Värdegrund i äldreomsorgen

Ett äldre par hand i hand på en stig.

Här hittar du information om den värdegrund vi inom äldreomsorgen arbetar efter, enligt Socialtjänstlagen 5 kap 4 §.         

Vad innebär äldreomsorgens värdegrund för dig?

"Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”, Socialtjänstlagen 5 kap 4 §.

Socialtjänstlagens värdegrund är grunden för det förhållningssätt som äldreomsorgens personal har i mötet med dig. Det handlar om att respektera och värna om din rätt till:

  • Självbestämmande
  • Trygghet
  • Meningsfullhet och sammanhang
  • Privatliv och personlig integritet
  • Individanpassning och delaktighet
  • Gott bemötande
  • Insatser av god kvalitet.

Vi lever upp till värdegrunden genom ett salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt.

Äldreomsorgen arbetar ständigt med värdegrundsfrågor i syfte att utveckla detta förhållningssätt för att bidra till att du får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt att all personal du kommer i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och önskemål. Det är dina behov som styr hur din omsorg och vård ska ges så att du kan leva det liv du vill och kan.

Vill du läsa mer om äldreomsorgens värdegrund kan du ta del av en informationsfolder från socialstyrelsen som vänder sig till dig som äldre, dina närstående och allmänheten i övrigt. Foldern går att ladda ner alternativt beställa på Socialstyrelsens webbplats.

Folder: Den nationella värdegrunden, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: