Detaljplan för Kortebo 2:113 m.fl. i Kortebo, Jönköping

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Kortebo 2:113. Planens syfte är att medge byggnation av en ny skolverksamhet i Kortebo.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Kortebo 2:113 m.fl. Planområdet ligger i stadsdelen Kortebo, ca 3 km nordväst om centrala Jönköping intill Kortebovägen och Djupadalsleden. Planförslaget innebär att detaljplanen, om den får laga kraft, medger byggnation av förskola, grundskola och högstadium (F-9) för ca 1000-1100 skolelever med tillhörande sporthall.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 11 juni 2020 och fick laga kraft 25 maj 2021.


Tidplan

>> Laga kraft: 25 maj 2021
Antagande: 11 juni 2020
Granskning: 27 februari - 19 mars 2020
Samråd: 21 januari - 15 mars 2019


Aktuella handlingar

Aktuella bilagor

Särskild parkeringsutredning, 2019-08-27

Trafikprognos, 2019-10-01

Geotekniskt PM, 2019-10-22

Trafikbullerutredning, 2019-06-18

Dagvattenutredning, 2019-03-28

Trafikmätning, 2018-05-21

Översiktlig dagvattenutredning, juni 2012

Arkeologisk utredning, 2018-05-14

Geotekniskt PM, 2018-09-03

Markteknisk undersökningsrapport, 2018-09-03

Naturvärdesinventering, 2018-09-03

Solstudie, 2020-05-12

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bilagorna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare bilagor

Situationsplan förslag 1, 2018-10-25

Situationsplan förslag 2, 2018-10-25

Skuggstudie, 2019-01-14

Trafikbullerutredning, 2018-10-25

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bilagorna går inte att ladda ner via hemsidan. Du kan ta del av dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbesked Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut stadsbyggnadsnämnden Pdf, 15.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Samråd

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Granskning

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Nu pågår ett arbete att göra våra digitala handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Handlingarna från samråd och granskningsfasen går inte att ladda ner via hemsidan. Du kan ta del av dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mattias Bustos

036-10 50 00


Översiktskarta