Kommande detaljplan för del av Öggestorp 1:1, Öggestorp.

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Öggestorp 1:1, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 18 mars 2021.

Ansökan avser att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: