Nyanlända barn och elever

Här finns information för dig som är vårdnadshavare till nyanlända barn och elever. Här får du veta hur hur skolgången påbörjas och hur anmälan går till.

Information om förskola och skola för nyanlända barn och ungdomar från Ukraina

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Men de bör tas emot senast en månad efter ankomsten.

Barn som fyllt 1 år har rätt till förskola på samma villkor som svenska medborgare. Barnet garanteras en förskoleplats inom fyra månader.

  1. Registrera barnet/ungdomen som flykting hos Migrationsverket
  2. Kontakta därefter aktuell mottagningsenhet för att söka plats i förskola eller skola
  3. Barnet/ungdomens skolkunskap kartläggs av mottagningsenheten
  4. Barnet/ungdomen klassplaceras på en skola i kommunen. Placeringen sker, i den mån det är möjligt, utifrån kartlagd skolkunskap och närhetsprincipen

Kontakta mottagningsenheterna för bokning av inskrivningssamtal:

Ålder 1-15 år:
Telefon: 036-10 67 39
E-post: mottagningsenheten@jonkoping.se

Ålder 16-20 år:
Telefon: 036-10 69 05
E-post: mottagningsenheten.gy@jonkoping.se

Publicerad: 2022-03-18

Nyanlända elever i grundskoleålder påbörjar sin skolgång med kartläggningen på Mottagningsenheten. Elever i gymnasieåldern tas emot på Bäckadalsgymnasiet.

Den pedagogiska kartläggningen gäller för alla elever som kommit till Sverige de senaste fyra åren och därmed definieras enligt Skolverket som nyanländ elev. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan.

Förskola

När en nyanländ familj med förskolebarn önskar förskoleplats ska man alltid vända sig till Mottagningsenheten. Där sker ett inskrivningssamtal. Syftet med samtalet är dels att kommunen ska få information om barnet och dels att ge familjen en första information om förskolan i Jönköpings kommun.

Grundskola

En nyanländ elev ska inom två månader från det att han eller hon tagits emot i skolväsendet placeras i en årskurs som är lämplig med hänsyn till ålder, förkunskaper och personliga förhållanden. Eleven ska inom samma tid placeras i en undervisningsgrupp. Rektorn får besluta om undervisning i förberedelseklass om eleven saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen.

Undervisningen avslutas när eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att kunna delta i den ordinarie undervisningen i ämnet. Undervisning i förberedelseklass pågår inte längre än två år.

Efter grundskolan går eleven antingen vidare till nationellt gymnasieprogram eller ett introduktionsprogram.

Gymnasieskola och språkintroduktionsprogram

Inskrivning för nyanlända elever i gymnasieålder görs i mottagningsklassen på Bäckadalsgymnasiet vid ett inbokat samtal med lärare och eventuellt tolk. Efter kartläggning placeras eleven på språkintroduktionsprogrammet på Bäckadalsgymnasiet.

När programmet är avslutat söker eleven sig vidare till andra gymnasieprogram, folkhögskola eller vuxenutbildning, alternativt börjar jobba.

Anmälan för nyanlända barn och elever

Anmäl barn i förskoleålder eller elev i grundskoleålder till biträdande chef på mottagningsenheten.

Anmälan för elever i gymnasieålder görs till lärare för mottagningsklass på Bäckadalsgymnasiet. Kontaktuppgifter finns nedan.

Information in English

Linked below is information for the guardians of newly arrived children and students. You will find out about the registration process and the procedure for school start.

Newly arrived children and students (in English)

KONTAKT

Mottagningsenheten
Besöksadress: Stenhuggargatan 25 (Kunskapens hus), 553 23 Jönköping

Erica Clack
Chef modersmål och mottagningsenheten

Telefon: 036-10 22 38

E-post: erica.clack@jonkoping.se

Ahmad Mahmoud
Biträdande chef mottagningsenheten

Telefon: 036-10 75 84

E-post: ahmad.mahmoud@jonkoping.se

Elsemaj Isaksson
Gymnasielärare, kontaktperson för nyanlända till mottagningsklass på Bäckadalsgymnasiet

Telefon: 036-10 69 05

E-post: else-maj.isaksson@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: