Avgifter för insatser inom äldreomsorgen

Här får du information om hur avgiften för biståndsbedömda insatser räknas ut. Du kommer alltid ha kvar en andel av inkomsten efter att hyra och avgift betalats.

Frågor om avgifter

Vi har samlat information till dig som har frågor om avgiften eller om den inkomstförfrågan som du får hemskickad.

Avgift för stöd från socialförvaltningen, frågor och svar

Frågor om avgifter för insatser inom äldreomsorgen besvaras av socialförvaltningens avgiftsadministratörer. Kontakta administratörerna via telefon 036-10 54 00. Du kan också göra en preliminär beräkning av avgift för insatserna hjälp i hemmet, äldreboende samt trygghetslarm via länken nedan.

Preliminär beräkning av avgift inom äldreomsorg Länk till annan webbplats.

Frågor om utredning

Utredning och bedömning av omvårdnadsbehov görs av en biståndshandläggare. Frågor om utredningen eller beslutet om insatser besvaras av biståndshandläggaren i det område där du bor. Du når biståndshandläggarna via kommunens kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Avgifter för personer bosatta i ordinärt boende (hemmet)

Endast du som har avgiftsutrymme får betala avgift. Om du saknar avgiftsutrymme* kan ingen avgift tas ut.

* Vad är avgiftsutrymme?

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst

– Boendekostnad

– Minimibelopp (se rubrik Minimibelopp)

– Ev. individuell justering om särskilda skäl finns————————————————————————
= Avgiftsutrymme

För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till socialförvaltningen. Du är skyldig att själv informera om ändrade ekonomiska förhållanden som kan påverka avgiftsutrymmet.

Avgiften faktureras en månad i efterskott.

Inkomster

Nettoinkomst är avgiftsgrundande inkomster minus skatt. Makars / registrerade partners inkomster slås ihop och delas på två, även om enbart ena parten har insatser.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Garantipension
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Efterlevandepension t ex. änkepension
 • Tjänstepension
 • Pensionsförsäkring
 • Utlandspension
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Skattepliktig livränta
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/föräldrapenning
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Lön
 • Skattepliktigt traktamente och reseersättning
 • Arvoden
 • Hyresinkomster
 • Bidragsdelen av studiemedel
 • Övrig studieersättning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Övriga beskattningsbara inkomster
 • Kapitalinkomster såsom räntor
 • Utdelningar på aktier, fonder och andra värdepapper, dock ej realisationsvinster

Boendekostnad

Boendekostnaden delas med det antal vuxna personer som bor i bostaden. Om det finns bostadslån räknas även 70 % av skuldräntan som boendekostnad.

Bostadstillägg (BTP)

Du kan söka bostadstillägg för bostadskostnaden. Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten tel. 0771-776 776 eller hos Försäkringskassan (för dig under 65 år) tel. 0771-524 524.

Maxavgift

Maximal avgift för omvårdnad är 2 359 kr per månad. Beloppet är reglerat i socialtjänstlagen och knutet till prisbasbeloppet. Eventuella kostnader för måltider betalar du därutöver.

Behovsbedömning

Utredning och bedömning av omvårdnadsbehov görs av en biståndshandläggare. Frågor om utredningen eller beslutet om insatser besvaras av biståndshandläggaren i det område där man bor.

Frånvaroregler

Vid frånvaro görs tidsavdrag från beviljad tid med 1/30-del för varje hel frånvarodag. Om din beviljade tid, trots frånvaroavdrag, överstiger maxtaxa/avgiftsutrymme blir det inget avdrag på avgiften. Planerad frånvaro ska meddelas senast 3 dagar i förväg. Frånvaroregeln gäller inte trygghetslarm eller hemsjukvård.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm per månad är 123 kr.

Hjälp i hemmet

Avgiften för hjälp i hemmet är 459 kr per beviljad timme.

Boendestöd

Avgiften för boendestöd är 388 kr per månad.

Korttidsboende

Avgiften för korttidsboende är 78 kr per dag. Därutöver betalar du 128 kr per dag för mat.

Hemteamet

Avgiften för hemteam är 55 kr per dag.

Hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är 408 kr per månad. För enstaka hembesök är avgiften 204 kr per besök, dock max 408 kr per månad. Avgift kommer att tas ut fr.o.m. månaden efter man fyllt 20 år.

Hemsänd lunch

Kostnaden för hemsänd lunch är 64 kr per portion. För dig som inte har annan hemtjänst tillkommer en distributionsavgift på 7 kr per leverans inom ramen för avgiftsutrymmet.

Minimibelopp

Enligt Socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska du alltid ha minst ett s.k. minimibelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och ev. omvårdnadsavgift är betald. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, hemförsäkring, hälso- och sjukvård, tandvård, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. För år 2023 är det 6 471 kr per månad för ensamstående och 5 279 kr per person och månad för makar. Kommunen är dock inte skyldig att automatiskt betala ut medel till dig som har löpande utgifter som är högre än det framräknade minimibeloppet. Om du har fördyrade levnadskostnader, som regelmässigt uppgår till mer än ca 200 kr per månad, kan du beviljas en individuell justering. Exempel på sådana fördyrade levnadsomkostnader är kostnader för god man, syrgas.

Avgifter för personer bosatta i äldreboende med helinackordering

Endast du som har avgiftsutrymme får betala avgift. Om du saknar avgiftsutrymme* kan ingen avgift tas ut.

* Vad är avgiftsutrymme?

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst

– Boendekostnad

– Minimibelopp (se rubrik Minimibelopp)

– Ev. individuell justering om särskilda skäl finns————————————————————————
= Avgiftsutrymme

För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till socialförvaltningen. Du är skyldig att själv informera om ändrade ekonomiska förhållanden som kan påverka avgiftsutrymmet.

Avgiften faktureras en månad i efterskott.

Inkomster

Nettoinkomst är avgiftsgrundande inkomster minus skatt. Makars / registrerade partners inkomster slås ihop och delas på två, även om enbart ena parten har insatser.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Garantipension
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Efterlevandepension t ex. änkepension
 • Tjänstepension
 • Pensionsförsäkring
 • Utlandspension
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Skattepliktig livränta
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/föräldrapenning
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Lön
 • Skattepliktigt traktamente och reseersättning
 • Arvoden
 • Hyresinkomster
 • Bidragsdelen av studiemedel
 • Övrig studieersättning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Övriga beskattningsbara inkomster
 • Kapitalinkomster såsom räntor
 • Utdelningar på aktier, fonder och andra värdepapper, dock ej realisationsvinster

Boendekostnad

Boendekostnaden delas med det antal vuxna personer som bor i bostaden. Om det finns bostadslån räknas även 70 % av skuldräntan som boendekostnad.

Bostadstillägg (BTP)

Du kan söka bostadstillägg för bostadskostnaden. Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten tel. 0771-776 776 eller hos Försäkringskassan (för dig under 65 år) tel. 0771-524 524.

Maxtaxa

Maximal avgift för omvårdnad är 2 359 kr per månad. Beloppet är reglerat i socialtjänstlagen och är knutet till prisbasbeloppet. Kostnad för måltider betalar du därutöver, liksom hyreskostnaden.

Måltidskostnad
För samtliga måltider betalar du en fast kostnad, 3 840 kr per månad.

Frånvaroregler
Vid frånvaro görs avdrag för måltidskostnader och för omvårdnadsavgiften med 1/30-del av vårdavgiften för varje hel dags frånvaro. Planerad frånvaro ska meddelas senast 3 dagar i förväg.

Minimibelopp
Enligt socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska du ha minst ett s.k. minimibelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och ev. omvårdnadsavgift är betald. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, hemförsäkring, hälso- och sjukvård, tandvård, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. För år 2023 är det 6 368 kr per månad per person. Om du har fördyrade levnadskostnader, som regelmässigt uppgår till mer än ca 200 kr per månad, kan du beviljas en individuell höjning. Exempel på sådana fördyrade levnadsomkostnader är kostnader för god man.

Avgifter för personer bosatta i äldreboende med hemtjänstavgift

Endast du som har avgiftsutrymme får betala avgift. Om du saknar avgiftsutrymme* kan ingen avgift tas ut.

* Vad är avgiftsutrymme?

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst

– Boendekostnad

– Minimibelopp (se rubrik Minimibelopp)

– Ev. individuell justering om särskilda skäl finns————————————————————————
= Avgiftsutrymme

För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till socialförvaltningen. Du är skyldig att själv informera om ändrade ekonomiska förhållanden som kan påverka avgiftsutrymmet.

Avgiften faktureras en månad i efterskott.

Inkomster

Nettoinkomst är avgiftsgrundande inkomster minus skatt. Makars / registrerade partners inkomster slås ihop och delas på två, även om enbart ena parten har insatser.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Garantipension
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Efterlevandepension t ex. änkepension
 • Tjänstepension
 • Pensionsförsäkring
 • Utlandspension
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Skattepliktig livränta
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/föräldrapenning
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Lön
 • Skattepliktigt traktamente och reseersättning
 • Arvoden
 • Hyresinkomster
 • Bidragsdelen av studiemedel
 • Övrig studieersättning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Övriga beskattningsbara inkomster
 • Kapitalinkomster såsom räntor
 • Utdelningar på aktier, fonder och andra värdepapper, dock ej realisationsvinster

Boendekostnad

Boendekostnaden delas med det antal vuxna personer som bor i bostaden. Om det finns bostadslån räknas även 70 % av skuldräntan som boendekostnad.

Bostadstillägg (BTP)

Du kan söka bostadstillägg för bostadskostnaden. Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten tel. 0771-776 776 eller hos Försäkringskassan (för dig under 65 år) tel. 0771-524 524.

Maxtaxa
Maximal avgift för omvårdnad är 2 359 kr per månad. Beloppet är reglerat i socialtjänstlagen och är knutet till prisbasbeloppet. Kostnad för måltider betalar du därutöver, liksom hyreskostnaden.

Fast avgift

Den fasta avgiften är 984 kr per månad och ingår i maxtaxan. Den fasta avgiften minskar inte vid frånvaro.

Avgift för hjälp i hemmet
Du som bor i äldreboende med hemtjänstavgift betalar också avgift för hjälp i hemmet, om det finns avgiftsutrymme. Avgiften är 459 kr per beviljad timme och ingår i maxtaxan.

Behovsbedömning
Utredning och bedömning av omvårdnadsbehov görs av en biståndshandläggare. Frågor om utredningen eller beslutet om insatser besvaras av biståndshandläggaren i det område där man bor.

Frånvaroregler
Vid frånvaro görs tidsavdrag från beviljad tid med 1/30-del för varje hel frånvarodag. Om din beviljade tid, trots frånvaroavdrag, överstiger maxtaxa/avgiftsutrymme blir det inget avdrag på avgiften. Planerad frånvaro ska meddelas senast 3 dagar i förväg.

Minimibelopp
Enligt Socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska du alltid ha minst ett s.k. minimibelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och ev. omvårdnadsavgift är betald. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, hemförsäkring, hälso- och sjukvård, tandvård, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. För år 2023 är det 6 471 kr per månad för ensamstående och 5 279 kr per person och månad för makar. Kommunen är dock inte skyldig att automatiskt betala ut medel till dig som har löpande utgifter som är högre än det framräknade minimibeloppet. Om du har fördyrade levnadskostnader, som regelmässigt uppgår till mer än ca 200 kr per månad, kan du beviljas en individuell justering. Exempel på sådana fördyrade levnadsomkostnader är kostnader för god man, syrgas.

Avvikande telefontid

Vi nås inte telefon följande dagar:

 • Fredag 9 september
 • Måndag 11 september

KONTAKT

Avgiftsadministratörer

Telefon: 036-10 54 00

Ordinarie telefontider:
Måndag: 9–15
Tisdag: 13–15
Onsdag: 9–15
Torsdag: 13–15
Fredag: 9–15

Lunchstängt: 12–13

Senast granskad/publicerad: