Ansöka om planbesked för ny detaljplan eller ändra detaljplan

Här får du information om att göra nya detaljplaner och att ändra i detaljplaner samt hur du ansöker om planbesked.

En detaljplan består av plankarta med bestämmelser och planbeskrivning. En detaljplan ligger till grund för olika beslut, till exempel bygglov.

Till planen behöver ibland flera utredningar bifogas. Det kan till exempel vara: geoteknisk utredning, arkeologisk utredning, trafikutredning, eller dagvattenutredning.

Ny detaljplan

Ibland krävs det att kommunen gör en detaljplan innan stadsbyggnadsnämnden kan ge bygglov. Det är kommunen som bestämmer om och när en ny detaljplan ska arbetas fram. I plan- och bygglagen finns bestämmelser om när kommunen ska ta fram en detaljplan innan bygglov får ges. Det är flera saker som avgör om en detaljplan behövs. Både vilken typ av förändring som ska göras och hur det ser ut i omgivningen.

Detaljplan krävs bland annat för ny sammanhållen bebyggelse som ställer krav på till exempel gemensamma gator eller när fler frågor behöver lösas gemensamt. Genomförandet kräver också ofta att kommunen medverkar, vilket kan bestämmas i en detaljplan.

Om man är osäker på om den åtgärd som ska göras kräver en detaljplan eller inte bör man först och främst kontakta bygglovsavdelningen för rådgivning. Om det endast är fråga om att bygga ett fåtal nya bostäder, i anslutning till sammanhållen bebyggelse, kan dessa först prövas i bygglov eller förhandsbesked för att avgöra om detaljplan krävs.

När det har beslutats att en åtgärd kräver detaljplan kan den som önskar utföra åtgärden skicka in en ansökan till stadsbyggnadskontorets planavdelning. Läs mer om hur du går till väga för att ansöka på sidan Ansökan om planbesked.

Hanteringen av ett detaljplanärende sker sedan enligt en tydlig och till stor del lagstyrd process. Om ett planarbete påbörjas skickas planförslaget bland annat ut för samråd och granskning till de som berörs. Syftet med processen är att se till att de som påverkas av en ny detaljplan ska kunna få ta del av förslaget och lämna sina synpunkter på det.

Läs mer om delarna i planprocessen och hur du till exempel kan överklaga en ny detaljplan på sidan Hur gör man en detaljplan eller ladda ner broschyren Vill du bygga i Jönköping? nedan.

Ändra detaljplan

I många områden finns det redan en detaljplan och det är då denna som ligger till grund för beslut om bygglov. I det fall man önskar att göra något som går emot gällande detaljplan ska man kontakta kommunen för rådgivning. Mindre avvikelser från planen kan i bland lösas i ett bygglov. Åtgärder som innebär avvikelser som inte bedöms vara av mindre sort kan inte få bygglov.

I bland kan det dock vara möjligt att ändra gällande plan förutsatt att den ändring som är tänkt anses lämplig. För att ändra en plan måste den som vill utföra en åtgärd ansöka om planbesked. I planbeskedet utreder kommunen om ett planarbetet för att ändra gällande plan ska startas eller ej. Om planbeskedet är positivt startas senare ett detaljplanarbete. Ett planarbete är ofta tidskrävande och samtliga utredningsarbeten betalas av den sökande. Läs mer om under rubriken Hur gör man en detaljplan och Ansökan om planbesked för ny eller ändrar detaljplan.

Taxor och avgifter vid detaljplanering

För att beräkna kostnaden för ett detaljplanearbete används antingen tidsersättning för nerlagd tid eller en formel som utgår från planfaktorn.

Den som ansökt om detaljplanearbete står för kostnaden för arbetet enligt antagen taxa. Planavtal tecknas med kommunen. I avtalet finns betalningsvillkor och parternas övriga åtaganden.

Prisexempel exklusive utredningar, ritningar mm. (ungefärliga kostnader)

 • Planbesked avseende enbostadshus eller fritidshus: Cirka 6 000-15 000 kronor.
 • Planbesked för övriga större planer: Från cirka 15 000 kronor och uppåt.
 • En mindre ändring eller liknande: 150 000 - 300 000 kronor.
 • En detaljplan för mindre projekt: 300 000 - 700 000 kronor.
 • En detaljplan för större projekt: 700 000 - 1,5 miljoner kronor.

Tidig förfrågan och ansökan om planbesked

Tidig förfrågan

Innan du ansöker om planbesked rekommenderar vi dig att kontakta planavdelningen för en tidig förfrågan. Du kan då innan du lägger ner för mycket tid i ansökningshandlingarna, få en tidig bedömning om möjligheterna med din tänkta ansökan. En tidig förfrågan är avgiftsfri.

Ansökan om planbesked

En begäran om planbesked gör du genom att fylla i en blankett, se längst ned på sidan. I din ansökan är det viktigt att tänka på följande:

 • Beskriv ändamålet med det du vill göra
 • Bifoga karta ska som visar vilket område som berörs.
 • Samtliga markägare inom aktuellt område måste godkänna ansökan för att den ska kunna behandlas.
 • Om åtgärden gäller byggnader ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort. Till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda. Gärna en enkel situationsplan.

Du har rätt till ett beslut om planbesked inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret. När fullständig ansökan skickats in får du en bekräftelse med information om tidplan och namn på vem som är handläggare för ärendet.

Handläggaren utreder ärendet. Bland annat genom att se till kommunens översiktsplan, se länk nedan, och platsens förutsättningar. Handläggaren tar fram ett underlag för beslut och ett förslag till beslut som skickas till stadsbyggnadsnämnden. Beslut om planbesked tas sedan av stadsbyggnadsnämnden. Efter nämndsmöte skickas beslutet ut till den sökande.

Om du får ett positivt planbesked meddelas den uppskattade tiden planarbetet kommer att ta samt när planarbetet kan starta. Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörja. Läs mer om hur den fortsatta planprocessen går till under länken Hur gör man en detaljplan, i menyn.

Om ett planarbete inte kommer att påbörja kommer skälen för detta att anges i planbeskedet.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som du inte kan överklaga.

Avgift för planbesked

Allt planarbete bekostas alltid av den sökande. Detta gäller planbesked som skickats in från 2018-10-01 samt det senare detaljplanearbetet.

Avgift för ett positivt planbesked baseras på tidsersättning. Planbesked för enbostadshus eller fritidshus bedöms landa mellan ca 6 000-15 000 kronor och för övriga större planer från cirka 15 000 kronor och uppåt.

Vid negativa planbesked (avslag, avvisning och avskrivning) utgår en fast avgift som baseras på basbelopp och justeringsfaktor. För 2023 landar avgiften på 6 300 kronor för enbostadshus eller fritidshus och 12 600 kronor för övriga fastigheter.

Avgift för detaljplan

Prisexempel exkl utredningar, ritningar m.m. (ungefärliga kostnader)

 • En mindre ändring eller liknande: 150 000 - 300 000 kronor.
 • En detaljplan för mindre projekt: 300 000 - 700 000 kronor.
 • En detaljplan för större projekt: 700 000 - 1,5 miljon kronor.

Du hittar mer detaljerade uppgifter angående avgifter och taxor kontaktar du planavdelningen. Se kontaktuppgifter nedan.

Senast granskad/publicerad: