search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för del av Lekeryd 5:3

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 november 2020 om positivt planbesked för Lekeryd 5:3.

Ansökan avser att planlägga del av fastighet 5:3 för i huvudsak bostadsändamål.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta