Gethagens förskola

Det ska vara tryggt, lärande och roligt att vara på Gethagens förskola. Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn.

Vi vill skapa en trygg, rolig och lärorik verksamhet för ditt barn! Gethagens förskola ligger i centrala Öxnehaga med närhet till skog och natur. Vi strävar efter ett öppet klimat mellan personal, barn och vårdnadshavare och en välkomnande miljö för alla. Arbetet fokuseras på att stimulera till samspel, kommunikation, trygghet och självständighet efter varje barns behov och förutsättningar. Teamwork helt enkelt.

På förskolan finns två avdelningar för barn 1-5 år samt en avdelning för barn inom autismspektrumtillstånd.

Gethagens förskola ingår i Öxnehaga förskoleområde som består av Kalvhagens förskola, Oxhagens förskola, Kohagens förskola och Gethagens förskola

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Våra ledord är trygg, lärande och rolig. På Gethagens förskola arbetar vi tillsammans för barnens bästa med ett positivt förhållningssätt som grund. Med hjälp av pedagogisk dokumentation vill vi lyfta varje enskilt barn men även visa på den kompetens som barngruppen skapar.

Barnen ska bli delaktiga i sitt eget lärande genom motiverande, inspirerande förskollärare och barnskötare som lockar fram barnens inneboende kreativitet, samtidigt som vi hjälper dem att möta en föränderlig värld.

Flickor och pojkar ska bemötas jämlikt utifrån sina behov och intressen som individ. Likheter och olikheter ska mötas i ett öppet och tillåtande klimat där man vågar vara sig själv.

Du som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare inbjuds flera gånger om året att delta i samtal, möten och forum kring ditt barn. Du är alltid välkommen att lämna tankar och idéer om hur vi kan göra förskolan ännu bättre, dina synpunkter är viktiga.

Avdelningar

På Gethagens förskola finns två avdelningar för barn 1-5 år samt en avdelning för barn inom autismspektrumtillstånd där barngruppen är liten och personaltätheten hög. Samverkan sker mellan avdelningarna i olika pedagogiska aktiviteter.

Räven, 1–3 år

Grodan, 3–5 år

Regnbågen Månen, för barn inom autismspektrumtillstånd

Regnbågen Solen, för barn inom autismspektrumtillstånd

Ansökan till Regnbågen (och till förskolans övriga särskilda alternativ) gör du via länken under E-tjänster.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Regnbågen, för barn inom autismspektrumtillstånd

Regnbågen är en förskoleverksamhet som ingår i Öxnehaga förskoleområde. Verksamheten består av tre avdelningar. Två avdelningar är placerade på Gethagens förskola och en avdelning är placerad på Kalvhagens förskola. Verksamheten är avsedd för barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd. De barn som är i behov av att den fysiska och pedagogiska miljön är särskilt anpassad och strukturerad kan erbjudas en placering. Barngruppen är liten och personaltätheten hög. Arbetet fokuserar på att stimulera till lek, samspel, kommunikation, trygghet och självständighet utifrån varje barns behov och förutsättningar.

Verksamhetsplan för Regnbågen, särskild verksamhet

2023-01-05

Rektor

Uppdraget är att skapa en verksamhet som på bästa sätt anpassar undervisning, lärmiljö och läromedel så att barnen i verksamheten får så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas mot utbildningens mål. Utgångspunkten är ett inkluderande arbetssätt men för vissa barn kan det vara avgörande att gå på en förskola där anpassningen är gjord utifrån funktionsvariation. På så sätt kan barnet ha större möjligheter att nå målet. Rektor ska organisera, sätta upp tydliga mål för verksamheten samt följa upp dessa. Personal med adekvat kompetens ska rekryteras och rektor ska se till att kompetensinsatser riktade till personalen genomförs.

Syfte

Syftet med verksamheten är att ge barnen rätt stöd för att kunna erbjuda goda inlärningsmöjligheter med pedagogiskt anpassad och strukturerad inlärningsmiljö, där hänsyn tas till vars och ens specifika behov. Genom ett systematiskt arbetssätt utvecklar barnen sin förmåga att lära och tillägna sig ny kunskap. Alla barn ska erbjudas en lärandemiljö som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap.

Mål

 • Alla barn ska få möjlighet till anpassad undervisning utifrån förskolans läroplan, med stöd av en anpassad pedagogisk miljö där tillgång finns till kompenserande strategier och hjälpmedel.
 • Alla barn ska ges möjlighet till kommunikation och gemenskap med andra.
 • Alla barn ska uppleva trygghet som skapar nyfikenhet, motivation att söka kunskap och utveckla sociala färdigheter.

Tillgänglighet utifrån funktionsnedsättningen

Tillgängligheten i förskolan styrs av skollagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. I förskolan ska alla barn kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden. Tillgänglighet i förskola handlar bland annat om att tänka igenom vilka individuella behov som finns i gruppen. Utifrån det kan lokaler anpassas och utnyttjas på ett medvetet sätt så att barnen upplever delaktighet och social trygghet. När planering och organisering av utbildning eller verksamhet sker behövs olika konsekvenser på organisations-, grupp- och individnivå beaktas.

Vad innebär funktionsvariation

Funktionsvariation hos barn på Regnbågen innebär att de har en diagnos inom autismspektrumtillstånd. Ibland har barnen också en eller flera tilläggsdiagnoser inom det neuropsykiatriska området eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Autism innebär ett delvis annat sätt att uppleva, tolka och tänka än vad de flesta har. Det handlar bland annat om hur man uppfattar socialt samspel, generaliserar kunskap, sammanfogar detaljer och bearbetar sinnesintryck. Autism kan ta sig uttryck på många olika sätt beroende på individens erfarenheter, personlighet och det sammanhang de befinner sig i. Det som är gemensamt för alla former av autism finns inom områdena:

 • Begränsningar i ömsesidigt socialt samspel och kommunikation
 • Begränsade, repetitiva och stereotypa beteenden, intressen och aktiviteter.
  (Autism och Aspergerförbundet)

För många barn inom autismspekrumtillstånd är det svårt att hantera dagliga rutiner som mat-, sov- och toalettsituationer.

 • En del barn kan ha ett avvikande ätbeteende. Matsituationerna kan bli svåra och
  de äter kanske inte den mat som bjuds. Kanske vill de bara äta vissa utvalda
  matprodukter.
 • En del barn kan ha en rubbad sömnrytm som innebär att de kan vara vakna
  mycket nattetid vilket kan avspegla sig under nästkommande dag.
 • En del barn behöver längre tid på sig att klara av toalett- och hygiensituationer.

Rutinsituationer

För barn inom autismspektrumtillstånd är det viktigt med rutiner samtidigt som dessa rutinsituationer kan vara svåra för dem. Att göra dagen begriplig och meningsfull för varje barn är viktigt. För att förtydliga vad som ska hända används konkreta föremål, bildstöd, dagsschema, veckoschema och bildsnurror. Det finns en tydlig struktur med återkommande aktiviteter.

Individ

Kartläggning och handlingsplan ligger till grund för hur arbetet sker med varje barn. Detta dokumenteras och utvärderas kontinuerligt. Samarbete finns mellan förskola, hem och barn/ungdomshabiliteringen. Det är viktigt att se till varje barns behov och förutsättningar. Målet är att barnet ska få möjlighet att utvecklas och fungera självständigt utifrån sina förutsättningar.

Grupp

Det är av betydelse att barnet kan vara i en mindre grupp och få träna på att bygga upp relationer till några barn och vuxna. Varje barn kan efter behov och förmåga få tillhörighet i en grupp på en annan avdelning och deltar där till exempel i rörelse/gympa, skogsdag och fri lek mm. En pedagog från Regnbågen är alltid med barnet vid dessa tillfällen. Det gör att barnet kan delta i den större gruppen på egna villkor och kan gå ifrån utan att känna misslyckanden eller frustration. Barn från andra avdelningar på förskolan kan bjudas in till lek, gymnastik mm. på Regnbågen för att ge möjlighet till socialt samspel.

Pedagogik

Undervisningen på Regnbågen utgår från förskolans läroplan Lpfö 18 samt Öxnehaga förskolors gemensamma mål, projekt och planer. Barnen på Regnbågen har individuella dagsscheman för att skapa trygghet och struktur över dagen. Varje barn har dagligen enskild undervisningsstund med en pedagog där innehåll anpassas utefter det enskilda barnets behov.

Regnbågen använder sig av AKK, alternativ och kompletterande kommunikation till exempel TAKK, teckenkommunikation och PECS, bildkommunikation.

Förskolan arbetar inkluderande med de andra avdelningarna som tidigare har beskrivits. Hela dagen eftersträvas en pedagogisk och trygg miljö som ger barnen ett sammanhang och möjlighet att fungera så självständigt som möjligt. Pedagogerna har ett gemensamt lågaffektivt förhållningssätt och ett tydliggörande arbetssätt gentemot barnen.

Fysisk miljö, innemiljö

Regnbågen har en lugn, lustfylld och inbjudande miljö med struktur på material och användning av lokaler. Där finns lokaler för olika ändamål och undervisningssituationer

Fysisk miljö, utemiljö

Både Gethagens och Kalvhagens utemiljö är stor och utmanar barnens motorik. Det finns närhet till områdets lekplatser, grönytor och skogen runt Bondberget.

Personal

De som arbetar på Regnbågen är förskollärare, barnskötare och specialpedagog med autismspecifik kompetens.

Där eftersträvas en trygg personalgrupp, kontinuitet och få personalbyten. Det är viktigt att pedagogerna känner barnen och de olika uttryckssätt som förekommer i arbetet med dem.

Pedagogerna får utöver generell kompetensutbildning, kompetensutbildningsinsatser inom autism, intellektuell funktionsnedsättning och olika kommunikations alternativ (AKK), handledning samt ingår i ett nätverk med andra pedagoger. Pedagogerna behöver vara väl uppdaterade gällande förskolans läroplan. ”Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål” (Lpfö18)

Ansökan om plats

Det är vårdnadshavare som ansöker till den särskilda verksamheten. Vårdnadshavare skickar in underskriven ansökan (inkl. aktuella utlåtanden), i pappersform till utbildningsförvaltningen. Ansökan överlämnas sedan för beredning till specialpedagog-med berört fördjupningsansvar. Ansökan bereds i mottagningsgruppen.

Berörd specialpedagog tillstyrker eller avstyrker i ärendet, efter yttrande av mottagningsgrupp. Chefen för Avdelningen för utvecklingsstöd och hälsa fattar avslutningsvis, för delegation, beslut i ärendet.

Särskild ansökningsblankett och information finns på berörd utbildningsenhets webbsida vilken länkas från Jönköpings kommuns webbsida.

Läs mer om förskolans särskilda verksamhet och hämta blankett för ansökan.

Kontakta oss

Gethagens förskola
Oxhagsgatan 1-5
561 50 Huskvarna

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Jenny Holmgren

036-10 34 83

Biträdande rektor

Snezana Milencovic

036-10 78 19

Specialpedagog

Lena Boström

036-10 70 84

IT-pedagog

Josefin Hultgren

036-10 76 62

Specialpedagog

Anna Sjöberg

036-10 22 18

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.


Senast granskad/publicerad: