Översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd – under arbete

Vy över landsbygdslandskap och symbol med texten Utbyggnadsstrategi 200000 invånare.

Här kan du ta del av förslaget till ny översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd, del två av Utbyggnadsstrategi 200 000. Våren 2023 fanns möjlighet att tycka till om förslaget, som nu bearbetas. Ett uppdaterat förslag planeras presenteras för granskning i februari 2024.

Den andra delen av Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare, som tillsammans med översiktsplanen för centrala tätorten (antagen 2023) kommer bli kommunens nya översiktsplan, omfattar kommunens mindre tätorter och övriga kommundelar med landsbygd:

 • Bottnaryd, Norra Mo
 • Gränna, Örserum
 • Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad
 • Lekeryd, Svarttorp
 • Tenhult, Ödestugu, Öggestorp
 • Visingsö

Så tar vi fram vår nya översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd

Under hösten 2021 genomfördes en medborgardialog för att få in synpunkter och idéer kring den del av utbyggnadsstrategin som innefattar kommunens mindre tätorter och landsbygd. En sammanfattning av resultatet av medborgardialogen finns längre ner på den här sidan.

Våren 2023 presenterade vi förslaget till ny översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd, och höll samråd mellan den 1 april och 31 maj. Under samrådstiden fanns möjlighet att lämna synpunkter och tycka till om förslaget. Under våren höll vi samrådsmöten där vi presenterade förslaget och det fanns möjlighet att ställa frågor direkt till tjänstepersoner och politiker.

Vad händer nu?

Nu, efter samrådet, bearbetas förslaget och i februari 2024 är planen att det bearbetade förslaget till ny översiktsplan för mindre tätorter och landsbygden ska presenteras i det skede som kallas granskning. Alla synpunkter som kom i på förslaget och kommunens bedömning av dem kommer att sammanställs i en samrådsredogörelse som sedan redovisas i granskningsförslaget. Under granskningsperioden finns återigen möjlighet att tycka till om förslaget.

Du kan ta del av samrådshandlingarna längre ner på den här sidan.

Tidplan (preliminär): ny översiktsplan för mindre tätorter och lands­bygd

 • 2021: start och medborgardialog
 • 2023, 1 april-31 maj: samråd
 • 2024, februari/mars: granskning
 • 2024, sommar: antagande av kommunfullmäktige

Här kan du ta del av vår nya översiktsplan för centrala tätorten (antagen 2023)

Sammanfattning

Vi planerar för 200 000 invånare i Jönköpings kommun och tar därför fram en ny översiktsplan. Vi kan inte säga säkert när vi kommer vara 200 000 invånare, men idag blir vi cirka 1500-2000 fler kommuninvånare om året och fortsätter utvecklingen i samma riktning kommer vi vara 200 000 invånare runt år 2050. Därför behöver vi ha en beredskap för att bli fler. Vi kommer nämligen behöva ungefär 30 000 bostäder varav 25 000 i centrala tätorten och 5000 i de mindre tätorterna och landsbygden, och totalt runt 27 500 nya arbetsplatser. Det är en stor ökning som kommer påverka och förändra mycket i kommunen; invånare, näringsliv, föreningsliv och många fler.

Utgångspunkter för ny översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd

Översiktsplanen för de mindre tätorterna och landsbygd omfattar bland annat Grän­na, Örserum, Ölmstad, Skärstad, Kaxholmen, Lekeryd, Tenhult, Ög­gestorp, Ryd, Norra Unnaryd och Bottnaryd och landsbygder runt omkring. Planförslaget är framtaget utifrån en ambition om att hela kommunen ska leva. För att uppnå det föreslår vi i planen ny bebyggelse främst inom 1000 meter från tät­ortscentrumen så att underlaget för befintlig service stärks. På landsbygden strävar vi efter att nya byggnader ska förläggas i anslut­ning till befintlig bebyggelse och vägnät så att de inte inverkar negativt på de areella näringarna.

Utgångspunkten för framtiden är att exploatering av brukningsvärd jordbruksmark inte ska ske. Målsättningen är att de mindre tätorterna och landsbyg­den ska växa proportionerligt i samma takt som centrala tätorten.

I Jönköpings kommun ska vi planera för en god livsmiljö för varje människa. Det innebär att våra offentliga rum bland annat ska upplevas som attraktiva, trygga och säkra och att de även kan utgöra mötesplatser i tätorterna. För folkhälsan är en god tillgång till parker och naturområden samt platser för idrott en viktig förutsättning. Vi ska planera för mycket grönska i tätor­terna för att ge livsmiljöer för djur och växter. Grönska bidrar även med andra nyttor för människan, så kallade ekosystemtjänster, så som svalka en varm sommardag, omhändertagande av dagvatten och motverkande av översvämning.

Samrådshandlingar och dokument (samråd 1 april-31 maj 2023)

Planbeskrivning

Planbeskrivning del 1 Pdf, 15.3 MB.

Planbeskrivning del 2 Pdf, 4.9 MB.

Hållbarhetsbedömning Pdf, 3.3 MB.

Information om dokumenten
Planbeskrivningen redogör för kommunens ställningstaganden inom olika sakområden. Planbeskrivningen är i del 1 indelad i de övergripande rubrikerna utvecklingsinriktning, mark och vattenanvändning samt socialt hållbart stadsbyggande.

Del 2 innehåller riksintressen och andra värden. För att få en fullständig bild av hur kommunen vill hantera mark- och vattenanvändningen behöver alla strategierna i dokumentet läsas.

Hållbarhetsbedömningen ger en samlad bild av planens konsekvenser och en del av den utgörs av miljökonsekvensbeskrivningen.

Plankarta

Plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om kartan

Översiktsplanen består av tre kartor, en planbeskrivning och en hållbarhetsbedömning. Kartorna och planbeskrivningen följer Boverkets modell för översiktsplanering. Kartorna är uppdelade i:

 • Utvecklingsinriktning
 • Mark- och vattenanvändning
 • Riksintressen och andra värden

Kartan utvecklingsinriktning ger en mycket översiktlig bild av kommunens viljeinriktning för hur de centrala tätorterna ska utvecklas. Kartan mark- och vattenanvändning anger vilken användning varje område ska ha i framtiden. Kartan riksintressen och andra värden presenterar olika planeringsförutsättningar till vilka hänsyn behöver tas i stadsplaneringsarbetet.

För att få mer information om de olika områdena kan du klicka på respektive område.

Planeringsunderlag, medborgardialog

Medborgardialog

Under hösten 2021 genomfördes en medborgardialog för att få in synpunkter och idéer kring den del av utbyggnadsstrategin som innefattar kommunens mindre tätorter och landsbygd. Här finns en sammanfattning av resultatet:

Se inkomna synpunkter på Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - mindre tätorter och landsbygden i en karta här Länk till annan webbplats.

pdf: Sammanfattning och resultat av medborgardialog utbyggnadsstrategi 200 invånare - mindre tätorter och landsbygd Pdf, 211.3 kB.

Naturinventeringar Västra Jära

Under 2019 arbetade kommunen fram ett samrådsförslag till ett nytt verksamhetsområde vid Jära/Svedbrantshult. Förslaget var ute på samråd under hösten 2019. Det beslutades senare att det fortsatta arbetet skulle ske inom ramen för arbetet med översiktsplanen för mindre tätorter och landsbygden, Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare. Sedan samrådet 2019 har en naturvärdesinventering, fågelinventering samt en groddjursinventering tagits fram för området.

I dokumentet Planeringsunderlag Jära/Svedbrantshult finns Naturvärdesinventering, Fågelinventering, Groddjursinventering samt det tidigare samrådsförslaget till Fördjupad översiktsplan med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning samt Samrådsredogörelse för samråd 2019.

Dokumentet utgör planeringsunderlag till Översiktsplan för mindre tätorter och landsbygden.

Planeringsunderlag Jära/Svedbrantshult Pdf, 26.3 MB.

Trafik- och mobilitetsanalys

Syftet med Trafik-och mobilitetsanalysen är att analysera hur olika trafikflöden kommer att påverkas av de tillkommande bostäderna och arbetsplatserna inom översiktsplan för de mindre tätorterna och landsbygden inom Jönköpings kommun.

Trafik- och mobilitetsanalys Pdf, 22.4 MB.

Ställ dina frågor

Om du har frågor får du gärna ställa dem via e-post: stadsbyggnad@jonkoping.se. Märk ärendet med Utbyggnadsstrategi 200 000 så försöker vi besvara dem så snart som möjligt.

Du kan också kontakta projektgruppen på översiktlig planering via kommunens kontaktcenter, tel: 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: