Barn som anhöriga till person med funktionsnedsättning

Här finns information om barns rätt som anhörig inom funktionshinder­omsorgen. Inom all verksamhet där barn är anhörig finns barnrättsombud.

Barnrättsombud

Barnrättsombuden har ansvar att informera och stödja sina medarbetare på sin egen verksamhet i arbetet som rör barn som anhöriga. Det finns cirka 35 barnrättsombud inom de olika områdena i Funktionshinderomsorgen.  Arbetsgruppen "Barn som anhöriga i Funktionshinderomsorgen" har som uppdrag att ge barnrättsombuden den kunskap de behöver för att utföra sitt arbete kring barn som anhöriga. Barnrättsombuden får kunskap och information genom barnrättsombudsträffar och informationsblad. Dessa inriktas på information, diskussion, nätverkande, fortbildning och studiebesök. 

Föra barnen på tal och BRA-samtal

Vi arbetar med metoden "Föra barnen på tal" som riktar sig till föräldrar och erbjuder även samtal utifrån modellen BRA-samtal för barnen som är anhöriga.

Föra barnen på tal är en metod där man pratar med föräldern om varje enskilt barns utveckling och livssituation med fokus på barnets styrkor och svårigheter. Man tar även upp hur förälderns svårigheter påverkar barnen och familjen. Syftet är att öka förståelsen inom familjen.

BRA-samtal är ett sätt att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sitt behov av information, råd och stöd. Det syftar till att öka barnets delaktighet och på lång sikt stärka barnets utveckling och förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Barn som anhöriga

Många barn växer upp i en familj där det finns en förälder eller ett syskon med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Det får ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv. Detta gäller även vid förälder eller syskons allvarliga sjukdom eller plötslig död. Med stöd till barnen och föräldrarna kan mönstret mellan generationerna brytas. Det handlar om att stärka skyddsfaktorer till exempel genom att:

  • ge adekvat information
  • ge svar på frågor
  • barnen får ge uttryck för oro och sina upplevelser
  • kamratrelationer
  • fritidsaktiviteter
  • stöd i skolarbetet

Trygga relationer i familjen och någon stödjande vuxen utöver föräldrarna är skyddsfaktorer. Även att föräldrarna får den hjälp och stöd de behöver, både för egen del och i sitt föräldraskap.

Samverkan

Funktionshinderomsorgen ordnar tillsammans med  Region Jönköping varje år erfarenhetsutbytesträffar för personal som är till för att samverka och få ökad förståelse kring våra olika uppdrag. Vi föreläser och utbildar tillsammans i metoden BRA-samtal, Barns rätt som anhöriga.

Likaså anordnas träffar mellan Funktionshinderomsorgen och Individ och familjeomsorgen IFO, Barn och ungdom,  årligen för ökad samverkan och utveckling.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Sofie Melkner
Samordnare Barn som anhöriga
036-10 23 38