God man, förvaltare och förmyndare

Här finns information om god man, förvaltare och förmyndare och hur alla människor kan få samma möjligheter oavsett egen förmåga med hjälp av en ställföreträdare.

God man, förvaltare eller förmyndare är olika former av ställföreträdare. Läs mer om dem i menyn nedan.

Handbok för dig som är god man eller förvaltare Pdf, 812.7 kB.

Aktuellt från överförmyndarenheten

Vill du veta mer om assistansersättning och merkostnadsersättning?

Försäkringskassan inbjuder till webbsänt seminarium den 25 och 31 januari 2023.

Ändrade regler gällande bostadstillägg

Fler pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg då reglerna ändras from augusti 2022. Gå in och läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida.

Tips på hur du kan hjälpa huvudmän med anledning av coronapandemin

Med anledning av coronapandemin behöver vi alla hjälpas åt att begränsa smittspridningen av covid-19 - särskilt för att skydda riskgrupper. Många av våra huvudmän tillhör dessa riskgrupper på grund av sitt hälsotillstånd eller ålder.

Vi vill därför be dig som har uppdrag som ställföreträdare att iaktta följande:

  • Vi ber dig att hålla dig uppdaterad och följa de rekommendationer och riktlinjer som kommer från myndigheterna. För att hålla dig uppdaterad, gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida och hemsidan för Krisinformation.
  • Vi ber dig att ta höjd för räkningarna om huvudmannen har större utgifter än inkomster eller andra större utgifter på gång. Om du behöver göra uttag från spärrat konto, bör du skicka in din ansökan i god tid.
  • Besök till äldre huvudmän eller riskgrupper kan eventuellt behöva undvikas en period eller ske på behörigt avstånd.
  • Som god man eller förvaltare är man inte behörig att ge samtycke till vaccination åt sin huvudman. Behandlande läkare eller annan vårdanställd får ta ställning i det enskilda fallet. Om du behöver mer information kan du läsa Socialstyrelsens meddelandeblad.

God man och förvaltare

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan ansöka hos tingsrätten om att få en god man eller förvaltare.

Att få hjälp av en god man eller förvaltare är ett stort ingrepp i en människas liv. Tingsrätten utreder och säkerställer därför att hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Det kan till exempel vara genom anhörigbehörighet, fullmakt, framtidsfullmakt eller insatser från kommun och landsting.

God man
En god man fungerar som en ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Det innebär bland annat att personen själv kan ingå avtal och göra uttag från sina bankkonton. Den gode mannen ska alltid handla med personens bästa för ögonen och inhämta samtycke till alla större åtgärder som vidtas för personens räkning.

Godmanskap är frivilligt och den som har en god man kan när som helst ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

Förvaltare
Ett förvaltarskap bygger, till skillnad från godmanskap, inte på frivillighet. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som blir aktuell om ett godmanskap inte är tillräckligt och personen saknar förmåga att vårda sig själv och egendom.

För dig som vill bli god man eller förvaltare

Förmyndare

Den som är underårig eller omyndig (under 18 år) kan inte företräda sig själv utan behöver en ställföreträdare. Oftast har föräldrarna den funktionen.

Föräldrar företräder sina barn på två sätt:

  1. som vårdnadshavare; vilket innebär en rätt och skyldighet att ansvara för barnets personliga angelägenheter. Det betyder att man ser till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran.
  2. som förmyndare, vilket innebär en rätt och skyldighet att förvalta barnets egendom och företräda barnet i frågor som rör tillgångarna.

I vissa situationer kan det bli aktuellt för tingsrätten att besluta om en särskilt förordnad vårdnadshavare eller medförmyndare. Dessa personer står under överförmyndarenhetens tillsyn på samma sätt som gode män och förvaltare.

Fri förvaltning
Huvudregeln är att om föräldrar är förmyndare så bestämmer de fritt över hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta kallas fri förvaltning. Tillgångarna ska användas till barnets bästa och de ska placeras tryggt och ge skälig avkastning. Föräldrar förvaltar barnets pengar under skadeståndsansvar.

Kontrollerad förvaltning
Ibland är det överförmyndarenheten som kontrollerar barnets tillgångar. Detta kallas kontrollerad förvaltning och blir aktuellt till exempel:

  • När barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Föräldrarna blir då redovisningsskyldiga till överförmyndarenheten.
  • När barnet har fått utbetalning via arv, testamente, försäkring eller utbetalning från brottsoffermyndigheten eller skadestånd från myndighet som överstiger ett prisbasbelopp.
  • När särskild överförmyndarkontroll har föreskrivits i gåvobrev eller testamente.
  • När barnet äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom.

Vill du läsa mer om förmynderskap kan du ladda ner överförmyndarenhetens informationsblad ”Föräldraförvaltning, förordnade vårdnadshavare och förmyndare”. 

God man till ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en asylsökande person som är under 18 år och som är utländsk medborgare eller statslös. Barnet kommer till Sverige utan medföljande föräldrar eller någon annan vuxen i föräldrarnas ställe.

Ett ensamkommande barn kan inte själv vidta rättshandlingar som att ansökan om bidrag m.m. Eftersom de är omyndiga och befinner sig i en utsatt situation behövs gode män som med kort varsel kan ta sig an uppdraget att företräda dessa personer.

God man för ensamkommande barn

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Överförmyndarenheten
Tfn 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontid
Måndag, onsdag–fredag 10–11.30
Tisdag 13–14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

På Kaserngatan 12 finns en brevlåda om receptionen inte är öppen.

Vi samarbetar med Mullsjö kommun och Habo kommun.