Ansöka om lägenhet på äldreboende

Här kan du läsa om hur du ska göra för att ansöka om lägenhet på äldreboende.

Äldreboende (särskilt boende för äldre) är till för dig som behöver vård och omsorg dygnet runt. Ditt behov av vård och omsorg är avgörande för om du beviljas en lägenhet inom särskilt boende.

Så här går ansökan om lägenhet på äldreboende till

När du är i behov av lägenhet på ett äldreboende ansöker du hos kommunens biståndshandläggare. Du når dessa via kommunens kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Handläggaren gör en utredning av ditt behov av hjälp och prövar enligt Socialtjänstlagen om du har rätt till en lägenhet i ett särskilt boende eller om stödet kan ges i ditt hem.

I samband med ansökan till lägenhet på äldreboende kan du lämna önskemål om vilket boende du vill bo på. Om det inte finns en ledig lägenhet där du önskar, kommer du anvisas en lägenhet i ett annat boende. Om du vill finns det möjlighet när en lägenhet blir ledig att flytta till det äldreboende du önskade.

Vistas du på en tillfällig korttidsplats i väntan på lägenhet har du inte rätt att välja utan får en lägenhet där det först blir ledigt.

Tackar du nej till erbjuden lägenhet anses du inte ha behov och får återgå till hemmet.

Hur får jag beslutet på min ansökan

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut på din ansökan. Vid avslag kan du överklaga beslutet. Mer information om hur du gör beskrivs i bilagan som skickas med beslutet. Om du vill överklaga beslutet kan du få hjälp av handläggaren.

När får jag en lägenhet

Efter bifallsbeslut kan det gå snabbt att bli anvisad en lägenhet i något av äldreboendena som finns i Jönköpings kommun. Du är garanterad lägenhet inom tre månader.

När du fått besked om att det finns en lägenhet ledig har du möjlighet att besöka boendet.

Du ska ge besked om du tackar ja till den anvisade lägenheten inom fyra dagar och det ges möjlighet att titta på lägenheten och få information om det aktuella boendet. Inflyttning sker så snart lägenheten är ledig.

Frågor om avgifter inom äldreomsorgen

Avslag på ansökan för äldreboende

Kommunen beviljar insatser grundat på dina behov, inte på de resurser som finns tillgängliga. När du ansöker om äldreboende gör kommunen, enligt gällande lag en bedömning och utredning utifrån de behov du har både fysiska, psykiska och sociala. Därefter erbjuder kommunen de insatser som anses kan tillgodose dessa. Det kan handla om såväl hemtjänst som dagverksamhet.

Överklagan
Om ett ärende överklagas gör Förvaltningsrätten en egen bedömning grundat på de erbjudanden om insatser som erbjudits från kommunen. Om du har tackar nej till erbjudna insatser, och de anses skäliga, kan Förvaltningsrätten göra bedömningen att det är rätt att avslå din ansökan.

Såväl enskilda personer som kommunen har möjlighet att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.

Senast granskad/publicerad: