search
Sök
menu
Meny
Sök

Skogsåtgärder

skog och avverkad skog. 

För att behålla de värden som finns i skogen krävs olika skogsåtgärder. På denna sida kommer information av större åtgärder. Enstaka träd och akuta ärenden annonseras inte.

Skogens värde

Vår skog och våra trädbärande marker är viktiga för biologisk mångfald, rekreation, virkesproduktion och många andra ekosystemtjänster. För kommunens skogsskötsel är rekreations-, natur och kulturmiljövärden likställda mål. Samtliga av dessa mål är överordnade virkesproduktion. Skogen växer dock hela tiden och för att behålla de värden som finns i skogen krävs ofta att det utförs olika skogliga åtgärder.

Syftet med skogsåtgärder

De åtgärder vi gör syftar att förbättra eller behålla de värden som finns i skogarna. Som att skydda värdefulla träd och biotoper, förbättra sikten längs stigar, skapa varierade miljöer att vistas i m.m. Vi tar ofta ut en del av det vi hugger för att bekosta skötseln. Åtgärderna kan vara röjning, gallring, friställning, föryngringsavverkningar m.fl.

Samråd

Enligt kommunens skogliga policys och våra skogliga certifieringar ska skogsförvaltningen präglas av en dialog med samhällets intressenter, där ibland enskilda personer, för att säkra ett medborgarinflytande. Intressenternas önskemål kan tillgodoses i mån av resurser om de överensstämmer med kommunens skogliga policys. Samråden är information om kommande åtgärder där intressenter har möjlighet att kommentera åtgärden. Det kan ske skriftligt och när det kräver kan samrådet hållas på plats.

Pågående och planerade åtgärder

Gallring och röjning, Barnarp

Beskrivning av åtgärd

Skogen har växt sig tät och är i behov av utglesning för att de kvarvarande träden ska kunna växa och hålla sig friska. Vi planerar därför att genomföra gallringar där vi tar ut ca 30% av stammarna. Vi kommer även röja två bestånd. Målet med åtgärden är att få en glesare skog med mer bärris, stora träd och påbörjad föryngring i beståndet.

GPS position
57.699388, 14.166465

Google maps: Plats för skogsåtgärd Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick
036-10 23 28, joakim.frick@jonkoping.se eller avverkningsledare
Lennart Jansson 036-10 54 24 så ska vi besvara de frågor vi kan.

Frihuggning och röjning, Hisingstorp

Beskrivning av åtgärd

Kommunen planerar att utföra frihuggning av de skyddsvärda ekarna i området. Sly och inväxande träd har börjat tränga ekarna vilket riskerar att skada ekarna på sikt. Kommunen planerar i samband med detta även att röja sly i ytterkant av området i enlighet med naturvårdsplanen. Alsumpskogen kommer att lämnas orörd. Rött område kommer att röjas och frihuggas, blått område endast frihuggas.

GPS position
57.796042, 14.133006

Google maps: Plats för skogsåtgärd Länk till annan webbplats.

Samråd

Du som vill medverka i samråd kontakta oss senast fredag den 10 december 2021.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick
036-10 23 28, joakim.frick@jonkoping.se eller avverkningsledare
Lennart Jansson 036-10 54 24 så ska vi besvara de frågor vi kan.


Skärmställning i Läsäng

Beskrivning av åtgärd
Skogsområdet är hårt drabbat av stormskador och granbarkborre. Vi behöver därför påbörja en föryngring av området för att minska spridningen och följa skogsvårdslagen. Vi kommer att ställa en skärm som ska sprida frön och behåller därför en hel del större träd i området. Målet är ett nytt bestånd av gran med stor andel lövträd.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Sommaren 2021

Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick
036-10 23 28, joakim.frick@jonkoping.se eller avverkningsledare
Lennart Jansson 036-10 54 24 så ska vi besvara de frågor vi kan.

Gallring av ungskog i Taberg

Beskrivning av åtgärd
Den yngre skogen har nu växt sig tät och träden skulle gynnas av en gallring. I gallringen planerar vi att fälla ca 30 % av träden för att ge de kvarvarande träden mer tillgång till ljus och näring. Målet är en lite mer öppen lövskog med björk och hassel. Mot bebyggelsen i nord öst planerar vi att fälla en stor del av de stora granarna.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Säsongen 2021-2022

Samråd kommer att hållas vid intresse.
Om intresse finns kommer vi att boka in ett samråd inför åtgärd där vi kommer gå igenom åtgärderna på plats. Det är också möjligt att ställa frågor via telefon och e-post.

GPS position
57.672676, 14.086257

Google maps: Plats för skogsåtgärd Länk till annan webbplats.

Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick
036-10 23 28, joakim.frick@jonkoping.se eller avverkningsledare
Lennart Jansson 036-10 54 24 så ska vi besvara de frågor vi kan.

Gallring av skog i Månsarp

Beskrivning av åtgärd
Skogen i detta område har nu vuxit sig så tät att det är behov av att gallras eller röjas. Detta görs för att de kvarvarande träden ska få mer ljus och näring och hålla sig välmående. Vi planerar att fälla ca 20-30% av träden och försöker att göra lite små luckor och tätare partier i huggningen. I område 10 kommer vi ta bort det mesta riset medan i övriga bestånd får det mesta riset ligga kvar för näringens skull.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Vinterhalvåret 2020-2021.

Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta Skogsförvaltare Joakim Frick
036-10 23 28, joakim.frick@jonkoping.se eller avverkningsledare
Lennart Jansson 036-10 54 24 så ska vi besvara de frågor vi kan.

Gallring i Östra Hallby

Beskrivning av åtgärd
Planerar att gallra två bestånd i östra delen av Hallbys spårområden. Bestånden kommer att gallras för att ge mer ljus till de kvarvarande träden och ge bättre sikt från spåren. Vi kommer ta hand om virket och GROT för att det ska vara fortsatt lätt att rör sig i området. Området innehåller även flertalet spår som vi kommer ta hänsyn till.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Höst/vinter 2020/2021

Samråd
Samråd har genomförts.

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Åtgärder i norra delen av Hallbyområdet

Beskrivning av åtgärd

Skogen har i många områden växt sig tät. Bärriset och träden hade mått bra av att det glesades ut i bestånden. Framförallt gäller det gallringar där vi kommer att ta ut ca 30% av stammarna i bestånden. Det finns även lite röjning i ungskog som behöver göras samt en påbörjad lättare luckhuggning i ett av bestånden. I det beståndet är tanken att vi ska påbörja en mycket långsam föryngring av beståndet vilket kommer att ske stegvis i 20-30 år.

Samråd kan hållas på plats vid önskemål.

Plats

GPS: 57.791312, 14.072110

Google maps: Hallbyområdet Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Du välkommen att kontakta skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Röjning av ekskog, Lerhagen

Beskrivning av åtgärd
Skogen växer för fullt och nu har det blivit dags för en åtgärd. Vi planerar att röja bort det inväxande slyet i ekbeståndet. Åtgärden kommer gynna ekarna som kan ta skada av det inväxande slyet. Röjningen kommer öka framkomligheten och siktbarheten i beståndet. Vi planerar även att köra ut slyet efter åtgärd. I beståndet finns en al-sumpskog som kommer att lämnas orörd.

Planerad tidpunkt för åtgärd
Höst/vinter 2020/2021

Har du frågor?
Du välkommen att kontakta oss skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Luckhuggning Jära

Beskrivning av åtgärd

Skogen vid Jära börjar närma sig tiden för en föryngringsavverkning. Vi planerar därför att påbörja en luckhuggning i dessa bestånd med målet att påbörja en föryngring utan att vi gör några stora hyggen. Huggningen görs i små luckor i skogen som vid senare tillfälle kommer att utvidgas i omgångar. På så sätt kan en föryngring utföras under en längre tid samtidigt som man bibehåller ett större antal stora träd.

Plats

GPS: WMS= 57.758569, 13.938566

Google maps: Jära Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Du välkommen att kontakta skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Röjning och gallring södra Jära

Beskrivning av åtgärd

Skogen söder om väg 40 vid Jära börjar bli tät och slyig. Vi planerar därför att genomföra gallringar och röjningar i flera av bestånden. Vi kommer i gallringarna ta bort ca 30% av stammarna för att ljusa upp skogen, gynna bärris och de kvarvarande träden. I röjningarna kommer vi röja bort det inväxande slyet för att öka genomskådligheten och gångbarheten samt skydda de skyddsvärda träden från inväxande sly.

Samråd kan hållas på plats vid önskemål.

Plats

GPS: 57.756792, 14.235634

Google maps: Södra Jära Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Du välkommen att kontakta skogsförvaltare Joakim Frick eller avverkningsledare Lennart Jansson, så ska vi besvara de frågor vi kan.

Karta över skogsåtgärder

I kartan kan du se planerade skogsåtgärder. Klicka på de mörkgröna fälten eller använd sökrutan för information.

KONTAKT

Joakim Frick
Skogsförvaltare
036-10 23 28

Lennart Jansson
Avverkningsledare
036-10 54 24