Kommande detaljplanearbete för Konungsö 1:2 och 1:4, Torsvik

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Konungsö 1:2 och 1:4, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 20 augusti 2020.

Ansökan avser att exploatera skogsmark till industrimark.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2023. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: