Grundskola, teckenspråk

I de kommunala grundskolorna i Jönköping står lärandet i fokus. Målet är att var och en ska få lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån egna förutsättningar.

Vi har en hög lärartäthet och hög kompetens bland våra lärare. Deras viktigaste uppgift är att inspirera eleverna att lära, ta vara på deras egen lust och nyfikenhet och förmedla värderingar som bygger på respekt för alla. Att känna sig trygg är en förutsättning för att lära sig, och vårt mål är att varenda elev i våra skolor ska känna sig trygg. Respekten för allas lika värde ska genomsyra vardagen.

I grundsärskolan går elever som har en utvecklingsstörning, och därför har behov av den undervisning som särskolan erbjuder.

Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar, och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Inom grundsärskolan finns en inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av, utbildningen i ämnen.

Rätten att välja skola, teckenspråk

Alla barn som är bosatta i kommunen tillhör en kommunal skolas upptagningsområde. Det betyder att barnet är garanterat en plats i förskoleklass och grundskola, i ett område så nära bostaden som möjligt (så kallad hemskola).

Men – alla har rätt att välja skola antingen till en annan kommunal skola, eller till en fristående skola. De barn som bor i en kommunal skolas upptagningsområde har alltid förtur.

När ditt barn ska börja förskoleklassen får du hem ett brev i januari, från barnets blivande skola, där du godkänner eller tackar nej till platsen.

För att kunna göra en så bra planering som möjligt inför kommande läsår (klasser, schema, skolskjuts, personalresurser), så är vi angelägna om att få ansökningar om skolbyte senast första skoldagen vid vårterminens start. En bra planering bidrar till att skolorna kan använda sina resurser på bästa sätt. Datumet gäller både kommunala och fristående grundskolor.

Kålgårdsskolans döv- och hörselklasser F-6, teckenspråk

Kålgårdsskolan F-6 erbjuder en anpassad undervisning för elever med hörselnedsättning. Här erbjuder vi små undervisningsgrupper med individanpassning samt hög personaltäthet.

Vi erbjuder tvåspråkig undervisning på svenska och teckenspråk, vilket ger eleverna möjlighet att välja språk.

Vi har personal med särskild kompetens om hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik. Undervisningen följer Läroplanen för grundskolan, LGR 11, med tillägg för ämnet teckenspråk enligt beslut från skolverket. Lokalerna är akustiksanerade och har hörselteknisk utrustning.

På Kålgårdsskolan erbjuder vi fritidshem med teckenspråkig personal.

Döv- och hörselklasserna samarbetar med skolans övriga verksamhet.

Junedalsskolans hörselklasser, teckenspråk

Junedalsskolan har en klass i varje årskurs för elever med hörselnedsättning. Vi har därför personal med särskild kompetens om just hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik.

Vid Junedalsskolan finns tre arbetslag med särskild kompetens om hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik. Det finns en hörselassistent, som teckentolkar vid behov. Kompetensutveckling kring frågor som rör hörselproblematik och pedagogiska frågor som rör detta sker kontinuerligt.

Eleverna är inkluderade i klasser med hörande elever. De klasser där det finns elever med hörselnedsättning har undervisning i klassrum med anpassad ljudmiljö. Det finns också ett ljudutjämningssystem i flera klassrum och vi får stöd av hörseltekniska avdelningen med de hörsel-tekniska skolhjälpmedel som det finns behov av.

Senast granskad/publicerad: