aktieöverlåtelse samt vid ändring av styrelsesammansättning då det avser en person med betydande inflytande är 5 400 kronor.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften ser olika ut, beroende på om bolaget eller näringsidkaren har tillståndsgiven tobaksförsäljning och/eller anmälningspliktig försäljning av folköl, receptfria läkemedel och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

För den som söker tillfälligt försäljningstillstånd ingår tillsynsavgiften i ansökningsavgiften.

Hur betalar du?

Ansöknings- och tillsynsavgiften är inte momsbelagd och betalas via faktura. Fakturan på ansökningsavgiften skickas till sökande efter att ansökan kommit in. Avgiften ska betalas, oavsett vilket beslut som fattas.

Fakturan för tillsynsavgiften skickas i normalfallet ut under hösten.

Övrig information om fakturering

För att fakturan ska hamna rätt är det viktigt att ange en fakturaadress i ansökan. I annat fall skickas fakturan till bolagsadressen.

Jönköpings kommun skickar fakturor via post eller E-faktura.

Nya avgifter från 1 juli 2022

Enligt beslut från kommunfullmäktige ska tillståndsenhetens avgifter räknas upp. Uppräkningen knyts till konsumentprisindex. De nya priserna gäller från 1 juli 2022.

Ansökningsavgift (från 1 juli 2022)

 • Ansökan om försäljningstillstånd tills vidare och ägarbyte vid ny juridisk person 9 200 kr
 • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 9 200 kr
 • Ansökan om partihandlartillstånd tills vidare 9 200 kr

Avgift vid prövning av nya ägare (från 1 juli 2022)

 • Avgiften vid en ändring av ägarförhållande vid aktieöverlåtelse samt vid ändring av styrelsesammansättning då det avser en person med betydande inflytande är 5 500 kronor.

Avgifter vid försäljningstillstånd av tobak samt anmäld detaljhandel av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl eller receptfria läkemedel Pdf, 177.1 kB.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

E-post: Tillståndsenheten

Erica Kvarneving, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 28 76

Nomie Artmark, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 59 37

Sandra Fagerberg, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 34 86

Felicia Lundgren, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 79 87

Ida Jerdmyr, enhetschef
Telefon 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping