Stensholmsskolan F-6

Här finns information om Stensholmsskolan, en F-6 skola med cirka 380 elever. Här skapar förskollärare, fritidspedagoger och lärare tillsammans en helhetssyn på elevens dag.

Stensholmsskolan F-6 ligger på Huskvarnas höjder i natursköna områden med skogen alldeles nära inpå. Skolan består av tre byggnader med undervisningslokaler, gymnastiksal, matsal, slöjdsal och en stor skolgård. Skolan är från 1960-talet men byggdes till år 2000 och fick även ny utemiljö. Här skapar förskollärare, lärare fritidshem, lärare och övriga yrkeskategorier, tillsammans, en helhetssyn över elevernas hela skoldag.

På Stensholmsskolan har vi självklart som gemensam målsättning att skapa de bästa förutsättningarna för varje elevs lärande och vara en tillgänglig skola för alla. Vi arbetar hela tiden efter devisen att våra elever ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt utifrån deras egna förutsättningar.

Skolan innefattar förskoleklass, åk 1–6 och tre fritidshemsavdelningar i åldrarna åk F-1, åk 2–3 och åk 4-6. På skolan går idag cirka 380 elever och har cirka 55 medarbetare. Stensholmsskolan kännetecknas av en mycket engagerad och kompetent personalgrupp som gör ett fantastiskt arbete för och med våra elever!

Tillsammans skapar vi en hjärtlig och välkomnande atmosfär.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Stensholmsskolans gemensamma slogan är: Utvecklas och lär, utifrån den du är.

Stensholmsskolans förskoleklass

Förskoleklassen är barnets första år i skolan och är ett viktigt år för att föräldrar och barn ska få en mjukstart in i skolverksamheten. I verksamheten har förskollärarna huvudansvaret för barnens dag men även lärare inom skolan och fritidshem är delaktiga under dagen. Leken är en viktig del i barnens utveckling, därför får den stort utrymme både som fri lek och i grupp.

I vårt arbete med läs och skrivutveckling följer vi Bornholmsmetoden. I matematiken arbetar vi med siffror, antal, sortering, mönster och geometri. Under veckan har barnen också idrott, skapande verksamhet och musik.

Stensholmsskolans två förskoleklasser har en del samarbete, bl.a. med sång- och musiksamlingar.

Inflytande och samarbete

Elever


Vårdnadshavare


Fritidshem på Stensholmsskolan

På Stensholmsskolan finns det tre avdelningar: Oceanen, Savannen och Fritidsklubben. Samtliga finns i hus 2. Vår verksamheten genomsyras av gemenskap, glädje och lek. Fritidshemslärarna har också rastverksamhet på elevernas lunchrast, t.ex. lekar, spel och tipspromenader.

Oceanen, förskoleklass och årskurs 1-2

Savannen, förskoleklass och årskurs 1-2

Fritidsklubben, årskurs 3-6 

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem, Jönköpings kommun

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Stensholmsskolans elevhälsoteam ingår:

  • rektor
  • biträdande rektor
  • specialpedagog
  • speciallärare
  • skolsköterska
  • kurator

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Besöksadress:
Stensholmsskolan
Holavägen 11
561 39 Huskvarna

Postadress:
Stensholmsskolan
Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon 036-10 28 00

Fritidshem

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Andreas Odén

036-10 69 06

Biträdande rektor

Petter Alfredsson

036-10 69 87

Administration

Marita Westlund

036-10 67 59

Speciallärare

Linda Holgersson


Speciallärare

Lena Hermansson

036-10 25 80

Skolkurator

Theresa Hellberg

036-10 69 75

Skolsköterska

Malin Kröger

036-10 64 93

Vaktmästare

Jan Sunesson

036-10 64 88

Kökschef

Vasa Ostrovac

036-10 55 81

Förste kock

Emanuel Nielsen

036-10 64 92


Senast granskad/publicerad: