Ekosystemtjänster

en karta med olika färger

Här hittar du en kartläggning av naturens gratistjänsteroch värden för människan – så kallade ekosystemtjänster.

Jönköpings kommun har kartlagt naturens gratistjänster och värden för människan för att kunna ha dessa som ett redskap när man planerar byggandet i kommunen.

De värden man har tittat på är bland annat biologiska värden, vattenledning och luftrening. Det vill säga all nytta vi har av naturen, men som vi sällan tänker på.

Detta innebär att Jönköping idag har det bästa verktyget för ekosystemtjänstbedömning. Verktyget är anpassat för att inleda arbetet med detaljplan. Kommunen har också tillgång till flera kunskapsunderlag om ekosystemtjänster och grön infrastruktur.

Ett antal nya kartor över grön infrastruktur och ekosystemtjänster har tagits fram inom projektet. Kartorna visar olika ekosystemtjänsters betydelse för t.ex. dagvattenrening, skyfall och friluftsliv. Här finns förslag på förstärkningsåtgärder i form av vegetation som behövs för en jämn temperatur,
skuggning och buller.

Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet och är ett ämne det forskas mycket på just nu. Det finns till och med regeringsbeslut på att alla myndighetsbeslut senast 2018 ska vara ekosystemsäkrade.

För att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling krävs att vi förändrar våra tankesätt och våra processer. Ekosystemtjänster behöver finnas med från tidig planering till projektering och långsiktig förvaltning.

Senast granskad/publicerad: