search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för Konungsö 1:2 och 1:4, Torsvik

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 augusti 2020 om positivt planbesked för Konungsö 1:2 och 1:4.

Ansökan avser att exploatera skogsmark till industrimark.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2023. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta