Dragonens förskola

Lekplats och byggnad vid Dragonens förskola.

Dragonens förskola ligger mitt i centrala Jönköping. Förskolan har närhet till kultur och natur; bibliotek, John Bauer parken och Rocksjön, flera lekplatser och Upptech.

Vår verksamhet bygger på en tro på barnet, att de har en egen drivkraft och vilja att lära. Vi arbetar projektinriktat för att skapa ett mångsidigt lärande som styrs av barnens nyfikenhet och intressen utifrån förskolans läroplan, Lpfö 18. Vi har en föränderlig lärmiljö där undervisningstillfällen utformas efter barnens intressen och behov. I våra ateljéer får barnen möjlighet att uttrycka sin fantasi och kreativitet i sitt skapande på ett hundraspråkligt sätt. Vi har rika valmöjligheter att utforska vår närmiljö som bjuder på både skog, sjöar, parker och närhet till t.ex. bibliotek och Upptech.

Vi vill skapa en trygg, rolig och lärorik verksamhet för ditt barn. Vill du veta mer om oss, ring och boka tid för ett besök.

Dragonens förskola tillhör Kålgårdens förskoleområde.

Förskolan har öppet kl. 06.30-17.00.
Välkomna till oss på Dragonens förskolan!

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare inbjuds flera gånger om året att delta i samtal, möten och forum kring ditt barn. Du är alltid välkommen att komma med tankar och idéer om hur vi kan göra förskolan ännu bättre, dina synpunkter är viktiga och får oss att växa.

Våra avdelningar

  • Blå: 1–3 år
  • Röd: 3–5 år
  • Smaragden: för barn inom autismspektrumtillstånd.
  • Juvelen 1–5 år

Avdelningarna samverkar i samband med öppningar och stängningar samt över frukost och mellanmål.

Smaragden, för barn inom autismspektrumtillstånd

Smaragden är en nystartad avdelning för barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Barngruppen är liten och personaltätheten hög. Vår verksamhet utformas utifrån förskolans läroplan och undervisningen anpassas efter barnens förmågor och utvecklingsnivå. Vi har en väl anpassad, trygg och tillgänglig lärmiljö som ger varje barn möjlighet och inspiration till ett lärande och en utveckling. Vårt arbete fokuseras på att stimulera till samspel, kommunikation, trygghet och självständighet efter varje barns förutsättningar.

Pedagogik

Undervisningen på Smaragden utgår från förskolans läroplan Lpfö 18 samt Kålgårdens förskolors gemensamma mål, projekt och planer. Barnen på Smaragden har individuella
dagsschema för att skapa trygghet och struktur över dagen. Varje barn har dagligen enskild undervisningsstund med en pedagog där innehåll anpassas utefter det enskilda barnets styrkor och behov.

Smaragden använder sig av AKK, alternativ och kompletterande kommunikation till exempel TAKK, teckenkommunikation och PECS, bildkommunikation. Förskolan arbetar inkluderande med de andra avdelningarna på Dragonen. Hela dagen eftersträvas en pedagogisk och trygg miljö som ger barnen ett sammanhang och möjlighet att fungera så självständigt som möjligt. Pedagogerna har ett gemensamt lågaffektivt förhållningssätt och ett tydliggörande arbetssätt gentemot barnen.

Personal

På Smaragden arbetar förskollärare och specialpedagog med autismspecifik kompetens. Där eftersträvas en trygg personalgrupp, kontinuitet och få personalbyten. Det är viktigt att pedagogerna känner barnen och de olika uttryckssätt som förekommer i arbetet med dem.

Pedagogerna får utöver generell kompetensutbildning, kompetensutbildningsinsatser avseende alternativa verktyg, handledning samt ingår i ett nätverk med andra pedagoger. Pedagogerna behöver vara väl uppdaterade gällande förskolans läroplan.

Ansökan om plats

Det är vårdnadshavare som ansöker till den särskilda verksamheten. Vårdnadshavare skickar in underskriven ansökan (inkl. aktuella utlåtanden), i pappersform till utbildningsförvaltningen.

Ansökan överlämnas sedan för beredning till samordnare för särskild verksamhet. Mottagningsgruppen bedömer ansökningarna och efter yttrande, tillstyrker eller avslår chef för avdelningen Lärande och utveckling, beslut i ärendet för delegation.

Läs mer om förskolans särskilda verksamhet och hämta blankett för ansökan

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kvalitetsarbete på Kålgårdens förskolor

Systematisk kvalitetsarbete på vår förskola

Systematiskt kvalitetsarbete är i vår verksamhet kopplat till pedagogisk dokumentation och reflektion som en möjlighet för utveckling. Pedagogisk dokumentation handlar bland annat om att följa upp arbetet med barnen och att göra barnen delaktiga och reflektera över sitt lärande. Genom uppföljning och utvärdering av verksamheten kan vi:
• Få syn på arbetssätt och utveckla våra arbetsprocesser
• Organisera för utveckling
• Effektivt bedöma kvaliteten
• Identifiera vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla och förbättra kvaliteten
• Planera undervisningen

Det finns inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inga fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att följa upp och utvärdera verksamheten. Barnen ska vara delaktiga och deras röster ska lyftas fram. Verksamheten ska bedrivas med ett tydligt barnperspektiv och föräldrar ska ha inflytande.

Avdelningsnivå

Varje vecka genomförs avdelningsreflektion där arbetslagen arbetar utifrån vår gemensamma struktur. Observationer och reflektioner ligger till underlag för analysarbetet över hur barnen ges möjlighet att utvecklas i vår verksamhet.

Enhetsnivå

Vi har varje läsår ett pedagogiskt årshjul som säkerställer systematiken i kvalitetsarbetet. Genom kontinuerliga uppföljningar av det pågående arbetet säkerställer vi enheternas kvalitet. I vår kvalitetsgrupp reflekterar vi och analyserar olika processer kopplat till hur vi organiserar verksamheten på bästa sätt för att gynna barnens utveckling och lärande.

Utvecklingsområden

Genom den pedagogiska dokumentationen och den kontinuerliga reflektionen och analysen i det systematiska kvalitetsarbetet identifierar vi utvecklingsområden inför kommande verksamhetsplanering.

Trygghet och likabehandling på Dragonens förskola

Vi strävar mot en miljö som är fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Att alla barn och vuxna ska känna glädje och trygghet över att vara på våra förskolor.

  • Alla vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på våra förskolor och alla barn ska vara trygga i våra verksamheter.
  • Ett uppdrag vi har är att årligen upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.
  • Vi ska också aktivt arbeta för att barn och vårdnadshavare känner sig trygga i våra verksamheter och en viktig grund till detta läggs under inskolningen av barn och vårdnadshavare på våra förskolor.
  • Vid upptäckt av diskriminering eller kränkningar ska en utredning startas och en anmälan göras till huvudmannen.
  • Likabehandlingsfrågorna arbetar vi med i vår verksamhetsgrupp.

Lagar och läroplan
Skollagen 2018:800, Diskrimineringslagen 2008:567 och Läroplan för förskolan 18 talar om för oss att vi ska arbeta mot all form av diskriminering och kränkningar.

Kontakta oss

Dragonens förskola
Västra Holmgatan 10
553 23 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Tillförordnad rektor

Sinikka Sandberg

036-10 30 35

Biträdande rektor

Annika Nilsen

036-10 22 20

Skoladministratör

Annika Florin

036-10 67 17

Specialpedagog

Helen Runald

036-10 39 52

Specialpedagog

Linda Dahlström

036-10 58 84

IT-ansvarig

Elisabet Berglund

036-10 64 13

Utvecklingsledare, VFU-ansvarig

Sofie Ingemalm

036-10 31 61Senast granskad/publicerad: