search
Sök
menu
Meny

Avgifter inom fritidshem

Avgift för fritidshem betalas under 12 månader per år och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad.

När barnet börjar är de två första veckorna avgiftsfria. Vid omplacering, t.ex. till ny skola, betalas avgift som vanligt.

Med barn 1 menas familjens yngsta barn som har plats i kommunal eller enskild förskola, familjedaghem eller fritidshem, barn 2 är det näst yngsta barnet o.s.v.

Familjer med flera barn och/eller med mycket låga inkomster kan få sin avgift jämkad efter särskild prövning.

Avgift för 2020

Barn 6-12 år

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3*

Procent av hushållets samlade inkomst

2 %

1 %

1 %

Högsta avgift/månad

986 kr

493 kr

 493 kr

Hur beräknas avgiften?

Enkelt kan man säga att familjens samtliga beskattningsbara inkomster utgör underlag för avgiften. På inkomstuppgiften ska du därför ta upp alla sådana inkomster. Du kan få fullständig förteckning över vad som ingår i avgiftsunderlaget från utbildningsförvaltningen.

När förändras avgiften?

Avgiften förändras när familjens inkomster minskar eller ökar. Du ska själv anmäla de inkomstförändringar som sker under året via vår barnwebb.

Därutöver kommer du minst en gång per år att få en inkomstförfrågan från oss via e-post och sms. Om du inte besvarar denna förfrågan kan din avgift höjas upp till maxtaxans högsta nivå.

Inkomstanmälan

För att vi ska kunna debitera dig rätt avgift är det viktigt att du anmäler din inkomst till oss.

Anmälan om inkomst ska göras:

  • När barnet börjar förskola/familjedaghem
  • Var 12:e månad (även om inkomsten inte ändrats)
  • När familjens inkomst ändras
  • Efter begäran från kommunen

Du registrerar din inkomst på Barnwebben, länk finns under E-tjänster. Om du inte anmäler din inkomst blir du placerad i högsta avgiftsklassen och får betala maxtaxa.

Om du inte har uppdaterat din inkomst inom ett år kommer Jönköpings kommun att skicka en påminnelse via e-post och sms när det är dags.

Frågor och svar om inkomstanmälan

När det gått ett år från det att du senast registrerade din inkomst i Barnwebben får du en påminnelse via sms och e-post. Nedan får du svar på de vanligast förekommande frågorna som vi får i samband med utskicket om inkomstanmälan.

Varför har jag fått en inkomstförfrågan?

 Barnomsorgsavgiften baseras på hushållets inkomst. Du ska därför registrera din inkomst på Barnwebben för säkerställa att du betalar rätt avgift för din barnomsorg. Inkomstförfrågan skickas ut årligen via sms och e-post.

Vad händer om jag inte uppdaterar min inkomst?

Om du inte registrerar dina uppgifter kommer du att debiteras enligt maxtaxa.

Min inkomst har inte förändrats, hur gör jag då?

Du behöver registrera dina inkomstuppgifter även om din inkomst inte har förändrats. Om du inte uppdaterar dina uppgifter kommer du att debiteras enligt maxtaxa.

Jag studerar och betalar ingen avgift för min barnomsorg idag, ska jag ändå uppdatera mina inkomstuppgifter?

Ja. Du behöver registrera dina uppgifter på nytt, även om de inte förändrats.

Jag har loggat in på Barnwebben och ser inkomsten för min tidigare make/maka/sambo, måste jag registrera inkomsten för hen?

 Om ni separerat ska ni kontakta er administratör som registrerar er nya familjesituation. Förändringen kommer därefter att synas på Barnwebben nästkommande månad.

Jag har inte registrerat min inkomst i tid och har därför blivit debiterad enligt maxtaxa, hur gör jag nu?

 Registrera din aktuella inkomst på Barnwebben. För att din nästkommande faktura ska bli korrekt måste du därefter kontakta din administratör.

Jag har blivit debiterad enligt maxtaxa men jag har inte så hög inkomst, vad gör jag?

 Kontakta din administratör.

Faktura

Avgiften för fritidshem betalas tolv månader per år. Avgift betalas innevarande månad. Faktura kommer omkring den 20 varje månad. Förfallodag är den sista dagen i månaden.

Gemensamt hushåll

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamma barn eller är bokförda på samma adress. Med makar jämställs också personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress. (SFS 2001:160)

Inte gemensamt hushåll men gemensam vårdnad

Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll men gemensam vårdnad baseras avgiften på respektive hushålls inkomst.

Om en av vårdnadshvarana säger upp sin del av barnets plats är platsen inte längre delad. Den vårdnadshavare som har kvar platsen betalar då hela avgiften för platsen utifrån sitt hushålls inkomst.

Delad faktura

Vid gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna kan ni få delad faktura. Kontakta barn- och elevadministratör för detta.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Med inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster (ex.vis föräldrapenning, traktamente, pensionsförmåner, vårdbidrag etc), samt överskott i näringsverksamhet.