Örserumsskolan F-6

Stor rött trähus i två våningar med källare. I förgrunden en grusas uppfart och lekyta  till vänster och gräsmatta med flaggstång till höger. 

Örserumsskolan är en F-6 skola. Skolans unika närmiljö erbjuder goda möjligheter till lek och inlärning. Lärglädje, värdegrundsarbete och daglig rörelse står i centrum för all verksamhet.

Örserumsskolan ligger ca 1 mil öster om Gränna. I direkt närhet finns tillgång till härlig natur med skog och sjön Ören. På skolan går ca 40 elever och på fritidshemmet finns ca 15 barn inskrivna.

Skolgården är stor och bjuder på många olika lekutrymmen som t.ex. häst- och stallverksamhet, hinderbana, bandyplan, fotbollsplan, sandlådelek och klättervägg. På skolgården ligger också den gamla skolan som användes för undervisning redan 1865. Numera finns ett skolmuseum i byggnaden.

Skolan renoverades år 2008. Insidan är charmigt gammaldags, men med modern teknik. I källaren finns skolans bibliotek. På första våningen är klass F-2, samt fritids och på andra våningen finns det klassrum för de äldre eleverna.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Värdegrund
Vi arbetar aktivt med vår värdegrund under hela läsåret. Våra tre respekteraregler är ständigt i fokus och dramatiseras, illustreras och diskuteras:

  • respektera dig själv
  • respektera andra
  • respektera egendom

Varierat arbetssätt
Skolan har ett varierat arbetssätt med höga förväntningar på eleverna. Vi arbetar temainriktat med många uttrycksformer.

Daglig rörelse
Vi har daglig rörelse inlagt i schemat för att öka elevernas fokus och förmåga till inlärning.

Inflytande och samarbete

Elever: Örserumsskolan arbetar med familjegrupper där elever från förskoleklass till år sex samverkar i olika aktiviteter. Det skapar trygghet och respekt för varandra.

En gång i månaden samlas alla elever på skolan för en gemensam kunskapssamling där man redovisar aktuella teman och arbetsområden för varandra.

Skolan arbetar medvetet med elevinflytande för att skapa lärglädje.

Varje månad hålls det klassråd och elevråd där eleverna är mycket aktiva.

I matråden får eleverna möjlighet att samtala med kocken om maten.

Vårdnadshavare: Föräldrarna får regelbunden information via Vklass.

Skolan erbjuder två utvecklingssamtal per läsår, samt ett till två föräldramöten per läsår.

Fritidshem på Örserumsskolan

Örserumsskolans fritidshem består av en avdelning med ca 15 barn.

Vi vill att barnen ska känna sig välkomna och trygga och vi arbetar ständigt med vår gemensamma värdegrund. Varje månad har vi elevråd där barnen ges möjligheter till inflytande och ansvar över sin fritidstid. I vår fantastiska utemiljö finns alla möjligheter till lek, skapande och rekreation med både skog och sjö runt knuten.

Fritidshemmet har öppet kl 6-18.

Elever som kommer till morgonfritids har möjlighet att äta frukost som serveras kl 7.30. Vi erbjuder mellanmål och frukt varje dag, för tider kontakta avdelningen.

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem i Jönköpings kommun

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Örserumsskolans elevhälsoteam ingår:

  • rektor
  • biträdande rektor
  • skolsköterska
  • kurator
  • specialpedagog
  • studie- och yrkesvägledare

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

På Örserumsskolan har vi en hög trivsel och en god gemenskap bland personal och elever. Vi har behörig, engagerad och erfaren personal där alla ålderskategorier är representerade. Hos oss får du möjlighet att utveckla dina pedagogiska färdigheter samtidigt som vi arbetar aktivt med det kollegiala lärandet.

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.


Kontakta oss

Örserumsskolan
Jonstorpsvägen 11
563 91 Gränna

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

  • telefon 0738-01 96 40: Göran Ernsth, Lotta Hiljanen, Julia Malmqvist
Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Erica Karlsson

036-10 66 74

Biträdande rektor

Liselotte Lundell

036-10 24 22

Kurator

Lovisa Bosinaki

036-10 75 91

Speciallärare

Karin Frostfeldt

036-10 25 79

Speciallärare

Anne Axelsson Lejon

073-805 89 90

Vaktmästare

Göran Ernst 


Skolsköterska

Emma Karlsson

036-10 39 55

Skolköket telefon 036-10 32 53


Senast granskad/publicerad: