Detaljplan för del av Odensjö 7:7 m.fl., Barnarp, Jönköpings kommun

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Odensjö 7:7. Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Odensjö 7:7 m.fl. Planområdet utgörs till största del av fastigheten Odensjö 7:7 som är belägen i Odensjö norr om Barnarp. Området avgränsas av Lovsjövägen i väst samt Odensjövägen i norr. Planområdet består idag huvudsakligen av åkermark. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för bostadsbebyggelse inom området.

Detaljplanen fick laga kraft 8 maj 2020.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Antagande

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Granskning

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Samråd

Planbeskrivning

Plankarta

Behovsbedömning 

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samråds- gransknings- och antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Planbesked

Underlag för planbesked Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut stadsbyggnadsnämnden Pdf, 39.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta