TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Ska utredas

Ekhagen: detaljplan för högre byggnationer (Vandringsmannen 3)

Det kommande planarbetet med att ändra detaljplanen för fastighet Vandringsmannen 3 fick positivt planbesked i stadsbyggnadsnämnden 12 februari 2020.

Illustration av händer som pekar på en karta.

Översiktskarta

Ansökan avser att ändra gällande detaljplan så att högre byggnation går att uppföra i området.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna starta 2028. Detaljplanen bedöms få laga kraft 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, om den inte överklagas. Tidplan för planen kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar