search
Sök
menu
Meny

Skärstad skola

På Skärstad skola vill vi vara med och utveckla den nya generationens barn och elever som är trygga, modiga, nyfikna, kreativa och handlingskraftiga.

På Skärstad skola vill vi att våra barn och elever ska trivas, har roligt, utvecklas och växa. Roligast har vi när vi är tillsammans. För allas skull arbetar vi med kreativitet och en lagom mix av nytänkande och beprövad erfarenhet.

Skärstad skola ligger i den vackra Skärstaddalen, och består av förskoleklass, åk 1-3 och fritidshem. Skärstad skola är liten och nybyggd med vida vyer över åker och äng.

Närheten till naturen gör skolan till en liten idyll där elever och vuxna trivs och är väl kända för varandra. På vår skola finns en medveten strävan efter lust och glädje till det egna lärandet där goda kunskaper ges i en trygg och varm miljö.

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
(Lgr11)

Tillsammans med Landsjöskolan bildar vi Skärstaddalens skolområde.

Barn- och elevinflytande

Utgångspunkten för alla våra verksamheter är barnens/elvernas tankar och åsikter. På många olika sätt uppmuntrar vi barnen/eleverna att uttrycka sin personliga åsikt.

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiv skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning.
(Lgr 11)

Vi eftersträvar ett elevaktivt arbetssätt och ger eleverna ett ökat ansvar för sitt skolarbete i takt med deras utveckling och mognad. Varje elev arbetar efter sin individuella utvecklingsplan. Den utgår ifrån elevens mognad och kunskaper. Tillsammans med pedagogerna ska varje elev få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Alla klasser har regelbundna klassråd där trivsel och trygghet är en stående punkt som diskuteras. Från klassråden förs synpunkter vidare till elev- och skolråd.

På fritids genomförs fritidsråd där barnen får chans att diskutera och påverka såväl innehåll som fritidsklimat. Pedagogerna stöttar barnen att utmana sig själva inom ramen för fritidsverksamheten.

Vision

Lust att leka
Lust att lära
Tillsammans

Värdegrund

Vi använder ett äppelträd som symbol för vårt värdegrundsarbete. Där symboliserar rötterna Kunskap, Värdegrund, Lek och socialt samspel och stammen Trygghet. Äpplena symboliserar de förmågor vi vill att våra barn/elever ska utveckla under sin tid hos oss.

Mål

Målen för vår verksamhet finns angivna i våra styrdokument. Vårt arbete med att nå målen kännetecknas av att

  • Vi har tilltro till barns/elevers förmågor
  • Verksamheten genomsyras av kreativitet, nyfikenhet och samarbete
  • Alla barn/elever stimuleras och utmanas utifrån sina förutsättningar
  • Undervisningen varieras genom att olika lärmiljöer och lärresurser används

Kontakta oss

Adress
Bäckängsgatan 30
561 91 HUSKVARNA

Kontaktuppgifter

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Katarina Vågerdal

036-10 39 60

Biträdande rektor

Jenny Bernhardsson

036-10 39 56

Skoladministratör

Maria Svensson

036-10 39 63

Skolkurator

Josefin Holmgren

036-10 25 84

Skolmåltidsföreståndare

Anna Kvarnlin-Fingal

036-10 39 54

Skolsköterska

Camilla Bogren

036-10 39 55

Specialpedagog

Maria Westlin Peterson

070-588 27 83

Vaktmästare

Gunnar Lejon

072-233 83 91

Fritids


036-10 39 82

Personalrum


036-10 39 36

Frånvarorapportering görs till tfn 036-10 28 00 eller via Vklass.