Bra att veta om cykling i Jönköping

Här har vi samlat information om vad som gäller för cyklister och cykling i Jönköping.

Hastighetsbegränsning för cykel

Hastighetsgränserna gäller för alla typer av fordon, alltså även för cyklar. Var noga med att följa hastighetsbegränsningen där du cyklar.

Cykling på gatan bland trafik

Det är tillåtet att cykla på körbana om den högsta tillåtna hastigheten är högst 50 km/h även om det finns en cykelbana. Detta gäller endast för cyklister från 15 år och endast under förutsättning att man är särskilt försiktig. Om det inte finns cykelbana eller om det passar bättre för ditt färdmål eller typ av cykel så får du cykla på vägen, även på vägar med högre hastigheter. Du får cykla på bussgator om det inte finns cykelbanor intill.

Får man cykla på gångbana?

Barn får till och med det år de fyller åtta år cykla på gångbana om cykelbana saknas.

Uppdelning gång/cykel

Bättre markeringar och att separera gång och cykel är något vi jobbar med hela tiden. Först och främst görs det genom en målad linje. Även gång- respektive cykelsymboler är viktiga för tydligheten. Vi kommer satsa på att måla dem i tätare intervall.

Ett problem är att det under lång tid har byggts för smala gång- och cykelbanor (GC). Där bredden är under 3,5 meter är det olämpligt att dela upp mellan gående och cyklister

Cykla på vintern

Snö och is går inte att ta bort innan den kommer ner. Däremot ska prioriterade cykelstråk ha högst standard när det gäller vinterväghållning. Övriga cykelvägar ska ha minst lika hög standard som omkringliggande gator. Cykelbanan utmed vätterstranden sopsaltas, det ger ett väldigt bra underlag.

Dubbdäck för cykel ökar både framkomlighet och säkerhet vid halka.

Upptagning av grus ska ske senast den 15 april förutsatt att det inte finns någon snö kvar i april.

Cykel på buss/tåg

På vissa lokal- och regionaltåg tillåts cykel i mån av plats. Däremot är det inte tillåtet att ta med cykel vid avgångar med hög belastning. På bussar är det inte tillåtet att ta med cykel oavsett avgång. En vikbar cykel ses som bagage och får medtas på både buss och tåg.

Inga cykelliftar eller linbanor uppför backarna

Jönköping har många backar, men cykelliftar skulle kosta alldeles för mycket i både investering och underhåll. Därför satsar vi istället på en förbättrad standard och utbyggnad av våra nuvarande cykelbanor.

Elcyklar blir allt populärare. Med en elcykel är det inga problem att cykla ens i Jönköpings backar.

Film - varför bygger vi cykelöverfarter?

Skylt cykelöverfart.

Vägmärket för cykelöverfart.

Cykelöverfart

I Jönköping finns på fler och fler platser ett ganska nytt vägmärke för cykelöverfart.

En cykelöverfart är en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke.

Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 km i timmen.

 

 

Video - Varför planerar vi trafiken och staden som vi gör?

Senast granskad/publicerad: