Modersmål, flerspråkighet i skolan

Här finns information om modersmålsundervisning som erbjuds till barn och elever i kommunal grundskola och gymnasieskola.

Modersmålsenheten erbjuder modersmålsundervisning för barn och elever från och med årskurs 1 i grundskolan.

Vi erbjuder modersmålsundervisning i 44 språk. De största språken i Jönköpings kommun är:

  • arabiska
  • assyriska
  • somaliska
  • bosniska
  • engelska

Modersmål erbjuds till kommunala grund- och gymnasieskolor och fristående skolor i vår kommun, från och med årskurs 1 till och med år 3 på gymnasiet.

Förutsättning för att få undervisning i modersmål

  • att eleven har grundläggande kunskaper i språket och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • att eleven önskar få undervisningen
  • att det finns minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning
  • att det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisningen är avgiftsfri.

Ansökan läsåret 2024/2025

De elever som redan har modersmålsundervisning gör ingen ny ansökan utan eleven förväntas ha det fortsättningsvis.

Elever som inte läser modersmål behöver ansöka om det. Ordinarie ansökningsperiod inför kommande läsår är alltid 15 januari–15 februari.

Inkommer sena ansökningar, som uppfyller kraven för modersmålsundervisning, efter den 18 september får start av undervisning vänta till nästkommande läsår. Undantag är elever som kommer inflyttande under läsåret.

När ordinarie ansökningsperiod inför kommande läsår är stängd används pappersblankett som finns hos administratörerna på skolorna.

Blanketten fylls i av vårdnadshavare (om eleven är under 18 år) och skrivs under av rektor – skolan skickar sedan in blanketten till modersmålsenheten.

Modersmål underlättar lärandet

Forskning visar att undervisning i modersmålet underlättar lärandet i både svenska och andra ämnen. Modersmålet har även stor betydelse för dessa elevers identitet och självkänsla.

Idag är många av Sveriges elever i grund- och gymnasieskolan födda utomlands, eller i Sverige av föräldrar med annat ursprung. De flesta av dem har därför ett annat modersmål än svenska.

Nationella minoritetsspråk

Lagen säger att språken ska skyddas och främjas och de nationella minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur.

Det som är utmärkande för Sveriges nationella minoriteter – samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar – är att de har funnits länge i Sverige.

De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska och meänkieli. En viktig del av minoritetspolitiken är att ge stöd till dessa språk, så att de hålls levande. Språket ses då inte bara som ett medel för utbyte av information utan även som en del i elevernas identitetsskapande.

Begränsningen i antal elever som ansöker om modersmål enligt skolförordningen 5 kap § 10 gäller inte nationella minoritetsspråk eller ett nordiskt språk. Eleven behöver dock ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål.

Alla elever ska ges kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökade rättigheter till förskoleverksamhet på modersmål och modersmålsundervisning i grund och gymnasieskolan. Syftet är att fler elever ska läsa minoritetsspråken och på så vis värna och bevara språken och kulturerna. I Skolverkets informationsbroschyr om nationella minoriteter i skolan finns de utökade rättigheterna.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. När det gäller romska elever som kommer från utlandet kan undantag göras om det finns särskilda skäl. I Jönköpings kommun får alla barn/elever som har ansökt om modersmål i finska och som har grundläggande kunskaper i språket.

Läs mer om: Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Länk till annan webbplats.

Modersmål i grundskola och anpassad grundskola

I modersmålsundervisning får ditt barn möjlighet att utveckla sitt modersmål genom att tala, lyssna, läsa och skriva. Modersmålet ska vara ett språk som barnet förstår och talar i hemmet dagligen med en eller båda föräldrar

För att vi ska kunna undervisa i ett modersmål måste det finnas minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning och att det finns en lämplig lärare.

Det språk som eleven väljer bör gälla från åk 1 till gymnasiet. Endast ett språk kan läsas som modersmål. Modersmålsundervisningen är avgiftsfri.

Vi förväntar oss att ditt barn vill komma till modersmålslektioner och delta aktivt i sina studier för att nå så goda resultat som möjligt. Modersmålsundervisning ges utanför elevers ordinarie skolschema 60 minuter varje eller varannan vecka.

Våra modersmålslärare har många skolor de arbetar på och äldre elever har olika skoltider. Därför undervisas ofta elever i olika åldrar i samma grupp på en skola eller tillsammans med elever från olika skolor på en skola när det gäller äldre elever. Vårdnadshavare kan också skjutsa sitt barn till en annan skola för att barnet ska få möjlighet att delta i modersmål med andra barn i samma språk. I en del språk erbjuds fjärrundervisning.

Modersmålsläraren arbetar med sina elever mot de mål som finns enligt läroplaner och kursplaner i modersmål för grund- och anpassad grundskola som gäller i hela Sverige. (LGR22 och Läroplan för anpassad grundskola 2011 ).

Elever får betyg i modersmål första gången i årskurs 6 och sedan varje läsår.

Modersmål i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Gymnasieelever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål.

Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den svenska kulturen.

Modersmålet ska vara ett språk som talas i hemmet dagligen med en eller båda föräldrar. En förutsättning för att starta undervisning i ett språk är att det finns minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning och att det finns en lämplig lärare.

Vi förväntar oss att elever har grundläggande kunskaper från grundskolan. Närvaroplikt gäller även på modersmålslektioner. För att nå så goda resultat som möjligt krävs ett aktivt deltagande i studier. Modersmålsundervisning ges utanför elevers ordinarie skolschema 60 minuter varje vecka.

Våra modersmålslärare har många skolor de arbetar på och äldre elever har olika skoltider. Därför undervisas ofta elever i olika åldrar i samma grupp på en skola eller tillsammans med elever från olika skolor på en skola när det gäller äldre elever. I en del språk erbjuds fjärrundervisning.

Modersmålsläraren arbetar med sina elever mot de mål som finns enligt nationella läroplaner och ämnesplaner i modersmål för gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Eleverna i gymnasieskolan har möjlighet att läsa tre kurser i modersmål som totalt ger 300 poäng och i anpassad gymnasieskola en kurs 100 poäng. Eleverna börjar med Kurs 1 (100 p) i modersmål, därefter kan elever välja Kurs 2 (100 p) eller Aktiv tvåspråkighet (100 p).

För blivande årskurs 1 i gymnasiet väljer de modersmål när de gör sitt gymnasieval på webben.
Om elev i åk 2 och 3 vill fortsätta med nästföljande modersmålskurs kommande läsår, kontakta din skola senast 10 februari.

Studiehandledning på modersmål

Det finns en stödinsats i grund- och gymnasieskolan som kallas ”studiehandledning på modersmålet”. Studiehandledning kan erbjudas på elevens modersmål eller på det starkaste skolspråket.

Studiehandledning ska stödja elevens kunskapsutveckling i olika ämnen. Studiehandledning ska hjälpa eleven mot utbildningens mål. Skolans rektor beslutar om en elev ska ha studiehandledning.

Information om studiehandledning till elever Pdf, 142.1 kB.

Information om studiehandledning till vårdnadshavare (svenska) Pdf, 136.2 kB.

Information om studiehandledning till vårdnadshavare (arabiska) Pdf, 171.8 kB.

Information om studiehandledning till vårdnadshavare (persiska/dari) Pdf, 168.9 kB.

Information om studiehandledning till vårdnadshavare (engelska) Pdf, 123.4 kB.

Information om studiehandledning till vårdnadshavare (somaliska) Pdf, 145.3 kB.

Kontakta oss

Modersmåls- och mottagningsenheten (Kunskapens hus)
Stenhuggargatan 25
553 23 JÖNKÖPING

Titel

Namn och e-post

Telefon

Chef

Erica Clack

036-10 22 38

Biträdande chef

Ahmad Mahmoud

036-10 75 84

Skoladministratör

Marie Pålsson

036-10 64 71

Skoladministratör

Victoria Gustafsson

036-10 62 52

                                                                                                

Senast granskad/publicerad: