Kommande detaljplanearbete för Huskvarna 4:2 m.fl., Huskvarna, Jönköpings kommun

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Huskvarna 4:2, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 13 februari 2020.

Ansökan avser att möjliggöra en utökning av skoltomt för Norrängsskolan i Huskvarna.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2020. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: