Kommande detaljplanearbete för del av Bankeryd 2:2

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Bankeryd 2:2, som stadsbyggnadsnämnden beslutade om 22 september 2022.

Ansökan avser att möjliggöra för nya bostäder

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas runt 2025. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: