search
Sök
menu
Meny

Skärstad skola F-3

På Skärstad skola F-3 vill vi vara med och utveckla den nya generationens barn och elever som är trygga, modiga, nyfikna, kreativa och handlingskraftiga.

En lärare och två barn står vid en skrivtavla.

På Skärstad skola vill vi att våra barn och elever ska trivas, har roligt, utvecklas och växa. Roligast har vi när vi är tillsammans. För allas skull arbetar vi med kreativitet och en lagom mix av nytänkande och beprövad erfarenhet.

Skärstad skola ligger i den vackra Skärstaddalen, och består av förskoleklass, åk 1-3 och fritidshem. Skärstad skola är liten och nybyggd med vida vyer över åker och äng.

Närheten till naturen gör skolan till en liten idyll där elever och vuxna trivs och är väl kända för varandra. På vår skola finns en medveten strävan efter lust och glädje till det egna lärandet där goda kunskaper ges i en trygg och varm miljö.

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
(Lgr11)

Tillsammans med Landsjöskolan bildar vi Skärstaddalens skolområde.

Vårt uppdrag är att förbereda våra barn/elever för ett aktivt samhällsliv. Vi ger våra barn/elever de verktyg de behöver för att bli demokratiskt aktiva och uppfinningsrika.

Alla barn har styrkor, både individuellt och utifrån de sociala och kulturella sammanhang de befinner sig i. Därför möts de av personal som rustar dem med goda lärstrategier med utgångspunkt från varje barns/elevs individuella styrkor. Genom vår värdegrund säger vi att alla människor har styrkor men att "ensam är inte stark". Lärandet sker med utgångspunkt från att vi bygger kompetenser gemensamt.

Kommunikativa förmågor och språk

Vi utgår från"det utvidgade textbegreppet"och vi ger våra barn/elever olika språkliga verktyg i sitt lärande. För att stärka barnens/elevernas kommunikativa förmågor och språk använder vi exempelvis iPads, rörligbild, digitalkamera, digitalt berättande, papper och penna. Vi tränar dem i att hantera olika digitala verktyg och medier för att ge dem olika kanaler att uttrycka sig. I undervisningen får samtalet en stor plats. Barnen/eleverna prövar sina argument och åsikter med varandra. De lär sig att omvärdera sina egna tankar och ta in någon annans perspektiv i sammanhanget. På detta sätt skapar vi en miljö där det är tillåtet att tänka och lika och att bli respekterad för det. Sanningen har fler än ett svar och problem en mängd olika lösningar. Förmågor som att kunna reflektera, kritiskt granska, interagera med andra och att nätverka utmanas ständigt i dialogen.

Förmåga att lära och att ta ansvar för den egna lärprocessen

För att lära sig att lära, behöver pedagogerna skapa situationer där barnens / elevernas lärande synliggörs. Det kan handla om att barnen/eleverna får visa vad de kan, på ett sätt som passar dem själva. Lärandet synliggörs också i ett klimat som i så stor utsträckning som möjligt bygger på en flervägskommunikation. I undervisningen praktiserar vi formativ bedömning på många olika sätt. Det är en feedback till barnen/eleverna som sätter ord på var de befinner sig i lärandet och tips på hurde kan ta sig vidare i sitt lärande. I dagligt tal pratar vi om Two stars and a wish – två styrkor och något som kan utvecklas.

Barn- och elevinflytande

Utgångspunkten för alla våra verksamheter är barnens/elevernas tankar och åsikter. På många olika sätt uppmuntrar vi barnen/eleverna att uttrycka sin personliga åsikt.

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiv skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning.
(Lgr 11)

Vi eftersträvar ett elevaktivt arbetssätt och ger eleverna ett ökat ansvar för sitt skolarbete i takt med deras utveckling och mognad. Varje elev arbetar efter sin individuella utvecklingsplan. Den utgår ifrån elevens mognad och kunskaper. Tillsammans med pedagogerna ska varje elev få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Alla klasser har regelbundna klassråd där trivsel och trygghet är en stående punkt som diskuteras. Från klassråden förs synpunkter vidare till elev- och skolråd.

På fritids genomförs fritidsråd där barnen får chans att diskutera och påverka såväl innehåll som fritidsklimat. Pedagogerna stöttar barnen att utmana sig själva inom ramen för fritidsverksamheten.

Vision

Lust att leka
Lust att lära
Tillsammans

Värdegrund

Vi använder ett äppelträd som symbol för vårt värdegrundsarbete. Där symboliserar rötterna Kunskap, Värdegrund, Lek och socialt samspel och stammen Trygghet. Äpplena symboliserar de förmågor vi vill att våra barn/elever ska utveckla under sin tid hos oss.

Mål

Målen för vår verksamhet finns angivna i våra styrdokument. Vårt arbete med att nå målen kännetecknas av att

  • Vi har tilltro till barns/elevers förmågor
  • Verksamheten genomsyras av kreativitet, nyfikenhet och samarbete
  • Alla barn/elever stimuleras och utmanas utifrån sina förutsättningar
  • Undervisningen varieras genom att olika lärmiljöer och lärresurser används

Fritidshem

På Skärstad fritidshem jobbar vi med värdegrund och kompisrelationer. Målet med detta arbetet är att lyfta fram barnens positiva sidor och förmågor.Detta gör att barnens självkänsla ökar och ger dem större möjligheter att bli lekkompetenta samt att vara en positiv tillgång i barngruppen.

Vi lägger stor vikt vid att prata med barnen om hur vi är mot varandra både via planerade aktiviteter och i uppkomna situationer.

Vi har också ett arbetssätt där vi systematiskt delar fritidsgruppen i mindre grupper. Det gör barnen trygga och vi personal kan bygga en relation till varje barn.

Vi personal tycker det är viktigt med ett positivt förhållningssätt både mot barn, föräldrar och oss kollegor emellan. Det skapar ett positivt klimat i verksamheten som smittar av sig på barngruppen.

Hur arbetar vi med detta?

  • Fritidsråd – ger alla barn möjlighet till inflytande i verksamheten. Barnen tränas i demokratiska arbetsformer.
  • Kompisrelationer – Vi pratar ofta med barnen om hur en bra kompis är och hur man kan hjälpa någon att vara med i leken. Det är viktigt att alla ska få vara med och känna sig välkomna att leka. Vi lär barnen att prata med varandra och utvecklas till en ansvarsfulla kompisar.

Här kommer några exempel på hur vi arbetar med detta:

  • Kompisteater - vi personal spelar teater för barnen om olika kompisdilemman.
  • Tema- kompis. Hur får man nya kompisar? Kompispyssel m.m.
  • Lekgrupper- Barnen får möjlighet att leka i nya konstellationer vilket ger att man lär känna fler kompisar.

Kontakta oss

Adress
Bäckängsgatan 30
561 91 HUSKVARNA

Kontaktuppgifter

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Helena G Johansson

036-10 39 60

Biträdande rektor

Karin Bergström

036-10 39 56

Skoladministratör

Josefin Gunnarsson

036-10 39 63

Skolkurator

Josefin Holmgren

036-10 25 84

Skolmåltidsföreståndare

Salwan George Aboody

036-10 39 54

Skolsköterska

Johanna Berggren


Skolsköterska (Landsjöskolan)

Emma Karlsson

036-10 39 55

Specialpedagog

Maria Westlin Peterson

070-588 27 83

Vaktmästare

Henrik Strandberg

072-233 83 91

Fritids


036-10 39 82

Personalrum


036-10 39 36

Frånvarorapportering görs till tfn 036-10 28 00 eller via Vklass.