Bli familjehem till barn och ungdomar

Här finns information om att bli familjehem till barn och ungdomar.

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en längre eller kortare tid.

Vilka barn kan behöva ett familjehem?

Småbarn, skolbarn, tonåringar; alla kan de komma i en sådan situation att de behöver placeras i familjehem. Anledningarna kan vara skiftande.

Ibland har problemen mest med föräldrarna att göra. Det kan röra sig om missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen. Bristen på vård och omsorg sätter givetvis spår hos dessa barn.

Andra gånger är det barnets eget beteende som är den utlösande orsaken till att hon/han inte kan bo hemma. Barnet eller ungdomen kan behöva komma ifrån en miljö med kriminalitet eller missbruk. Relationerna mellan en ungdom och dess föräldrar kan ha blivit så låst och konfliktfylld att de helt enkelt behöver komma ifrån varandra ett tag.

Det kan också handla om barn och unga som har kommit ensamma till Sverige.

Målsättning med familjehemsvården

Målsättningen med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar. Detta är inte alltid möjligt. Familjehemmet måste därför vara förberett både på ett kortare uppdrag och på en placering som varar under barnets uppväxt.

Samarbete med föräldrar och socialtjänst

Som familjehemsförälder är du inte ensam om ansvaret för det barn ni har tagit hand om. Att vara familjehem är ingen uppgift som man ska eller ens bör klara på egen hand. Tvärtom, uppgiften bygger mycket på samarbete. En självklar samarbetspartner är socialtjänsten med familjehemssekreterare och socialsekreterare.

Minst lika viktigt, och en förutsättning för att en familjehemsplacering ska bli bra, är att familjehemsföräldrarna är positivt inställda till samarbete med barnets föräldrar. Familjehemmet är ingen ersättning utan ett komplement till dem.

Förväntningar på familjehemmet

Det är roligt och spännande att ta emot fosterbarn och en förmån att få följa barnet en bit på vägen i livet. Som familjehemsförälder behöver du ha tålamod och vara beredd på att ta emot barnets känsla av ilska och sorg. Det är inte säkert att barnet är tacksamt för den kärlek det får.

Tid och kraft i överskott är bra att ha, och det gäller hela familjen. Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag. Det innebär att även familjens egna barn måste vara delaktiga och positivt inställda till att det kommer ett nytt barn i familjen.

Vi ställer inga formella krav, vare sig på utbildning eller hög materiell standard.

Yttre omständigheter spelar inte så stor roll, så länge du är frisk, har en stabil livssituation och utrymme över. Du kan vara gift, sambo, eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i stan, i hus eller lägenhet.

Det vi söker är trygga och stabila vuxna med tid och tålamod för ett barn.

Ersättning till familjehem

Den ekonomiska ersättningen till familjehem varierar från fall till fall. Ersättningen är beroende av barnets ålder och behov samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet.

Ersättningen är uppdelad i två poster:

  • En omkostnadsdel avsedd att täcka utgifter för mat, kläder, del i bostad, fickpengar, fritid m.m. för det placerade barnet.
  • En arvodesdel som utgör den egentliga betalningen till familjehemmet. Ett avtal skrivs mellan familjehemsföräldrarna och socialnämnden som bland annat reglerar de ekonomiska förhållandena.

Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring är tecknade av Jönköpings kommun.

Senast granskad/publicerad: