PFOS i fisk - kostrekommendation

Här hittar du fisk- och kostrekommendationer för Lilla Nätaren, Sandserydsån, Stora Nätaren och Ylen.

 • Lilla Nätaren: Du rekommenderas att inte äta fisk från Lilla Nätaren mer än 4-6 gånger per år som vuxen eller 2-4 gånger per år om du är barn.
 • Sandserydsån: Detta (som ovan) gäller även för fisk och kräftor från Sanserydsån.
 • Stora Nätaren och Ylen: Fisk från Stora Nätaren och Ylen bör inte ätas oftare än 1 gång per månad.

Fisk har undersökts från Ryssbysjön, Lilla Nätaren, Stora Nätaren och Ylen avseende PFAS ämnen då höga halter av PFAS ämnet PFOS uppmäts i både vatten och fisk uppström i vattensystemet i Nässjöån och Ryssbysjön.

Även fisk från Sandserydsån har undersökts och innehåller förhöjda halter av PFOS. Halter av PFOS i fisk från Lilla Nätaren och Sandserydsån överstiger gränsvärdet som utgör Miljökvalitetsnormen för god kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten (normen avseende PFOS i fisk ger ett mått på om vattenförekomsten anses påverkad utöver bakgrundshalter).

Att äta fisk från dessa ytvatten utgör ingen akut hälsorisk. Däremot är det viktigt att begränsa intag av fisk från dessa sjöar och vattendrag över tid eftersom dessa ämnen lagras i kroppen och på sikt kan bli förhöjda.

Kostrekommendation

Med stöd av Livsmedelsverket har följande kostrekommendation tagits fram:

Fisk från Lilla Nätaren samt fisk och kräftor från Sandserydsån bör inte ätas oftare än:

 • 4 - 6 gånger per år för vuxna
 • 2 - 4 gånger per år för barn

Rekommendationen från Sandserydsån är tillfälligt och kan ändras när ytterligare provtagningar har genomförts.

Fisk från Stora Nätaren och Ylen bör inte ätas oftare än:

 • 1 gång per månad

Rekommendationen innefattar även uppströms liggande vattendrag Nässjöån och även Ryssbysjön i Nässjö kommun. Läs mer på Nässjö kommuns hemsida

Nässjö kommun Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Vad är PFAS?

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, det vill säga PFAS, är ett samlingsnamn för en stor grupp industriellt framställda ämnen. PFAS har stor och utbredd användning i samhället. PFAS har särskilda fysikaliska och kemiska egenskaper, såsom att de är

 • värmetåliga
 • ytspänningssänkande
 • smuts- och vattenavvisande

Dessa egenskaper har gjort PFAS användbara i både kommersiella och industriella sammanhang och sedan 1950-talet har tillverkningen och användningen varit storskalig. PFAS har bland annat använts i skidvalla, ytbehandling av kläder, rengöringsmedel och brandskum.

Gemensamma egenskaper för PFAS ämnen är att de är bioackumulerande, långlivade, mobila i mark, vatten och luft. Några enskilda PFAS ämnen är idag reglerade på nationell och EU-nivå.

Kemikalieinspektionen om PFAS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fortsatt arbete och provtagningar

 • Jönköpings kommun ska i samarbete med länsstyrelsen fortsätta med undersökningar av PFAS i fisk inom nedströmsliggande sjöar och vattendrag inom Huskvarnaåns vattensystem.
 • Det pågår även undersökningar i Nässjö kommun för att spåra PFAS källorna. Detta för att kunna vidta åtgärder för att minska spridning till Huskvarnaåns vattensystem.
 • Källan till PFAS i Sandserydsån är en före detta brandövningsplats inom Jönköpings flygplats. Det pågår utredning av möjliga åtgärder för att minska spridning av PFAS från brandövningsplatsen till nedströms liggande vattendrag och sjöar.

Länsstyrelsens kostrekommendationer om fisk från Vättern Länk till annan webbplats.

Information från länsstyrelsen om brandövningsplats Jönköpings flygplats Länk till annan webbplats.

Fiske

KONTAKT

Måns Samuelsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör och Vattenhandläggare
Tfn 036-10 54 55

Miljöskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00