Information om skolskjuts

Här finns information till vårdnadshavare om skolskjuts för elever som går i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och resursenhet.

Viktigt att veta för dig som är vårdnadshavare

Ansökan om skolskjuts/skolkort (busskort)

Är ditt barn berättigat till skolskjuts/skolkort (busskort) kommer du att få information via e-post under mars månad om hur du ansöker om skolskjuts.

Du ansöker om skolskjuts/skolkort via e-tjänst. Om du inte har tillgång till Mobilt BankID eller e-legitimation kan du få en blankett genom kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

En ansökan ska alltid göras inför varje nytt läsår. Vid till exempel adressändring eller förändrad familjesituation gör du en ansökan under pågående läsår.

En ny ansökan ska alltid göras vid skolbyte.

Ditt barn är inte berättigad att åka med skolskjutsen innan en ansökan är inskickad och ett beslut är fattat av Jönköpings kommun.

Handläggningstiden vid en komplett ansökan är cirka två veckor, men i samband med nytt läsår är handläggningstiden längre.

Ansök om skolskjuts eller skolkort (busskort) här Länk till annan webbplats.

Du kommer få information om beslut via e-post. Information om ditt barns skolskjuts publiceras på Skolskjutsportalen.

Skolskjutsportal för vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

Skolskjuts vid val av annan skola

Om du väljer en annan skola än den som kommunen tilldelat ditt barn, är det inte självklart att få skolskjuts. Skolskjuts kan endast erbjudas om eleven haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola och kostnaden för kommunen inte blir högre för resa till den valda skolan.

Skolskjuts beviljas inte för elever som valt skola i en annan kommun.

Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan ansöka om skolskjuts vid växelvis boende om följande krav är uppfyllda:

 • eleven och båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Jönköpings kommun
 • eleven bor halva tiden hos båda vårdnadshavarna
 • vårdnadshavarna har gemensam vårdnad om eleven
 • kommunens avståndskriterier uppfylls till anvisad skola
 • skolan ligger inom Jönköpings kommun

En ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje nytt läsår.

Anmälan av tillfällig förändring som påverkar elevens skolskjuts

Skolskjuts med buss
Du som har barn som åker buss till och från skolan ska alltid meddela chauffören om ditt barn inte ska åka med.

 • Smålandsbussen, telefon 036-39 29 61
 • ÖstSmå, telefon 036-432 11
 • Kimmehed, telefon 036-12 33 36

Skolskjuts med taxi
Du som har barn som åker taxi till och från skolan ska alltid meddela planeringen på taxi.

 • Taxi, telefon 036-34 40 03

Förändringar under läsåret, t.ex. gällande elevens schema, flytt, byte av skola, längre frånvaro eller om skolskjutsen ska upphöra helt anmäls via meddelade i Skolskjutsportalen.

Logga in till skolskjutsportal för vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

Skolskjuts vid olycksfall eller planerad operation

En elev kan beviljas tillfällig skolskjuts under en period om eleven råkat ut för en olycka eller genomgått en operation. Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och elever inom kommunens verksamhetsområde, hos Protector försäkring. Eleverna är försäkrade dygnet runt.

Vid olycksfall och operation till följd av olyckor gäller följande: En anmälan om skada görs av vårdnadshavare till försäkringsbolag Protector via länken nedan. För telefonkontakt, ring 08-410 637 00.

Efter att Protector godkänt ersättning för resor kontaktar vårdnadshavare valfri transportör och bokar skjuts med taxi eller annan transportör av handikappfordon. Dessa resor bokas alltså inte av skolskjutssamordnare på Jönköpings kommun.

Anmälan av skada - till Protector försäkring Länk till annan webbplats.

Vid en planerad operation eller andra omständigheter ska en ansökan om skolskjuts göras via kommunens e-tjänst med Mobilt BankID eller e-legitimation. Saknar du BankID kan du få en blankett genom kontaktcenter, ring 036-10 50 00.

Ansök om skolskjuts via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Resor till och från fritidshem

Skolskjuts gäller till och från skolan men ej till och från fritidshem. Finns behov av resor till och från fritidshem bokar du som vårdnadshavare själv med färdtjänst, alternativt skjutsar ditt barn. Ansökan om färdtjänst ska du göra i god tid till Jönköpings länstrafik.

Skolskjuts gäller endast under skolans läsår och ej under skollov och studiedagar. All skolskjuts avbokas därför automatiskt under skolloven.

Kontakta Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Resor till korttidsboende och/eller hemfritids

I Jönköpings kommun likställer vi korttidsboenden med hemmet. Det innebär att en elev kan få skolskjuts till och från skola och korttidsboendet. En anmälan om korttidsresor ska göras i god tid till utbildningsförvaltningen och ett schema ska bifogas för att resor ska kunna bokas.

