search
Sök
menu
Meny
Sök

Avgifter för insatser inom äldreomsorgen

Avgiften för biståndsbedömda insatser räknas ut på ett sådant sätt att du alltid har kvar en viss andel av din inkomst efter att hyra och avgift betalats.

Nytt verksamhetssystem 2022

Under våren 2022 införs ett nytt verksamhetssystem i socialförvaltningens verksamhet. Det innebär att det avgiftsbeslut som du ska få efter att du lämnat in inkomstförfrågan kommer att skickas ut tidigast i mars 2022. Vi kommer inte att kunna besvara frågor om din inkomstförfrågan har kommit in utan vi ber dig avvakta kommande avgiftsbeslut.

Frågor om avgifter

Vi har samlat information till dig som har frågor om avgiften eller om den inkomstförfrågan som du får hemskickad.

Avgift för stöd från socialförvaltningen, frågor och svar

Frågor om avgifter för insatser inom äldreomsorgen besvaras av socialtjänstens avgiftsadministratörer. Kontakta administratörerna via kommunens kontaktcenter, 036-10 50 00. Du kan också göra en preliminär beräkning av avgift för insatserna hjälp i hemmet, äldreboende samt trygghetslarm via länken nedan.

Preliminär beräkning av avgift inom äldreomsorg Länk till annan webbplats.

Frågor om utredning

Utredning och bedömning av omvårdnadsbehov görs av en biståndshandläggare. Frågor om utredningen eller beslutet om insatser besvaras av biståndshandläggaren i det område där du bor. Du når biståndshandläggarna via kommunens kontaktcenter tfn 036-10 50 00.

Avgifter för personer bosatta i äldreboende med helinackordering

Omvårdnadsavgift

Endast du som har avgiftsutrymme (se nedan) får betala omvårdnadsavgift. Om du saknar avgiftsutrymme kan ingen avgift tas ut.

Vad är avgiftsutrymme?
Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst
- Boendekostnad
- Förbehållsbelopp (se rubrik Förbehållsbelopp)
-  Ev. utökat förbehållsbelopp om särskilda skäl finns
————————————
=  Avgiftsutrymme

För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till socialtjänsten. Du är skyldig att själv informera om ändrade ekonomiska förhållanden som kan på verka avgiftsutrymmet. Avgiften faktureras en månad i efterskott.

Du kan också göra en preliminär beräkning av avgiften för insatsen äldreboende med helinackordering under Självservice.

Maxavgift

Maximal avgift för omvårdnad är 2 138 kr per månad. Beloppet är reglerat i socialtjänstlagen och knutet till prisbasbeloppet. Kostnad för måltider och hyra betalas därutöver.

Jönköpings kommun kommer att införa individuell maxtaxa från och med september 2020. Detta innebär att makar/sammanboende framöver kommer att få varsin maxtaxa och varsin faktura. Du som idag har beräknad eller accepterad maxtaxa, har möjlighet att lämna nya inkomstuppgifter. Om nya inkomstuppgifter lämnas in görs en ny beräkning av er individuella avgift, i annat fall fortsätter beräknad eller accepterad maxtaxa att gälla.

Måltidskostnad

För samtliga måltider betalar du en fast kostnad, för närvarande 3 720 kr per månad.

Frånvaroregler

Är du frånvarande från äldreboende får du avdrag med 1/30-del av vårdavgiften och måltidskostnaden för varje dag. Planerad frånvaro ska meddelas senast 3 dagar i förväg.

Förbehållsbelopp

Enligt socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska du alltid ha minst ett så kallat förbehållsbelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och eventuell avgift är betald. För år 2021 är förbehållsbeloppet 5 899 kr per månad per person. Kommunen är dock inte skyldig att automatiskt betala ut medel till dig som har löpande inkomster som är lägre än det framräknade förbehållsbeloppet. Försörjningsstöd kan eventuellt utges efter särskild ansökan. Om du har fördyrade levnadskostnader, som regelmässigt uppgår till mer än ca 200 kr per månad, kan du beviljas utökat förbehållsbelopp. Exempel på sådana fördyrade levnadsomkostnader är kostnader för god man.

Tudelning

När du som flyttar till äldreboende har en maka/make/sambo kvar i den tidigare gemensamma bostaden ska den gemensamma nettoinkomsten delas i två hälfter varav den ena ska ligga till grund för avgiften i äldreboendet. Detta sätt att beräkna inkomst ska tillämpas när den som flyttar till det särskilda boendet har den högsta inkomsten av makarna.

Inkomster

Nettoinkomst är avgiftsgrundande inkomster minus skatt.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Garantipension
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Efterlevandepension, t.ex. änkepension
 • Tjänstepension
 • Pensionsförsäkring
 • Utlandspension
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Livränta - skattepliktig
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/föräldrapenning
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Lön
 • Traktamente och reseersättning - skattepliktig
 • Arvoden
 • Hyresinkomster
 • Studiemedel - bidragsdelen
 • Övrig studieersättning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Övriga beskattningsbara inkomster
 • Kapitalinkomster - räntor, utdelningar på aktier, fonder och andra värdepapper (ej realisationsvinster)

Som underlag för beräkning av avgift räknas även räntekostnader.

Boendekostnad

Boendekostnaden delas med det antal vuxna personer som bor i bostaden.

Bostadstillägg

Du kan söka bostadstillägg för boendekostnad.

Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, 0771-77 67 76, om du är över 65 år.
Du ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan, 0771-524 524, om du är under 65 år.

Avgifter för personer bosatta i äldreboende med hemtjänstavgift

Fast avgift

Endast du som har avgiftsutrymme* betalar avgift. Om avgiftsutrymme finns får du som bor i äldreboende med hemhjälpsavgift betala en fast avgift oavsett om du har hemtjänst eller inte.

Avgiften är 126 kr + 25% av avgiftsutrymmet, högst 952 kr per månad. För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till socialtjänsten. Avgiften för olika insatser kan inte överstiga avgiftsutrymmet. Avgiften minskar inte vid frånvaro.

*Vad är avgiftsutrymme?
Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst
- Boendekostnad
- Förbehållsbelopp (se rubrik Förbehållsbelopp)
-  Ev. utökat förbehållsbelopp om särskilda skäl finns
—————
=  Avgiftsutrymme

Maxavgift

Maximal avgift för omvårdnad är 2 138 kr per månad. Beloppet är reglerat i socialtjänstlagen och knutet till prisbasbeloppet. Kostnad för måltider och hyra betalas därutöver.

Jönköpings kommun kommer att införa individuell maxtaxa från och med september 2020. Detta innebär att makar/sammanboende framöver kommer att få varsin maxtaxa och varsin faktura. Du som idag har beräknad eller accepterad maxtaxa, har möjlighet att lämna nya inkomstuppgifter. Om nya inkomstuppgifter lämnas in görs en ny beräkning av er individuella avgift, i annat fall fortsätter beräknad eller accepterad maxtaxa att gälla.

Avgift för hjälp i hemmet

Du som bor i äldreboende med hemtjänstavgift betalar också avgift för hjälp i hemmet, om det finns avgiftsutrymme. Avgiftens storlek beror på hur mycket hjälp du har. Ju mer hjälp, desto högre blir avgiften. Avgiften är 450:- per beviljad timme.

Frånvaroregler

Avgiften minskar med 1/30-del av månadsavgiften för varje frånvarodag. Planerad frånvaro ska meddelas senast 3 dagar i förväg.

Förbehållsbelopp

Enligt socialtjänstlagen ska du ha minst ett fastställt förbehållsbelopp kvar efter att boendekostnad och eventuell avgift är betald. För år 2021 är det 5 374 kr per månad för ensamstående och 4 541 kr per person och månad för makar. Kommunen är inte skyldig att automatiskt betala ut medel till en person, vars löpande inkomster är lägre än det framräknade förbehållsbeloppet. Försörjningsstöd kan eventuellt utges efter särskild ansökan. Om du har fördyrade levnadskostnader, som regelmässigt uppgår till mer än ca 200 kr per månad, kan du beviljas utökat förbehållsbelopp. Exempel på sådana fördyrade levnadsomkostnader är kostnader för god man och höjd elförbrukning på grund av syrgas.

Inkomster

Nettoinkomst är avgiftsgrundande inkomster minus skatt. Hänsyn tas inte till eventuell förmögenhetsskatt.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Garantipension
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Efterlevandepension, t.ex. änkepension
 • Tjänstepension
 • Pensionsförsäkring
 • Utlandspension
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Livränta - skattepliktig
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/föräldrapenning
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Lön
 • Traktamente och reseersättning - skattepliktig
 • Arvoden
 • Hyresinkomster
 • Studiemedel - bidragsdelen
 • Övrig studieersättning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Övriga beskattningsbara inkomster
 • Kapitalinkomster - räntor, utdelningar på aktier, fonder och andra värdepapper (ej realisationsvinster)

Boendekostnad

Boendekostnaden delas med det antal vuxna personer som bor i bostaden.

Bostadstillägg

Du kan söka bostadstillägg för boendekostnad.

Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, 0771-77 67 76, om du är över 65 år.
Du ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan, 0771-524 524, om du är under 65 år.

Avgifter för hjälp i hemmet

Avgiftsutrymme

Endast du som har avgiftsutrymme (se nedan) får betala avgift för hjälp i hemmet. Om du saknar avgiftsutrymme kan ingen avgift tas ut. Avgiftens storlek beror på hur mycket hjälp du behöver.
Ju mer hjälp, desto högre blir avgiften.

Vad är avgiftsutrymme?
Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst
- Boendekostnad
- Förbehållsbelopp (se rubrik Förbehållsbelopp)
- Ev. utökat förbehållsbelopp om särskilda skäl finns
———————
=  Avgiftsutrymme

För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till socialförvaltningen.

Du kan också göra en preliminär beräkning av avgiften för insatsen hjälp i hemmet under Självservice.

Avgiften faktureras en månad i efterskott.

Frånvaroregler

Avgiften minskar med 1/30-del av månadsavgiften för varje frånvarodag. Planerad frånvaro ska meddelas senast 3 dagar i förväg. Frånvaroregeln gäller inte trygghetslarm.

Maxavgift

Maximal avgift för omvårdnad är 2 138 kr per månad. Beloppet är reglerat i socialtjänstlagen och knutet till prisbasbeloppet. Kostnad för måltider och hyra betalas därutöver.

Jönköpings kommun kommer att införa individuell maxtaxa från och med september 2020. Detta innebär att makar/sammanboende framöver kommer att få varsin maxtaxa och varsin faktura. Du som idag har beräknad eller accepterad maxtaxa, har möjlighet att lämna nya inkomstuppgifter. Om nya inkomstuppgifter lämnas in görs en ny beräkning av er individuella avgift, i annat fall fortsätter beräknad eller accepterad maxtaxa att gälla.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm per månad är 25 kr samt 15% av avgiftsutrymmet, dock max 121 kr (0,25% av prisbasbeloppet).

Hjälp i hemmet

Den nya avgiften är 450 kr per beviljad timme.

Korttidsboende

Du som har hjälp i hemmet betalar för maten på korttidsboendet, det vill säga 124 kr per dag, samt din vanliga hemtjänstavgift. Måltidskostnaden ska täckas av förbehållsbeloppet.

Du som inte har hjälp i hemmet betalar måltidskostnaden, 124 kr per dag, samt ytterligare en avgift om 71 kr per dag inom ramen för avgiftsutrymmet.

Hemsänd lunch

Kostnaden för hemsänd lunch är 62 kr. För dig som inte har annan hemtjänst tillkommer en distributionsavgift på 7 kr/dag om avgiftsutrymme finns.

Hemteamet

Du som har hjälp av Hemteamet betalar 51 kr per dag.

Hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård 400 kr/månad. För enstaka besök är avgiften 200 kr per besök, dock max 400 kr per månad. Avgift kommer att tas ut from månaden efter man fyllt 20 år.

Förbehållsbelopp

Enligt socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska du alltid ha minst ett så kallat förbehållsbelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och eventuell avgift är betald. För år 2021 är det 5 374 kr per månad för ensamstående och 4 541 kr per person och månad för makar. Kommunen är dock inte skyldig att automatiskt betala ut medel till dig som har löpande inkomster som är lägre än det framräknade förbehållsbeloppet. Försörjningsstöd kan eventuellt utges efter särskild ansökan. Om du har fördyrade levnadskostnader, som regelmässigt uppgår till mer än ca 200 kr per månad, kan du beviljas utökat förbehållsbelopp. Exempel på sådana fördyrade levnadsomkostnader är kostnader för god man och höjd elförbrukning på grund av syrgas.

Inkomster

Nettoinkomst är avgiftsgrundande inkomster minus skatt. Hänsyn tas inte till ev. förmögenhetsskatt.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Garantipension
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Efterlevandepension, t.ex. änkepension
 • Tjänstepension
 • Pensionsförsäkring
 • Utlandspension
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Livränta - skattepliktig
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/föräldrapenning
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Lön
 • Traktamente och reseersättning - skattepliktig
 • Arvoden
 • Hyresinkomster
 • Studiemedel - bidragsdelen
 • Övrig studieersättning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Övriga beskattningsbara inkomster
 • Kapitalinkomster - räntor, utdelningar på aktier, fonder och andra värdepapper (ej realisationsvinster)

Som underlag för beräkning av avgift räknas även räntekostnader.

Boendekostnad

Boendekostnaden delas med det antal vuxna personer som bor i bostaden. Boendekostnaden minskas med eventuellt bostadstillägg. 

Bostadstillägg

Du kan söka bostadstillägg för alla bostadskostnader.

Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, 0771-776 776, om du är över 65 år.
Du ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan, 0771-524 524, om du är under 65 år.