Ansökan och beslut om insats och stöd till äldre

Här får du information om stöd och insatser för äldre att söka samt om utredning, bedömning och beslut på din ansökan.

Den grundläggande inriktningen för kommunens äldreomsorg är att du som är äldre ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. En förutsättning för detta är att du och dina anhöriga får det stöd och den service ni behöver.

Hjälp eller bistånd till äldre kan bland annat gälla någon form av stöd i hemmet, lägenhet i äldreboende eller stöd till anhörigvårdare. Det är dina individuella behov som avgör viilken hjälp du kan få. Hos biståndshandläggaren får du information och vägledning om hur du ansöker och vilka insatser som finns.

En insats kan till exempel vara hemtjänst, dagverksamhet, boende eller trygghetslarm.

Socialtjänstens arbete med vård och omsorg präglas av tre viktiga principer:

  • Trygghet
  • Självbestämmande
  • Integritet

Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL) som styr vad du kan få för insats.

Utredning, bedömning och beslut

När du ansökt om insats genomförs en utredning där ditt behov utreds och bedöms av en handläggare. Utifrån din situation och dina behov beslutar handläggaren om vilken insats du kan få. Du får ett skriftligt beslut som anger om du fått insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Överklaga ett beslut

Är du inte nöjd med det beslut du fått kan du överklaga.

Inom tre veckor från det att du har fått beslutet ska du lämna din överklagan till socialtjänsten. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Beslutet ska undertecknas av dig själv eller legal företrädare.

En handläggare hjälper dig gärna med att överklaga.

Handläggningstid

Enligt lagen ska du ha fått ditt beslut inom fyra månader. I snitt tar det 14 dagar från ansökan till beslut i Jönköpings kommun. Ärenden som gäller äldre som har akuta behov tas om hand skyndsamt.

Förändrade behov

Om dina behov förändras så att du behöver ändra den insats du fått beviljad, kontaktar du din handläggare. Kontaktuppgifter till din handläggare ser du på ditt beslut. Du kan också kontakta din handläggare via kommunens kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Stöd och insatser för äldre

Om du vill ansöka via en blankett hör du av dig till kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: