Förskoleklass

Här finns information om förskoleklass, skolundervisning som är obligatorisk för alla barn i Sverige som fyllt eller fyller sex år under året.

Skolplikten gäller från sex års ålder. Det betyder att förskoleklass är obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan. Det ska underlätta en bra integration mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem. Lärande och utveckling står i centrum, i alla skolformer.

Verksamheten i förskoleklassen är undervisning i samma mening som i andra skolformer. Det omfattar minst 525 timmar per läsår (5 timmar/dag) och följer läsårets tider. Förskoleklassen är avgiftsfri.

Eleverna i förskoleklassen omfattas av samma service som grundskolans elever när det gäller bland annat maten i skolan, skolskjuts och elevhälsa.

Modersmålsundervisning erbjuds från och med årskurs 1.

Plats i skolan

Elever som ska börja förskoleklass blir erbjudna förtur till en plats på en anvisad skola nära hemmet, alltså den skola som tillhör det geografiska upptagningsområde där barnet är folkbokfört.

Du har rätt att välja antingen den anvisade skolan eller ansöka om plats på en annan skola för ditt barn. Information om vilken skola som ditt barn har blivit anvisad kommer i januari via e-post.

Val av skola, anvisad plats

Fritidshem

Ditt barn har rätt till fritidshem före och efter förskoleklass. Du ansöker om fritidshemsplats i Barnwebben.

Fritidshem

Skolskjuts

Elever i förskoleklass som går på sin anvisade skolenhet har rätt till kostnadsfri skolskjuts om de uppfyller kriterierna för skolskjuts. Tänk på att om du väljer en annan skolenhet än ditt barns anvisade enhet kan rätten till skolskjuts upphöra. Skolskjutsen gäller mellan hemmet och skolan, men inte till och från fritidshem.

Skolskjuts

Uppskjuten skolplikt

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Grundtanken är att alla barn ska gå i den skolform de tillhör och att verksamheten och undervisningen ska anpassas efter varje individs behov.

Om barnet av någon anledning ska börja skolan ett år senare ska vårdnadshavare göra en ansökan om uppskjuten skolplikt.

Det behöver finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten och det är huvudmannen (Jönköpings kommun) som avgör om barnet ska få börja skolan ett år senare eller inte.

Särskilda skäl kan vara om:

  • barnet har funktionsnedsättning/funktionsnedsättningar
  • barnet har en försenad utveckling av någon anledning
  • barnet har tillbringat kort tid i Sverige och har ett annat modersmål
  • barnets utveckling gynnas av ytterligare ett år i förskolan

Ett barn är inte per automatik berättigat till uppskjuten skolplikt om något av ovanstående särskilda skäl föreligger. En bedömning av barnets bästa görs i varje enskilt fall.

Tidigare skolstart

Utgångspunkten är att ett barn börjar förskoleklass det år hen fyller sex år. I vissa fall kan ett barn tas emot i förskoleklass höstterminen det år hen fyller fem år. Det är ingen rättighet att få börja förskoleklass ett år tidigare, det är huvudmannen (Jönköpings kommun eller styrelse för fristående skola) som avgör.

Ett barn som börjar förskoleklass vid fem års ålder omfattas inte av skolplikten men måste närvara i skolan och delta i undervisningen. Om barnet går ut förskoleklass ett år tidigare får barnet börja åk 1 i grundskolan alternativt i någon av de andra obligatoriska skolformerna.

Hoppa över förskoleklass

Ett barn kan få hoppa över förskoleklass och börja grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan det år hen fyller sex år. Barnets vårdnadshavare gör begäran via rektor, barnet behöver bedömas ha förutsättningar att klara av att gå i vald skolform.

Rektor fattar beslut i de ärenden som gäller grundskolan, grundsärskolan eller sameskolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten fattar beslut i ärenden som gäller specialskolan.

Källor: 7 kap. 4, 10–11 a §§ och 8 kap. 3 § skollagen.

Läs mer om skolplikt och rätt till utbildning, Skolverket Länk till annan webbplats.

Läs mer om förskoleklass - börja och närvara, Skolverket Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: