Detaljplan för Vasen 3 m.fl., Österängen, Jönköpings kommun

Här hittar du information om det arbetet som pågår med att ta fram en detaljplan för fastighet Vasen 3 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya byggnader för skolverksamhet inklusive idrottshall samt tillhörande utemiljö och parkering på fastigheterna Vasen 3, Vasen 5 och Vanten 5 samt nya bostäder på fastigheten Vasallen 1. Detaljplanens syftar också till att förbättra kopplingen mellan Österängen centrum, det nya skolverksamheterna och det planerade bostadsområdet Valplatsen öster om Sannabäcken genom en ny gång- och cykelförbindelse mellan centrum och Södra Apollovägen.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2024
Antagande: Kvartal 1, 2024
Granskning: Kvartal 3, 2023
Samråd: Kvartal 1, 2023


Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Puck Larsson

036- 10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: