TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Rosenlund/Liljeholmen, nya vatten- och avloppsledningar

Förnyelse av vatten- och avloppsledningar ska starta på Liljeholmen och Rosenlund från våren 2023.

Två personer jobbar i schakt med ledningar.

Du kommer att få informationsbrev i god tid inna vi påbörjar arbetet i ditt område och hur det påverkar dig.

Vad är det som ska göras?

  • De 80-120 år gamla vatten- och avloppsledningarna byts ut, och kompletteras med nya dagvattenledningar.
  • Jönköping energi byter skarvar i fjärrvärmenätet.
  • Fastighetsägarna i områdena måste separera regnvattnet från den privata avloppsservisen och ansluta regnvattnet till den nya kommunala dagvattenservisen.

Hur påverkar det dig?

  • Framkomlighet för gående och cyklister prioriteras under arbetets gång.
  • Vissa gator kommer stängas av periodvis under projektets gång. Det är för att vi ska komma åt alla ledningar som ska ersättas.
  • Vid arbetet med vattenledningar kan tillfälliga tryckförändringar och missfärgningar av dricksvatten uppstå.
  • Arbetet under byggtiden kan orsaka buller och vibrationer.
  • Möjlighet att parkera fordon kan påverkas under den tid arbete pågår.

Varför gör vi detta?

Jönköpings kommun har genomfört en kartläggning av VA-nätet. Den visar att stora områden inom Jönköping behöver nya vatten-, spill- och dagvattenledningar.

Det är ett omfattande arbete att byta gamla ledningar och lägga separata dagvattenledningar för att öka kapaciteten. Påverkan för trafikanter och boende kan inte undvikas. Nya rör och ökad kapacitet kommer att minska risken för mark- och källaröversvämningar vid intensiva regn.

Hur ska vi göra detta?

På platser där gatan måste grävas upp används ibland så kallade schaktlådor, vilket sparar mycket tid i efterarbetet och innebär att betydligt mindre yta berörs än vid vanlig schaktning.

På en del sträckor kommer så kallade rörspräckning och relining att användas, där man ersätter ledningarna utan att behöva gräva upp gatan. Bara mindre grävningar vid anslutningspunkter behövs, vilket innebär mindre störning för allmänheten, och metoden sparar flera arbetsmoment.

Kartbild

Via länken kan du få upp en större bild över hela VA-förnyelsen i Jönköping eller över områdena Rosenlund och Liljeholmen:

Läs mer om VA-förnyelsen

Tidsplan

Projektet beräknas pågå till 2027.

Karta över planeringen för VA-förnyelse Liljeholme och Rosenlund.