Detaljplan för Lappen 16 m.fl., Munksjöstaden, Jönköpings kommun

Här hittar du information om förslaget till ny detaljplan på fastighet Lappen 16 m.fl. som ska möjliggöra för byggnation av högskolelokaler.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Lappen 16 m.fl. är nu ute på samråd. Planområdet är beläget i centrala Jönköping söder om Munksjögatan och öster om Barnarpsgatan. Högskolan behöver nya lokaler bl.a. för att kunna stärka sin ställning i konkurrens med andra högskolor såväl inom landet som internationellt. Som en del av detta vill Jönköpings högskola bygga ett nytt utbildningscentrum för tandvård och expandera sina utbildningslokaler. Trots att utbyggnad av högskolan är det huvudsakliga syftet med detaljplanen så möjliggör planen även centrumverksamhet.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en omvandling av industri och parkeringsmark till en utbyggnad av Jönköpings innerstad med primärt högskola som användning samt räddningsväg för Räddningstjänsten. Räddningsvägen fungerar även som infartsväg till Högskolan, Jönköping Energi och Ahlström-Munksjö AB. Ett nytt gång- och cykelstråk, Munksjöpromenaden skapas mellan Ahlström-Munksjö AB:s och Jönköping Energis verksamhetsområde som knyter ihop stråket runt Munksjön. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa närliggande kulturvärden eftersom delar planområdet är placerat i en kulturhistorisk miljö, bevara parkmiljön, öka kontakterna mellan parkmiljön, högskolan och Munksjöpromenaden.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2023
Granskning: Kvartal 2, 2023
>> Samråd: 2 februari - 16 mars 2022


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Joel Johansson

036- 10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: