Avgifter för insatser inom äldreomsorgen

Här får du information om hur avgiften för biståndsbedömda insatser räknas ut. Du kommer alltid ha kvar en andel av inkomsten efter att hyra och avgift betalats.

Frågor om avgifter

Vi har samlat information till dig som har frågor om avgiften eller om den inkomstförfrågan som du får hemskickad.

Avgift för stöd från socialförvaltningen, frågor och svar

Frågor om avgifter för insatser inom äldreomsorgen besvaras av socialtjänstens avgiftsadministratörer. Kontakta administratörerna via kommunens kontaktcenter telefon 036-10 50 00. Du kan också göra en preliminär beräkning av avgift för insatserna hjälp i hemmet, äldreboende samt trygghetslarm via länken nedan.

Preliminär beräkning av avgift inom äldreomsorg Länk till annan webbplats.

Frågor om utredning

Utredning och bedömning av omvårdnadsbehov görs av en biståndshandläggare. Frågor om utredningen eller beslutet om insatser besvaras av biståndshandläggaren i det område där du bor. Du når biståndshandläggarna via kommunens kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Avgifter för personer bosatta i äldreboende med helinackordering

Omvårdnadsavgift

Endast du som har avgiftsutrymme* får betala omvårdnadsavgift.
Om du saknar avgiftsutrymme kan ingen avgift tas ut.

*Vad är avgiftsutrymme?

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst
– Boendekostnad
– Minimibelopp (se rubrik minimibelopp)
– Ev. individuell justering om särskilda skäl finns
————————————————————————
= Avgiftsutrymme

För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till socialförvaltningen. Du är skyldig att själv informera om ändrade ekonomiska förhållanden som kan påverka avgiftsutrymmet.

Avgiften faktureras en månad i efterskott.

Inkomster

Nettoinkomst är avgiftsgrundande inkomster minus skatt. Makar/sammanboendes inkomster slås ihop och delas på två, även om enbart ena parten har insatser.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Garantipension
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Efterlevandepension t ex. änkepension
 • Tjänstepension
 • Pensionsförsäkring
 • Utlandspension
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Skattepliktig livränta
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/föräldrapenning
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Lön
 • Skattepliktigt traktamente och reseersättning
 • Arvoden
 • Hyresinkomster
 • Bidragsdelen av studiemedel
 • Övrig studieersättning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Övriga beskattningsbara inkomster
 • Kapitalinkomster så som räntor
 • Utdelningar på aktier
 • Fonder och andra värdepapper dock ej realisationsvinster

Som underlag för beräkning av avgift räknas även räntekostnader.

Boendekostnad

Boendekostnaden delas med det antal vuxna personer som bor i bostaden.

Bostadstillägg (BTP)

Du kan söka bostadstillägg för bostadskostnad. Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten telefon 0771-776 776 eller hos Försäkringskassan (för dig under 65 år) telefon 0771-524 524.

Maxavgift

Maximal avgift för omvårdnad är 2 170 kr per månad. Beloppet är reglerat i socialtjänstlagen och är knutet till prisbasbeloppet. Kostnad för måltider betalar du därutöver, liksom hyreskostnaden.

Måltidskostnad

För samtliga måltider betalar du en fast kostnad, för närvarande 3 750 kr per månad.

Behovsbedömning

Utredning och bedömning av omvårdnadsbehov görs av en biståndshandläggare. Frågor om utredningen eller beslutet om insatser besvaras av biståndshandläggaren i det område där man bor.

Frånvaroregler

Är du frånvarande från äldreboende får du avdrag med 1/30-del av vårdavgiften och måltidskostnaden för varje dag. Planerad frånvaro ska meddelas senast 3 dagar i förväg.

Minimibelopp

Enligt socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska du alltid ha minst ett så kallat minimibelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och ev. avgift är betald. För år 2022 är det 6 329 kr per månad per person. Kommunen är dock inte skyldig att automatiskt betala ut medel till dig som har löpande inkomster som är lägre än det framräknade minimibeloppet. (Försörjningsstöd kan ev. utges efter särskild ansökan).

Om du har fördyrade levnadskostnader, som regelmässigt uppgår till mer än ca 200 kr per månad, kan du beviljas en individuell justering. Exempel på sådana fördyrade levnadsomkostnader är kostnader för god man.

Avgifter för personer bosatta i äldreboende med hemtjänstavgift

Fast avgift

Endast du som har avgiftsutrymme* betalar avgift. Om avgiftsutrymme finns får du som bor i äldreboende med hemtjänstavgift betala en fast avgift oavsett om du har hemtjänst eller inte.

*Vad är avgiftsutrymme?

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst
– Boendekostnad
– Minimibelopp (se rubrik minimibelopp)
– Ev. individuell justering om särskilda skäl finns————————————————————————
= Avgiftsutrymme

För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till socialförvaltningen. Du är skyldig att själv informera om ändrade ekonomiska förhållanden som kan påverka avgiftsutrymmet.

Avgiften faktureras en månad i efterskott.

Inkomster

Nettoinkomst är avgiftsgrundande inkomster minus skatt. Makar/sammanboendes inkomster slås ihop och delas på två, även om enbart ena parten har insatser.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Garantipension
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Efterlevandepension t ex. änkepension
 • Tjänstepension
 • Pensionsförsäkring
 • Utlandspension
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Skattepliktig livränta
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/föräldrapenning
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Lön
 • Skattepliktigt traktamente och reseersättning
 • Arvoden
 • Hyresinkomster
 • Bidragsdelen av studiemedel
 • Övrig studieersättning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Övriga beskattningsbara inkomster
 • Kapitalinkomster så som räntor
 • Utdelningar på aktier
 • Fonder och andra värdepapper dock ej realisationsvinster

Som underlag för beräkning av avgift räknas även räntekostnader.

Boendekostnad

Boendekostnaden delas med det antal vuxna personer som bor i bostaden.

Bostadstillägg (BTP)

Du kan söka bostadstillägg för bostadskostnad. Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten tel. 0771-776 776 eller hos Försäkringskassan (för dig under 65 år) tel. 0771-524 524.

Maxavgift

Maximal avgift för omvårdnad är 2 170 kr per månad. Beloppet är reglerat i socialtjänstlagen och knutet till prisbasbeloppet. Kostnad för måltider betalas därutöver, liksom hyreskostnaden.

Fast avgift

Avgiften är 128 kr + 25 % av avgiftsutrymmet, högst 966 kr per månad. För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till socialtjänsten. Avgiften för olika insatser kan inte överstiga avgiftsutrymmet. Den fasta avgiften minskar inte vid frånvaro.

Behovsbedömning

Utredning och bedömning av omvårdnadsbehov görs av en biståndshandläggare. Frågor om utredningen eller beslutet om insatser besvaras av biståndshandläggaren i det område där man bor.

Avgift för hjälp i hemmet

Du som bor i äldreboende med hemtjänstavgift betalar också avgift för hjälp i hemmet, om det finns avgiftsutrymme. Avgiftens storlek beror på hjälpens omfattning. Ju mer hjälp, desto högre blir avgiften. Avgiften är 450 kr per beviljad timme.

Frånvaroregler

Vid frånvaro görs tidsavdrag från beviljad tid med 1/30-del för varje hel frånvarodag. Avgift betalas sedan för beviljad tid efter tidsavdraget. Planerad frånvaro ska meddelas senast 3 dagar i förväg.

Minimibelopp

Enligt socialtjänstlagen ska du ha minst ett fastställt minimibelopp kvar efter att boendekostnad och ev. avgift är betald. För år 2022 är det 5 953 kr per månad för ensamstående och 4 857 kr per person och månad för makar. Kommunen är dock inte skyldig att automatiskt betala ut medel till en person, vars löpande inkomster är lägre än det framräknade minimibeloppet. Försörjningsstöd kan ev. utges efter särskild ansökan.

Om du har fördyrade levnadskostnader, som regelmässigt uppgår till mer än ca 200 kr per månad, kan du beviljas en individuell justering. Exempel på sådana fördyrade levnadsomkostnader är kostnader för god man och höjd elförbrukning pga. syrgas.

Avgifter för personer bosatta i ordinärt boende (hemmet)

Avgiftsutrymme

Endast du som har avgiftsutrymme* får betala avgift. Om du saknar avgiftsutrymme kan ingen avgift tas ut. Avgiftens storlek beror på hjälpens omfattning. Ju mer hjälp, desto högre blir avgiften.

* Vad är avgiftsutrymme?

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst
– Boendekostnad
– Minimibelopp (se rubrik Minimibelopp)
– Ev. individuell justering om särskilda skäl finns————————————————————————
= Avgiftsutrymme

För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till socialförvaltningen. Du är skyldig att själv informera om ändrade ekonomiska förhållanden som kan påverka avgiftsutrymmet.

Avgiften faktureras en månad i efterskott.

Inkomster

Nettoinkomst är avgiftsgrundande inkomster minus skatt. Makar/sammanboendes inkomster slås ihop och delas på två, även om enbart ena parten har insatser.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Garantipension
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Efterlevandepension t ex. änkepension
 • Tjänstepension
 • Pensionsförsäkring
 • Utlandspension
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Skattepliktig livränta
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/föräldrapenning
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Lön
 • Skattepliktigt traktamente och reseersättning
 • Arvoden
 • Hyresinkomster
 • Bidragsdelen av studiemedel
 • Övrig studieersättning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Övriga beskattningsbara inkomster
 • Kapitalinkomster så som räntor
 • Utdelningar på aktier
 • Fonder och andra värdepapper dock ej realisationsvinster

Som underlag för beräkning av avgift räknas även räntekostnader.

Boendekostnad

Boendekostnaden delas med det antal vuxna personer som bor i bostaden.

Bostadstillägg (BTP)

Du kan söka bostadstillägg för bostadskostnad. Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten tel. 0771-776 776 eller hos Försäkringskassan (för dig under 65 år) tel. 0771-524 524.

Maxavgift

Maximal avgift för omvårdnad är 2 170 kr per månad. Beloppet är reglerat i socialtjänstlagen och knutet till prisbasbeloppet. Eventuella kostnader för måltider betalas därutöver.

Behovsbedömning

Utredning och bedömning av omvårdnadsbehov görs av en biståndshandläggare. Frågor om utredningen eller beslutet om insatser besvaras av biståndshandläggaren i det område där man bor.

Frånvaroregler

Vid frånvaro görs tidsavdrag från beviljad tid med 1/30-del för varje hel frånvarodag. Avgift betalas sedan för beviljad tid efter tidsavdraget. Planerad frånvaro ska meddelas senast 3 dagar i förväg. Frånvaroregeln gäller inte trygghetslarm eller hemsjukvård.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm per månad är 26 kr samt 15 % av avgiftsutrymmet, dock max 121 kr (0,25 % av prisbasbeloppet).

Hjälp i hemmet

Avgiften är 450 kr per beviljad timme.

Korttidsboende

Avgiften för korttidsboende är 72 kr per dag. Därutöver betalar du 125 kr per dag för mat.

Hemteamet

Du som har hjälp av Hemteamet betalar 51 kr per dag.

Hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är 400 kr/månad. För enstaka besök är avgiften 200 kr per besök, dock max 400 kr per månad. Avgift kommer att tas ut from månaden efter man fyllt 20 år.

Hemsänd lunch

Kostnaden för hemsänd lunch är 63 kr per portion. För dig som inte har annan hemtjänst tillkommer en distributionsavgift på 7 kr per leverans inom ramen för avgiftsutrymmet.

Minimibelopp

Enligt socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska du alltid ha minst ett s.k. minimibelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och ev. avgift är betald. För år 2022 är det 5 953 kr per månad för ensamstående och 4 857 kr per person och månad för makar. Kommunen är dock inte skyldig att automatiskt betala ut medel till dig som har löpande inkomster som är lägre än det framräknade minimibeloppet. Försörjningsstöd kan ev. utges efter särskild ansökan.

Om du har fördyrade levnadskostnader, som regelmässigt uppgår till mer än ca 200 kr per månad, kan du beviljas en individuell justering. Exempel på sådana fördyrade levnadsomkostnader är kostnader för god man och höjd elförbrukning pga. syrgas.

Senast granskad/publicerad: