Nyttoparkeringstillstånd för food trucks

Här hittar du information om att bedriva food truck-verksamhet på kommunal mark. Du behöver ansöka om ett nytto­parkerings­tillstånd för food trucks.

Med detta tillstånd får du stå på ordinarie kommunala parkerings­platser som har en timmes parkeringstid eller mer. Du får dessutom stå på ett antal kompletterande uppställningsplatser. Efter sex timmar måste du flytta din food truck utom synhåll från den tidigare uppställningsplatsen.

Friluftsområden och badplatser

Många människor besöker platser där det normalt inte finns möjligheter att köpa mat och dryck. Jönköpings kommun vill därför påminna om att du med food truck kan nyttja de kommunala parkeringsplatserna i dessa områden för att bedriva din verksamhet.

Vad är en food truck?

En foodtruck är ett fordon utrustat för att tillreda och servera mat. Det som kännetecknar och skiljer en food truck från andra typer av livsmedelsverksamheter (restauranger, caféer, glasskiosker, gatukök etc.) är att en food truck är mobil och därmed flexibel att förflytta sig dit kunderna befinner sig.

Tillåtna uppställningsplatser

Food trucks med nyttoparkeringstillstånd kan stå på följande platser sex timmar i taget. Därefter ska verksamheten förflyttas utom synhåll från tidigare uppställningsplats.

Vid önskemål om att bedriva verksamhet på icke-kommunal mark ska den aktuella markägaren kontaktas för tillstånd. Vid evenemang, såsom marknader och mässor, ska entreprenören kontakta respektive arrangör för tillstånd.

Ordinarie kommunala parkeringsplatser

Ett nyttoparkeringstillstånd för food trucks gäller på ordinarie kommunala parkeringsplatser som har en timmes parkeringstid eller mer.

Undantag gäller för parkeringsplatser för rörelsehindrade (PRH).

Undantag gäller även för följande gator/områden:

 • Västra torget, fredag kl 21.00-24.00 samt lördag 00.00-17.00

Kompletterande uppställningsplatser

Inom områden främst avsedda för gående och cyklister finns inga parkeringsplatser. Därför finns även ett antal kompletterande uppställningsplatser där nyttoparkeringstillståndet gäller. Platserna uppdateras löpande.

Lundströms plats

Hamnparken

Kanalplan

Karta som visar foodtruck-platser på Hovrättstorget.

Hovrättstorget

Villkor: tillgänglighet, trafiksäkerhet, hänsyn och drift

 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

 • För att en foodtruck inte ska utgöra ett hinder för tillgänglighet eller trafiksäkerhet ska den placeras inom utmarkerad parkeringsruta/anvisad uppställningsplats. Utstickande partier, såsom lucka, markis och papperskorg, ska vändas bort från motorfordonstrafiken och cykeltrafiken. Food trucks får inte ta ytor utanför parkeringsrutan/uppställningsplatsen i anspråk, exempelvis för att upprätta tillfälliga uteserveringar.
 • Food trucks får inte parkeras mot färdriktningen.
 • Food trucks omfattas av gällande trafikföreskrifter, men får framföras till och från kompletterande uppställningsplatser. Framförandet ska då ske i gångfart (5 km/h) med hänsyn till oskyddade trafikanter.
 • Food trucks omfattas även av kommunens riktlinjer för tillgänglighet vilka framgår i stadsmiljöprogrammet.

Hänsyn till andra verksamheter i närområdet

 • Food trucks uppmanas att ta hänsyn till omkringliggande verksamheter, exempelvis genom att inte skymma lunchrestauranger vid lunchtid.

Drift

 • Food trucks med nyttoparkeringstillstånd får använda eget elverk, gasol eller motsvarande enligt gällande regelverk.
 • Naturvårdsverkets riktlinjer för buller gäller, för närvarande 45 decibel kvällstid och 50 decibel dagtid.
 • Food trucks omfattas av samma regler för tomgångskörning som övriga fordon, d.v.s. max en minut inom tätort.
 • Varje food truck-verksamhet ansvarar för bortforsling av eget och kunders avfall.

Ansökan och avgifter

Intresseanmälan om nyttoparkeringstillstånd kan du göra via e-post, se län nedan. Mark- och exploatering, Tekniska kontoret, bedömer om verksamheten uppfyller villkoren.

Food trucks ska utformas på ett sätt som lämpar sig i det tilltänkta stadsrummet samt vara hela, rena och fria från klotter. Mark- och exploatering, Tekniska kontoret, avgör vagnens lämplighet i stadsrummet i samråd med stadsmiljögruppen.

Avgifter

Ansökningsavgift 715 kr + moms

12 500 kr+ moms/tillstånd och år om årsvis tillstånd

2 500 kr + moms/tillstånd och månad om månadsvis tillstånd

Uppge i ansökan:

 • Firmans namn och organisationsnummer
 • Kontaktperson, telefonnummer och e-postadress
 • Fordonets registreringsnummer
 • Beskrivning av menyn samt tillhörande bild/bilder
 • Beskrivning av vagnens utseende samt tillhörande bild/bilder
 • Vilken period ansökan gäller (endast hela kalendermånader, max 12)

E-post till Mark- och exploatering, markupplatelse@jonkoping.se

Anmälan och registrering av livsmedelsanläggning

För att bedriva en verksamhet med livsmedelshantering krävs en registrering hos miljö- och hälsoskyddskontoret. För detta tillkommer en avgift till livsmedelsenheten samt en årlig avgift för kontrolltiden.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Öppnas i nytt fönster.

Så här avgör du om en parkeringsplats är kommunal

Nyttoparkeringstillståndet gäller endast gäller på kommunal mark, det vill säga gatumark.

Gatumark är alla våra gator, torg och annan offentlig mark. På gatumark beivras felaktiga uppställningar med felparkeringsavgift.

Tomtmark är alla fastigheter och kan ha både privata, kommunala eller andra ägare. På tomtmark beivras felaktiga uppställningar med kontrollavgift.

Ett enkelt sätt att se skillnad på gatumark och tomtmark beträffande parkeringsbestämmelser är att det på tomtmark alltid finns en tilläggstavla som anger vem som är ansvarig.

Parkeringsskylt 2 tim.

Gatumark

Parkeringsskylt Avgift 9-18 (9-15) Jönköpings kommun 036/10 50 00.

Tomtmark

Senast granskad/publicerad: