Stadsmiljöprogrammet

Här finns information om stadsmiljöprogrammet vars syfte är att ge inspiration till att skapa en spännande stad och öka medvetenheten om Jönköpings kvaliteter. 

Vi är många som bidrar till att Jönköping är och blir en attraktiv stad att vistas i. För att nå en god stadsmiljö krävs samverkan och en förståelse för olika behov av användningen och utformningen av de gemensamma vardagsrummen. Stadsmiljöprogrammet gör det  lätt att göra rätt!

Jönköpings stadsmiljö är en viktig del i hur kommunen uppfattas och om våra medborgare och besökare trivs här eller inte. Rekommenderar våra besökare i Jönköping andra att göra ett besök här? Hur ser livet mellan husen ut i Jönköping? Hur fungerar våra mötesplatser i staden?

2016-11- 24 antogs ett stadsmiljöprogram av kommunfullmäktige. Syftet med stadsmiljöprogrammet är att ge inspiration till olika möjligheter för att skapa en spännande stad och öka medvetenheten om Jönköpings kvaliteter. Målet är att åstadkomma ett så vackert, spännande och funktionellt stadsrum som möjligt.

Stadsmiljöprogrammet ska ses som ett stöd och verktyg att använda för alla inblandade. Förhoppningsvis ska det ge inspiration och råd för hur en mer spännande stad kan skapas.

Stadsmiljöprogrammets olika fördjupningar, som du hittar nedan, tydliggör vilka råd, lagar och regler som gäller för att skapa en så vacker och väl fungerande offentlig miljö för alla. Tillgängligheten står i fokus.

Stadsmiljöprogrammet Pdf, 8.3 MB.

Stadens evenemang

Evenemang med hög kvalitet gör stadsmiljön mer spännande och överraskande. Staden ska erbjuda stor variation och bredd gällande evenemang, avseende platser, genrer, färger och andra aspekter.

Stadsmiljön ska präglas av öppenhet och kreativitet. Även i områden som förtätas behöver det finnas mellanplatser för evenemang och upplevelser.

Jönköping blir betydligt mer attraktivt med fler stora och små evenemang. Stora evenemang kan exempelvis vara en torgkonsert med nationella och internationella artister – små evenemang kan exempelvis vara en kvartersloppis.

Jönköpings kommun ska ha en generös hållning för olika typer av evenemang. Evenemang som bryter ny mark, både gällande form och innehåll, ska aktivt uppmuntras. Kreativa evenemang skapar en överraskande och föränderlig stadsmiljö.

Dokumentet nedan ger råd och vägledning till den som vill arrangera ett evenemang ute på allmän plats i Jönköpings kommun. Det ska vara lätt att göra rätt!

pdf: Stadens evenemang
Pdf, 864.5 kB.

Polistillstånd Länk till annan webbplats.

Stadens konst

Temporär och permanent konst kan göra stadsmiljön mer attraktiv, vackrare och tankeväckande. En attraktiv stadsmiljö innebär att besökaren får en mångfald av intryck, ofta samtidigt. Intrycken kan vara av olika karaktär: behagliga eller obehagliga, underhållande eller tankeväckande. Ofta uppskattar besökare, vare sig det är turister eller invånare, konst som överraskar i stadskärnan.

Målsättningen är att staden i sig ska fungera som ett konstgalleri där besökaren möter konsten på oväntade platser. Konsten ska gärna rikta fokus mot Jönköpings unika stadskvaliteter, t.ex. närheten till vatten och dess topografi. I samband med den omfattande stadsutveckling som sker i kommunen bör konsten ha en central roll. För att skapa en spännande stadsmiljö för kommunens invånare och besökare bör Jönköpings kommun avsätta medel för konstnärlig gestaltning vid utformning av viktiga nya platser. Det ska beaktas tidigt i processen så att konstverket blir en integrerad del i platsen.

Gatukonst och graffiti kan göra stadskärnan mer attraktiv, överraskande och skapa en mer kreativ atmosfär. Förutsättningarna för denna konstform bör utvecklas i samarbete med utövare.

Dokumentet nedan ger tips, råd och inspiration när det gäller temporär och permanent konst i stadsmiljön. Det ska vara lätt att göra rätt!

pdf: Stadens konst Pdf, 841.1 kB.

Stadens skyltar och försäljning på allmän plats

Skyltar är en del av en levande stadsbild, både i det offentliga rummet och på husfasader. En skylt skapar intresse för byggnadens innehåll och förenklar orienteringen.

På vissa ställen upplevs skyltar som en naturlig del av miljön, medan de på andra platser kan upplevas som för påträngande. Skyltning och dess utformning är dessutom extra viktig i anslutning till verksamheter som industri, kontor och handel där företag behöver synas för att locka till sig kunder. Den kan även behövas för hänvisning av leveranstrafik och dylikt.

Skyltar ska synas och vara lätta att avläsa. En skylt som är väl utformad och placerad kan skapa ett positivt inslag i gatumiljö. En skylt ska vara informativ för den verksamhet som ska exponeras.

Precis som skyltar är en del av en levande stadsmiljö är lysande och belysta skyltar liksom reklamtavlor en självklar del av staden om natten. En skylt med bra belysning blir en naturlig del av och ett positivt tillskott till miljön, medan en LED-skylt eller felaktigt belyst skylt kan upplevas som påträngande och kan påverka rummet som helhet på ett negativt sätt. I vissa miljöer ställs större krav på mängden reklam och skyltars utformning. Till dessa miljöer hör främst kulturhistoriska och äldre bebyggelse. Rådgivning om utformning ges av stadsbyggnadskontoret.

Dokumentet nedan ger tips, råd och inspiration när det gäller skyltar, LED-skärmar och försäljning på allmän plats. Det ska vara lätt att göra rätt!

pdf: Stadens skyltar och försäljning på allmän plats - delprogram Pdf, 13.2 MB.

pdf: Riktlinjer för elektroniska skyltar i Jönköpings kommun Pdf, 250.5 kB.

Pdf - Riktlinjer för utsmyckning, skyltning och varuexponering på allmän plats Pdf, 287.1 kB.

Bygglovsansökan

Stadens uteserveringar

Stadens uteserveringar är en viktig del av vår stadsmiljö. Uteserveringarna är härliga inslag i stadsmiljön och bidrar på så sätt till en mer levande och attraktiv stadskärna.

Tätorterna inom Jönköpings kommun växer i snabb takt och under de senaste åren har det skett en stor tillökning av restaurang- och caféverksamheter och därmed fler uteserveringar.

Uteserveringar ligger ofta på allmän platsmark vilket innebär att de blir en del av de offentliga, representativa rum som ofta återfinns i stadskärnorna. De offentliga rummen tillhör kommunens alla invånare och alla bör därför ha ett intresse av att hålla dessa rum tilltalande, trivsamma och tillgängliga för alla.

För att säkerställa att utformningen av våra uteserveringar följer lagar och krav på tillgänglighet
och säkerhet, samt bidrar till mer attraktiva stadsmiljöer, har ett antal råd och riktlinjer tagits fram. Du hittar dem i dokumentet Stadens uteserveringar nedan. Det ska vara lätt att göra rätt!

pdf: Stadens uteserveringar Pdf, 1.8 MB.

pdf: Tips och inspiration - ett bildspel Powerpoint, 8.6 MB.

pdf: Vanliga frågor och svar om uteserveringar Pdf, 134.1 kB.

Sök tillstånd för uteservering

Serveringstillstånd

Polistillstånd Länk till annan webbplats.

Vad kostar det?

Tillgänglig stad

En tillgänglig miljö underlättar för alla, inte bara för personer med funktionsnedsättning. Jönköping ska vara en stad för alla!

Tillgängligheten har sedan 1 juli 2001 extra stöd i Plan- och bygglagen. Lagändringen innebär att det numera ställs krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska undanröjas på allmänna platser och på platser dit allmänheten har tillträde. Det innebär att både inne- och utemiljön ska utformas på ett sådant sätt att alla kan använda den till vad den är avsedd för. I Boverkets föreskrift BFS 2011:5 (ALM 2) beskrivs allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader.

Stadsbyggnadsnämnden har ansvaret för kommunens yttre offentliga miljö (allmän plats) såsom gator, gång-, cykelvägar och torg. Tillgänglighet inomhus är också viktigt men behandlas inte i stadsmiljöprogrammet.

Dokumentet nedan innehåller råd och riktlinjer för god tillgänglighet. Det ska vara lätt att göra rätt!
Se även filmen nedan.

pdf: Tillgänglig stad Pdf, 755.1 kB.

Senast granskad/publicerad: