Tellus ungdomsboende

Här finns information om Tellus ungdomsboende, ett stödboende för dig som är 16-20 år.

Vi vänder oss till dig som:

 • lämnar institution eller familjehem efter kortare eller längre placering. Du behöver fortsatt behandling på hemmaplan.
 • är i riskzon för institutionsplacering för eget beteende och där träningsboende kan vara ett alternativ till placering.
 • har en kombination av social och neuropsykiatrisk problematik och behöver stöd för att lära dig att klara av ett eget boende.
 • på grund av hemmiljön behöver ett träningsboende utanför hemmet.

De behöver ett beslut av en socialsekreterare för att ta del av detta stöd.

Våra mål

 • Vi vill hjälpa dig till en stadigvarande förändring, så att du så snart som möjligt kan leva ett självständigt och vuxet liv.
 • Vi vill stärka dig som individ och öka din livskvalitet.
 • Vi vill genom nätverksarbete involvera din familj, kompisar, släkt, professionella med flera så att du får ett varaktigt stöd i ditt påbörjade vuxenliv.

Så här arbetar vi

Tellus arbetar utifrån tre arbetsområden. Vi erbjuder ett systematiskt samspel mellan målbaserat praktiskt boendestöd, behovsstyrt psykosocialt stöd och individuell psykosocial behandling.

 • Boendestöd och boendeträning
 • Psykosocialt stöd
 • Psykosocial behandling

Behandling

 • Inledande kartläggning under fyra veckor
 • Social och praktisk färdighetsträning
 • Individuella stöd- och förändringssamtal
 • Stöd i skola, praktik/arbete samt fritid
 • Stödsamtal med familj och övrigt nätverk

KONTAKT

Tellus ungdomsboende
Telefon: 036-10 81 52

Senast granskad/publicerad: