search
Sök
menu
Meny

Stadsdelsutveckling på Öxnehaga

Öxnehaga centrum med grön omgivning.

Vi arbetar tillsammans med boende och verksamma i området med stadsdelsutveckling på Öxnehaga. Det gör vi för att de som
bor här ska kunna påverka sin närmiljö så att den blir ännu bättre och trivsammare.

Vi vill veta vad du tycker om Öxnehaga centrum!

Genom åren har det varit flera dialoger om Öxnehagas utveckling som vi givetvis har med när vi jobbar med utvecklingen av Öxnehaga. Men nu finns ytterligare en chans att tycka till inför arbetet med detaljplanen. Du deltar helt anonymt och enkäten är öppen fram till och med 1 juni 2021.

Aktuellt om pågående utvecklingsarbeten på Öxnehaga


Information och medborgardialog våren 2021
Under april och maj kommer vi skicka ut information till alla hushåll på Öxnehaga för att informera om utvecklingsarbetet med stadsdelen och att ge möjlighet att lämna synpunkter i en medborgardialog som framförallt handlar om Öxnehaga centrum. Medborgardialogen blir i form av en webb-enkät, men vi planerar också att finnas på plats vid något tillfälle vid Öxnehaga centrum för att prata om utvecklingen. Givetvis med säkra förutsättningar med tanke på coronaviruset.

Ny detaljplan för centrum och Oxhagsgatan
Oxhagsgatan och Öxnehaga centrum kan utvecklas och bli mer attraktiva. Det tror vi skulle vara bra för alla som bor och verkar här. För att göra det behöver vi ta fram en ny detaljplan som tillåter utveckling av området och det arbetet har startar i början av 2021. Detaljplanen styr vad, var och hur det får byggas nytt.

Utvecklingen av Öxnehaga centrum skulle till exempel kunna innebära att gatan och torget byggs om och att det blir nya byggnader för både verksamheter och bostäder i framtiden.

Läs mer om ny detaljplan för Öxnehaga centrum

Aktivitets- och utvecklingscentrum
Ett allaktivitetshus är något som många efterfrågat. Det finns inga formella beslut eller någon tidplan ännu för detta. Just nu har vi dialog med olika aktörer och organisationer för att hitta former för samverkan för att skapa någon form av aktivitets- och utvecklingscentrum på Öxnehaga. Vi behöver vara många som bidrar till detta! Kontakta oss gärna om du har idéer eller vill engagera dig eller din förening i detta arbete (se kontaktuppgift till Caroline Fronér nedan).

Delmos-projekt på Öxnehaga
Delegationen mot segregation, Delmos, delar ut statsbidrag till arbete för att minska social och ekonomisk segregation. Öxnehaga är ett av områdena som berörs av flera av dessa projekt, några av dem är:

Projektet Egenkraft handlar om har få fler i jobb och utbildning för att klara sin egen försörjning.

Projektledare: Hatun Ün, arbetsmarknadsavdelningen,
hatun.un@jonkoping.se, 036-10 73 40

Projektet Jämlik och utökad medborgarservice handlar om att ska vara enkelt att nå och prata med kommunen. Målet är att alla ska kunna få den hjälp de behöver, utan att behöva ha kunskap om kommunens organisation.

Projektledare: Elisabet Malmström, kommunikationsenheten,
elisabet.malmstrom@jonkoping.se, 036-10 79 50

Projektet Stärkt civilsamhälle ska stärka civilsamhället och i synnerhet föreningslivet. På Öxnehaga finns ganska få aktiva föreningar jämfört med andra stadsdelar. Ett starkt föreningsliv främjar social sammanhållning och därmed integrationen.

Projektledare: Caroline Fronér, föreningsutvecklare i Jönköpings kommun,
caroline.froner@jonkoping.se, 036-10 21 13

Läs med om kommunens Delmos-projekt

Uppdragsbeskrivning i korthet

Stadsbyggnadsnämnden har tagit beslut om en uppdragsbeskrivning där dessa åtgärder finns med. Nedan beskrivs innehållet i den kortfattat.

Allaktivitetshus

Bland åtgärdsförslagen från de boende var det särskilt ett förslag som utmärkte sig – önskan om ett allaktivitetshus. Ett allaktivitetshus är en plats där olika funktioner och verksamheter finns samlade och människor i olika åldrar och med olika intressen kan mötas under samma tak. En sådan mötesplats kan inrymmas i befintliga eller för ändamålet nybyggda lokaler.

Exempel på vad ett allaktivitetshus kan innehålla är:

  • föreningsverksamhet
  • uppehållsrum
  • näringsverksamhet
  • offentliga verksamheter.

Ett företagsvänligare klimat

Fler företag kan göra Öxnehaga till en levande stadsdel där man inte bara bor, utan även bedriver verksamhet. Genom exempelvis bokaler, coworking och nyetableringar i centrum kan Öxnehaga bli en plats där fler människor arbetar. Ett allaktivitetshus skulle kunna vara ett förslag på sätt att kombinera dessa möjligheter.

Utveckling av torget samt aktivitets- och lekytor

Torget har potential att bli en mötesplats för alla. Utrymme för olika åldersgrupper och evenemang kan bidra till liv och rörelse och göra torget till en plats där man gärna stannar upp. Flera av aktivitetsytorna är välanvända och behovet av förbättringar är många. Bland annat finns det förslag på att rusta upp Puls Arena och skapa nya lekplatser. Det finns också önskemål om förbättrade fotbollsplaner.

Utvecklingen av Bondberget – Öxnehagas juvel

Bondberget är en uppskattad plats som ökar livskvalitén för de boende i Öxnehaga, och området gränsar också till Kungsängen och Ekhagen. Det innebär att 15 000 invånare bor med en direkt koppling till berget. Hur lockar vi de boende i närområdet till att vara i den fina naturmiljön? Vad finns det att göra och uppleva i skogen och i backarna med den vackra utsikten? Hur kan vi göra Öxnegården till en oas för alla som vill ha en naturupplevelse? Dessa frågor vill vi få svar på från de boende i området och så tillsammans utveckla området.

Sammankopplingen av Öxnehaga med andra stadsdelar

I projektet för Öxnehagas utveckling kommer en översyn av kopplingar till Huskvarna Söder, Huskvarna centrum, Österängen, Kungsängen och Ekhagen att göras. För att en koppling ska användas av alla måste den vara trygg. Därför kommer det att satsas på ökad trygghet på befintliga gång- och cykelvägar.

Hur väl ett område är sammanbyggt med den övriga staden utgör en stor del av områdets grundläggande förutsättningar att växa och bli en del av staden som helhet. Integrerade stadsdelar är bra för hela staden och inte bara de som bor i en stadsdel.

Utveckling av Öxnehaga centrum och Oxhagsgatan

Förbättring av Oxhagsgatans gatusektion. Oxhagsgatan behöver förändras för att dess liv och rörelse ska bli mer sammanhängande med Öxnehaga centrum. En översyn av Oxhagsgatan kan leda till att såväl fotgängare och cyklister kan känna sig tryggare samtidigt som hastigheten hos övrig trafik anpassas med hänsyn till de som rör sig längs gatan.

Omvandling av fler centrala områden för att främja områdets liv och innehåll. En del parkeringsplatser kring Oxhagsgatan skulle kunna flyttas och utrymmet användas till annat som främjar folklivet i området. En översyn av parkeringsplatser kan göra området tryggare och mer trivsamt.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper med deltagare från flera kommunala verksamheter och bostadsbolaget Vätterhem är sammansatta och kommer samverka med andra aktörer på Öxnehaga.

Kontakt

Projektledare
Joel Säll
Tfn: 036-10 59 31