Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl. (etapp 1), Övre Mariebo/Åsen, Jönköpings kommun.

Karta över centrala Jönköping där planområdet är inringat med en röd markering.

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Åsen 1:2 m.fl. Planens syfte är att möjliggöra för bl. a. bostadsändamål, vård, idrott och skola,

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Åsen 1:2 m.fl. Efter samrådet har områdets delats in i flera etapper. Samrådshandlingarna beskriver ambitionen för området som helhet och i handlingarna för etapp 1 redogörs för den nu aktuella etappen.

Målsättningen är ett område med blandad bebyggelse med småskalig stadskaraktär. Bebyggelsen organiseras kring en stadsgata, ett centralt kollektivtrafikstråk. Här planeras för en blandning av boendetyper, lägenheter, radhus, villor, gruppbostäder, boende för studenter och äldre med vårdbehov, men även offentlig och kommersiell service så som skola, förskola, idrottshallar och mindre verksamhetslokaler.

Området är en fortsättning av utbyggnadsområdet Samset-Åsen och binder ihop den nya bebyggelsen med Jönköpings tätort via Mariebo. Närheten till Hedenstorps verksamhetsområde möjliggör även för korta resvägar mellan bostad och arbetsplats.

Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl. etapp 1

Planområdet ligger ca 3 km väster om Jönköpings centrum mellan Mariebo och Samset.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsändamål, vård och omsorgsboende, skola, idrottsanläggning och centrumverksamhet samt bebyggelsens omfattning och utformning för att uppnå en småskalig stadskaraktär. Infrastruktur som gator och gång- och cykelvägar samt teknisk infrastruktur som vatten och avlopp och el ingår i prövningen. Syftet med detaljplanen är även att pröva möjlighet och lämplighet för natur- och parkområden.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 december 2020 och fick laga kraft 1 mars 2021.

Tidplan

>> Laga kraft: 1 mars 2021
Antagande: 17 december 2020
Granskning: 22 juni – 2 september 2020
Samråd: 29 maj – 30 augusti 2019


Aktuella handlingar

Bilagor

Ansökan om dispens från biotopskyddet inkl bilagor och kompletteringar

Arkeologisk utredning

Bedömning av påverkan på bevarandestatus fridlysta arter

Dagvattenutredning

Dispensbeslut biotopskydd inklusive bilagor

Geotekniskt PM inför detaljplan

Grundkarta Åsen 1:2 V

Grundkarta Åsen 1:2 Ö

Länsstyrelsen bedömning av arkeologisk utredning

Markteknisk undersökningsrapport

Naturvärdesinventering

Solstudie

Trafikanalys

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning PM Skola

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bilagorna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbesked Pdf, 19.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut stadsbyggnadsnämnden Pdf, 88.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Samråd

Plankarta Pdf, 1.7 MB.

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Granskning

Plankarta Pdf, 4.3 MB.

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Antagande

Plankarta Pdf, 4.3 MB.

Planbeskrivning Pdf, 68.1 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 3.3 MB.

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samråds- och granskningshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Kontakta oss


Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00


Översiktskarta