Ansök om skolskjuts eller skolkort (busskort) här Länk till annan webbplats.

pdf: Schema för skolskjuts till korttids och fritids (pdf, 6.2 MB) Pdf, 684.9 kB.

Självskjuts

I undantagsfall kan självskjuts vara aktuellt. Självskjuts innebär att förälder/anhörig eller någon som arbetar på skolan, mot ersättning skjutsar eleven efter särskild prövning och överenskommelse med kommunen. Resan gäller enkel resa till och från skolan. Resorna ersätts motsvarande belopp för skattefri bilersättning.

Medföljande ledsagare under färd

Elever kan ibland behöva personligt stöd och tillsyn under skolskjutsen, detta gäller främst elever inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Så långt det är möjligt försöker vi anpassa våra skjutsar och bemötande av elevens särskilda behov. Men ibland krävs det att en ledsagare följer med under färd, för att resan ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt.

I de fall där vårdnadshavaren inte själv har möjlighet att åka med bör elevens behov av stöd bedömas utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB). Familjen gör en ansökan om LSS-insats till socialförvaltningen.

Behov av ensamåkning i skolskjutsen

Huvudregeln är att samtliga elever samplaneras i skolskjutsen men i särskilda fall kan det finnas behov av att åka ensam i fordonet. Om en elev är i behov av att åka ensam kan du som vårdnadshavare ansöka om ensamåkning. Det är mycket restriktivt vilka som beviljas ensamåkning och det måste finnas starka skäl till detta. Kontakta planeringsledare för mer information.

Kompisåkning

Kompisåkning är tyvärr inte möjligt. Eleverna är i behov av lugna och trygga resor med kontinuitet och utan större förändringar. Vi strävar efter att det ska vara samma chaufför och samma reskamrater i fordonet, samt att man kör samma slinga varje dag så långt det är möjligt.

Elevens, vårdnadshavarens, chaufförens och skolans ansvar

Elevens och vårdnadshavarens ansvar

 • Eleven ansvarar för att följa de ordningsregler som gäller för skolskjuts, till exempel att säkerhetsbälte alltid ska användas.
 • Vårdnadshavare har ansvar för eleven på vägen mellan bostaden och tilldelad hållplats och under den tid eleven väntar vid hållplats till dess skolskjutsen kommer. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.
 • Vårdnadshavare förutsätts träna och förbereda eleven för att på ett så säkert sätt som möjligt klara sin skolväg. Det kan innebära att eleven under en tid måste följas till skola eller hållplats.
 • Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer i tid till hållplatsen.
 • Vårdnadshavare ansvarar för att meddela entreprenören om eleven inte ska åka med på grund av sjukdom eller annan frånvaro (gäller ej elever som åker med linjetrafik).

Chaufförens ansvar

 • Chauffören ansvarar för eleven under resan och att trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
 • Chauffören ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under resan.
 • Det är inte tillåtet för chauffören att släppa på eller av elever på andra ställen än fastställda skolskjutshållplatser.

Vartannat år genomför Jönköpings kommun en fortbildning för samtliga skolskjutschaufförer. Chaufförerna får både praktisk och teoretisk utbildning i bland annat utrymningsövningar, släckning av brand i buss, information från polisen, kommunen, NTF och MHF.

Praktisk och teoretisk utbildning erbjuds i barnolycksfall. Utbildningen genomförs hos räddningstjänsten av ambulanssjukvårdare.

Skolans ansvar

När eleven kommer till skolan är det personal vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler följs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolan.

Kvalitetssäkring av fordon

Fordon

Varje år genomförs en extra fordonsbesiktning. Besiktningen utförs av polis, NTF och MHF.
På besiktningen kontrolleras att alla fordon har rätt säkerhetsutrustning. Samtliga upphandlade fordon ska bland annat vara utrustade med bilbälte, alkolås, brandfilt, reflexväst, handlampa och utrustning för första hjälpen.

I varje fordon finns en krisplan i händelse av olycka.

Samlad information på Skolskjutsportalen

All information om ditt barns resor finns på Skolskjutsportalen. Här får du som vårdnadshavare veta vilken transportör ditt barn reser med och vilken hämttid som gäller. Har ditt barn resor med Taxi får du ett sms med startdatum och aktuell hämttid, du kan också själv kontakta Taxi på tfn 036-34 40 03.

Alla förändringar som flytt, byte av skola eller ändrat resebehov, anmäler du via meddelande i Skolskjutsportalen. För att nå Skolskjutsportalen behöver du Mobilt BankID eller e-legitimation. Saknar du BankID kan du kontakta planeringsledare för skolskjutsar, tfn 036-10 67 84.

Skolskjutsportal för vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: